Projectoproep preventie everzwijnschade

Oproep voor lokale overheden ten behoeve van burgers en openbare domeinen.

Wat?

Everzwijnen zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen. Goed nieuws voor de gezondheid van onze natuur, maar helaas brengt dit ook vervelende situaties met zich mee. Everzwijnen eten graag én alles wat op hun pad komt. Zelden laten ze hun eetplek proper achter. Met deze subsidie willen wij projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing voor het evenwichtig samenleven met everzwijnen in Vlaanderen door het nemen van ruimtelijk relevante, preventieve maatregelen om schade door everzwijnen te voorkomen.

De lokale overheid fungeert als aanspreekpunt en kenner van knelpunten (zowel in woonwijken, publieke domeinen als bv. zwarte punten in het verkeer). Vanuit de helikopterpositie van de lokale overheden kunnen zij goed inschatten waar er lokaal nood is aan maatregelen. Hierbij wordt er gekeken naar de ruimere problematiek waarbij niet alleen gefocust wordt op tijdelijke maatregelen maar oplossingen op langere termijn. Structureel overleg met betrokken partners wordt daarbij sterk aangemoedigd om het draagvlak van de maatregelen te verhogen.
 

Voor wie?

Enkel lokale overheden kunnen een project indienen.
De projectoproep richt zich op het vermijden van schade bij particulieren en op het openbaar domein (bv. sportvelden). Lokale overheden kunnen een project indienen wanneer ze te kampen hebben met vaak voorkomende of buitengewone schade ten gevolge van everzwijnen (bv. omgewoelde tuinen, sportvelden, zwarte verkeerspunten, …).
 

Voorwaarden

 • Bij indiening van het project moeten de locatie, de wijze van uitvoering en de betrokken actoren duidelijk vastliggen.
 • Realisatie moet binnen 2 jaar voltooid kunnen worden.
 • Het project moet minstens 5 jaar lang in goede staat behouden blijven.  
 • Een project wordt door één aanvrager, een lokale overheid, ingediend. 
 • Om de effectiviteit van de genomen maatregelen te monitoren, moet de aanvrager zich engageren om gedurende 5 jaar de eventuele everzwijnschade in het projectgebied te melden via www.natuurenbos.be/meldpuntschade. Je kan de voorwaarden in detail nalezen in het projectreglement.
   

Bedrag

Het project wordt voor maximaal 60% van de goedgekeurde projectbegroting door ANB gesubsidieerd, met een minimum van 10.000 euro en een maximum van 50.000 euro toegekende subsidies per project.
 

Procedure

 • STAP 1: Je kan de aanvraag voor je project indienen tot en met 15 juni 2022.
 • Stuur je aanvraag per e-mail naar everzwijncoordinator@vlaanderen.be met als onderwerp ‘Preventie Everzwijn Schade – titel project’.
 • Een ontvankelijke aanvraag bestaat uit:
  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (doc - 782 kB)
  • Een ingevuld model raming of vergelijkbaar
  • Verplichte bijlages zoals beschreven in het reglement (art. 6)
 • De ingediende projecten worden voorgelegd ter controle en advisering aan de everzwijncoördinator. In deze stap worden alternatieve voorstellen (art. 5, §2, 4e lid) beoordeeld. Daarnaast wordt het project op strategisch en technisch vlak geëvalueerd zodoende advies te verlenen aan de indieners om hun project optimaal in te zetten in de lokale context. 
 • STAP 2: de projecten moeten finaal, en op basis van de advisering van de everzwijncoördinator, uiterlijk 15 september 2022 ingediend worden. Projecten die niet werden ingediend in de verplichte adviseringsronde (cf. STAP 1) worden niet meegenomen voor subsidiëring.
 • Vervolgens neemt de beoordeling van de projecten plaats door experten van Natuur en Bos en INBO en de administratieve behandeling van de selectie door de Inspecteur van Financiën en de beslissing door de minister. Natuur en Bos deelt de beslissing mee aan de indiener van de projectvoorstellen. Aan de begunstigde wordt ook het maximale bedrag van de projectsubsidie meegedeeld.
   

Ondersteuning en meer informatie

Heb je vragen over de haalbaarheid van jouw project? Of wil je een idee aftoetsen met een expert? Neem voor het indienen van jouw project contact op via everzwijncoordinator@vlaanderen.be.

Heb je administratieve vragen bij het projectdossier of vragen bij het reglement voor de projectoproep:
 • AVES -Financiële Tegemoetkoming 
  E-mail: subsidies.anb@vlaanderen.be   
  Tel.: 02 553 76 74