Wetgeving rond bomen kappen

Afbeelding
Icoon Bomen en Bossen
Bossen zijn in Vlaanderen streng beschermd. Bomen kappen in het bos valt onder het Bosdecreet, bomen kappen buiten het bos valt onder het Natuurdecreet en de wetgeving rond ruimtelijke ordening.

Bomen kappen in diverse wetgeving

BOSDECREET: binnen bossen speelt de reden een rol:
 • Bomen kappen in het kader van bosbeheer (bos blijft bos!) moet steeds gemachtigd worden door Natuur en Bos, tenzij deze beheerkap vermeld staat in een goedgekeurd beheerplan
 • Bomen kappen waarbij bos verdwijnt (ontbossing) volgt een specifieke regeling
   
NATUURDECREET: buiten bossen kan het kappen van bomen gevat zijn door de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en)

RUIMTELIJKE ORDENING: buiten bossen kan het kappen van bomen gevat zijn door de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Dit is zo voor de hoogstammige bomen en in het geval van ontbossingen.
 

Wettelijke bepalingen

 • De wettelijke bepalingen rond definitie bos vindt u in het Bosdecreet van 13 juni 1990, met name in artikel 3
 • De wettelijke bepalingen die opleggen dat u een machtiging (via beheerplan of apart document) nodig hebt om in een bos bomen te kappen zijn opgenomen in het Bosdecreet van 13 juni 1990, met name in artikel 50 (voor openbare bossen) en artikel 81 (voor privébossen).  
 • De wettelijke bepalingen inzake ontbossing en boscompensatie vindt u in artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. Nadere uitwerking van artikel 90bis van het decreet is vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing
 • De wettelijke bepalingen inzake het gebiedsgericht beleid (VEN, IVON, SBZ, natuurreservaten) vindt u in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hoofdstuk V gebiedsgericht beleid. De nadere uitvoering wordt geregeld in diverse uitvoeringsbesluiten. 
 • De wettelijke bepalingen inzake de bescherming van kleine landschapselementen (verbod tot wijzigen of de omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen), de bepalingen in VEN, SBZ en natuurreservaten zijn in eerste instantie te vinden in decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met name in artikel 13. De nadere uitvoering is geregeld in het Besluit de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met name in artikel 7 – 15.
 • De wettelijke bepalingen inzake de stedenbouwkundige vergunningsplicht zijn te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 met name in artikel 4.2.1. Eventuele vrijstellingen zijn te vinden in het vrijstellingsbesluit, het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is van 16 juli 2010. De besproken vrijstellingen vind je in artikel 6.1 en artikel 6.2.
 • Agroforestry wordt gedefinieerd als: systemen voor grondgebruik waarbij de teelt van bomen wordt gecombineerd met landbouw op dezelfde grond, toegepast op een perceel landbouwgrond als vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid en waarvan de aanmelding via de verzamelaanvraag en het aanplanten van de bomen is gedaan na 1 juni 2012.
   
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0