Klachten

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de dienstverlening van het Agentschap voor Natuur en Bos. Opgelet:


Hoe/bij wie kunt u een klacht indienen?

 • U kunt uw klacht mondeling, telefonisch, per brief of e-mail kenbaar maken.
 • Uw klacht over het Agentschap voor Natuur en Bos moet u eerst bij het agentschap zelf indienen, bij voorkeur via mail.  

Klachtenmanager Annelien Meeremans
klachten.anb@vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 15 bus 177, 1210 Brussel
02/553 55 08 (Annelien Meeremans)
02/553 81 02 (onthaal Natuur en Bos, bereikbaar op werkdagen 9u-12u en 13u-16u)

 • Bent u niet tevreden over het antwoord of reageerden we niet tijdig, dan kunt u uw klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Alle informatie over klachten via de ombudsdienst vindt u op hun website.


Welke gegevens hebben we nodig?

 • Uw naam en adres. We mogen geen anonieme klachten behandelen.
 • Uw mailadres of telefoonnummer zodat we u snel en eenvoudig kunnen bereiken.
 • Een nauwkeurige omschrijving van uw klacht. Vergeet zeker niet de datum te vermelden. Dien uw klacht uiterlijk één jaar na de feiten in.

U kunt ook het klachtenformulier (doc - 762 KB) gebruiken. 


De behandeling van uw klacht

 • Stap 1: Ontvankelijkheid van uw klacht 
  • Uiterlijk 10 dagen na de ontvangst van uw klacht krijgt u melding of uw klacht ontvankelijk is en dus verder onderzocht wordt.
  • Uw klacht is onontvankelijk en wordt niet verder behandeld in volgende gevallen
   • U wilt anoniem blijven
   • De feiten dateren van meer dan één jaar geleden
   • Uw klacht gaat over het algemene (natuur-en bos)beleid van de Vlaamse overheid
   • Uw klacht maakt deel uit van een gerechtelijke procedure
   • De beschikbare administratieve beroepsprocedures zijn niet gebruikt
In dat geval krijgt u een gemotiveerde beslissing waarom we uw klacht niet verder behandelen.
 
 • Stap 2: Onderzoek van uw klacht
  • Is uw klacht ontvankelijk? Dan onderzoekt een onafhankelijke medewerker - de klachtenbehandelaar - uw klacht. Hij of zij toetst de gemelde feiten aan de normen voor behoorlijk, zorgvuldig en billijk bestuur. Door het indienen van de klacht geeft u het Agentschap voor Natuur en Bos de toestemming om uw persoonsgegevens, die nodig zijn voor het onderzoek van uw klacht, te gebruiken. Indien nodig kan de klachtenbehandelaar voorstellen om te bemiddelen.
  • Uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw klacht krijgt u een antwoord.  
  • Indien nodig voor het onderzoek kan die termijn eenmalig verlengd worden tot 90 dagen. U krijgt dan een gemotiveerde beslissing voor de termijnverlenging.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.