Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle e-loketten waarbij de burger ten gunste van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid online betalingen verricht, hierna “de site" te noemen.

De burger erkent, op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling, kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. De algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (https://natuurenbos.vlaanderen.be/algemenevoorwaarden) worden ingekeken en zullen, in voorkomend geval, voorrang hebben op elke andere versie.

Het Agentschap voor Natuur en Bos behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Elke wijziging zal in werking treden op het ogenblik van haar bekendmaking op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend door de Belgische wet geregeld. Elk geschil valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
 

Artikel 2 – Voorwerp

Voor volgende zaken, hierna “producten” te noemen kan de burger op de Site online betalingen verrichten ten gunste van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid:
  • Jachtverlof en jachtvergunning, zoals bepaald in het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en uitvoeringsbesluiten.
  • Inschrijving theoretisch en praktisch jachtexamen, zoals bepaald in het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en uitvoeringsbesluiten.
  • Visverlof, zoals bepaald in de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en uitvoeringsbesluiten.
     
De producten zijn persoonlijk en kunnen niet beschouwd worden als klassieke consumentengoederen. De vergoeding voor de producten is te beschouwen als een retributie. Het jachtverlof, de jachtvergunning en het visverlof zijn te beschouwen als een vergunning tegen een bepaalde kostprijs die de burger het recht geeft om te jagen of vissen onder de voorwaarden van de respectievelijke wetgeving aangehaald in artikel 2. Deelname aan (en slagen in) het jachtexamen is een verplichting om een jachtverlof te verkrijgen en is onderworpen aan een inschrijvingsgeld.

De producten aangekocht op de site zijn strikt persoonlijk en mogen noch ingeruild, noch worden terugbetaald (behoudens uitzonderingen voorzien in de wetgeving of vermeld op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos). Door deze producten aan te kopen, verbindt de burger zich ertoe om deze voor louter eigen gebruik te benutten volgens de voorwaarden bepaald in de respectievelijke wetgevingen hierboven aangehaald. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of vervalsing, op om het even welke manier, is verboden.

Het Vlaams gewest noch het Agentschap voor Natuur en Bos zijn op geen enkele wijze te beschouwen als een ‘onderneming’, zoals gedefinieerd in het Wetboek van economisch recht.
 

Artikel 3 – Prijzen en betalingsmodaliteiten

In de tarieven vermeld op de site is alles inbegrepen. De aangegeven prijzen worden in euro uitgedrukt.
Op de dienstensite van het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen alle actuele tarieven en voorwaarden van de producten geraadpleegd worden: De producten worden online betaald ten gunste van het Agentschap voor Natuur en Bos via de betalingsopties die op de site worden aangeboden. De afgifte van de producten zal pas na betaling worden vrijgegeven. Alle tarieven zijn wettelijk vastgelegd in de respectievelijke wetgeving vermeld in artikel 2.
 

Artikel 4 – Wijze van levering

Het jachtverlof en de jachtvergunning worden schriftelijk per post aan de burger geleverd.

Na inschrijving voor het theoretisch en praktisch jachtexamen ontvangt de burger schriftelijk per post een oproepingsbrief om deel te nemen aan het examen.

Het visverlof wordt digitaal aan de burger geleverd.
 

Artikel 5 – Klachten

Elke klacht van een burger kan uitsluitend via de procedure beschreven op de klachtenpagina van de website van het Agentschap voor Natuur en Bos worden ingediend.
 

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van de site beperkt zich tot de verkoop van de hierboven genoemde producten. Ze kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van de bestellingen in geval van storing van het informaticasysteem, van het internetnetwerk, van een verkeerde bestelling of van elke andere gebeurtenis die onafhankelijk is van zijn wil.

Indien er zich problemen voordoen, is het mogelijk om contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via natuurenbos@vlaanderen.be.
 

Artikel 7 – Privacy

Het Agentschap voor Natuur en Bos respecteert de rechten van de burger bij de verwerking van de persoonsgegevens ingezameld in het kader van de producten op deze site. De gegevensverwerking vindt altijd plaats in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Raadpleeg de privacyverklaring van het Agentschap voor Natuur en Bos voor meer en uitgebreide informatie.
 

Artikel 8 – Contactgegevens 

VLAAMSE OVERHEID
Agentschap voor Natuur en Bos
Herman Teirlinck – VAC Brussel
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel 
Ondernemingsnummer 0316.380.841