Voor lokale besturen

Icoon lokale besturen

Ambtenaren die vergunningsaanvragen behandelen, vinden hieronder informatie over thema’s die een impact hebben op de natuur. Zo kunnen vergunningverleners nagaan of de geplande activiteiten aan de zorgplicht voldoen en of ze geen vermijdbare schade toebrengen.


Nieuwsbrief voor lokale besturen

Een vergunning verlenen

Rol van Natuur en Bos – Hoe verloopt een vergunningsaanvraag? – Adviezen op basis van natuurtoets en standstillprincipe

Bomen en houtkanten kappen

Bomen, dreven en houtkanten kappen - Hoogstamboomgaard rooien - Meidoornhaag rooien - Bomen kappen bij acuut gevaar

Nuttige informatiebronnen

Kompasnaalden - Tecchnische vademecums - Website Natura 2000 - Boscompensatie - Bomenwijzer - Plant van hier - Ecopedia - Natuuroplossingen

Project Meer Bos

Communicatiepakket Bosteller – Een boslabel voor je gemeente? - Bosaanleg