Openbaar bos verkopen of 'vervreemden'

Afbeelding
Icoon lokale besturen
Openbare besturen die hun bossen willen verkopen of 'vervreemden', moeten daarvoor eerst toestemming krijgen van de Vlaamse Regering (art. 90 van het Bosdecreet). Die maatregel zorgt ervoor dat openbare besturen niet lichtzinnig omspringen met hun bossen. Bossen vervullen immers een belangrijke maatschappelijke en ecologische rol.

Procedure

Indienen van het dossier

 

Om een goede en efficiënte dienstverlening te garanderen stelt het Agentschap voor Natuur en Bos voor dat een aanvraag tot machtiging (of toestemming) voor vervreemding volgende informatie bevat:

 • Kopie van het principiële besluit tot vervreemding door het beslissingsorgaan van de openbare boseigenaar of de motivatie voor de vervreemding
 • Kopie van een stafkaart met schaal 1/25000 met aanduiding van het bos, straat of plaatsnaam en een overzicht van de omgeving
 • Uittreksel uit de kadastrale legger
 • Oppervlakte te vervreemden bos
 • Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan
 • Melding van alle beschermingsstatuten of bijzondere regelingen waaronder het bos geheel of gedeeltelijk valt, bijvoorbeeld: ligging in VEN, habitat- of vogelrichtlijngebied, beschermd landschap of deel ervan, natuurrichtplan, landinrichtingproject, natuurinrichting, ruilverkaveling…
 • Registratienummer van het bosbeheerplan, indien van toepassing
 • Overzicht van eventuele subsidies die werden toegekend
 • Identiteit van de kandidaat-verwerver
 • Doel van de verwerving (toekomstige bestemming en gebruik)
 • Schattingsverslag


Het dossier is volledig wanneer het alle voormelde informatie bevat. Als het dossier niet volledig is, wordt de
ontbrekende informatie, wanneer die niet door Natuur en Bos zelf raadpleegbaar is, bij de openbare eigenaar opgevraagd. De ontbrekende stukken moeten binnen een redelijke termijn bezorgd worden, zo niet kan Natuur en Bos hun afdelingshoofd Advies en Vergunningen adviseren de machtiging te weigeren bij gebrek aan relevante informatie.
 

Dossierbehandeling


De volledigheid van het dossier wordt door de bevoegde regio’s van Natuur en Bos gecontroleerd. Als een dossier volledig is, wordt een intern onderzoek opgezet dat uitmondt in een advies van die regio’s. Dat advies wordt samen met het dossier door de regio’s aan de centrale diensten van Natuur en Bos bezorgd.

Op basis van dat advies wordt een ontwerp van besluit opgemaakt door de centrale diensten. Na principiële goedkeuring wordt het besluit voor ondertekening aan het afdelingshoofd Advies en Vergunningen van Natuur en
Bos voorgelegd.

Na ondertekening wordt een kopie van het besluit via aangetekende zending aan de aanvrager bezorgd.

De aanvrager beschikt nog over de mogelijkheid tot een beroep tot nietigverklaring via een procedure bij de Raad van State. Dat beroep moet worden ingesteld binnen zestig dagen nadat het bestreden besluit werd bekendgemaakt of betekend.

Uitleg 'vervreemding' en 'openbare onroerende goederen'

Openbare onroerende goederen

 

'Openbare onroerende goederen’ zijn de eigendommen van openbare besturen; o.a. provincies,
gemeenten, OCMW’s, kerkfabrieken, nv’s van publiek recht; studiebeursstichtingen, Belgische staat, Intercommunale ontwikkelingsmaatschappijen, Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij...

Het artikel 90 van het Bosdecreet betreft enkel de openbare onroerende goederen die onder de toepassing van het bosdecreet vallen, in dit geval dus openbaar bos. Openbaar bos is volgens het Bosdecreet art.4, 16° "elk bos waarvan de publiekrechtelijke rechtspersoon eigenaar of mede-eigenaar is".

Ook de openbare onroerende goederen die onder de toepassing van het Bosdecreet vallen en eigendom zijn van het Vlaams Gewest of van de Vlaamse Gemeenschap kunnen enkel vervreemd worden na machtiging van de Vlaamse Regering zoals vermeld in art. 90, 1ste lid.
 

Wat is vervreemden?

 

Het begrip ‘vervreemden’ betekent dat het betrokken goed uit het patrimonium verdwijnt, meestal via verkoop, maar het kan ook door schenking of door een ruil. Als gevolg daarvan vallen enkel die rechtshandelingen onder artikel 90 van het Bosdecreet die tot gevolg hebben dat de publiekrechtelijke rechtspersoon het eigendomsrecht over een onroerend goed helemaal verliest.

Verhuren of op een andere manier tijdelijk gebruik en genot van het bos geven valt dus niet onder deze regeling maar heeft wel tot gevolg dat deze bossen hun openbaar karakter behouden en alle bepalingen in het Bosdecreet m.b.t. de openbare bossen van toepassing blijven.

Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0