Een lokaal bestuur

Lokale besturen zijn: Vlaamse steden, gemeenten, provincies, OCMW’s, kerkfabrieken, polderbesturen en wateringen, of de daarmee gelijkgestelden zoals autonome gemeente- bedrijven, intercommunales, en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (zoals bedoeld binnen het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking).