Natuurbeheerplan opvolgen: monitoring en evaluatie

Afbeelding
Icoon natuurbeheerplannen

Alle beheermaatregelen bij de opmaak van het beheerplan vastleggen is moeilijk omdat we niet op voorhand zeker zijn dat de geplande maatregelen de gewenste resultaten zullen opleveren en omdat er ook onvoorziene zaken kunnen gebeuren, zoals brand, storm, zeer natte of droge weersomstandigheden... Daarom worden er in het beheerplan afspraken gemaakt over de wijze waarop de beheerder de beheerdoelstellingen zal opvolgen en rapporteren. Natuur en Bos voert op basis van die gegevens om de zes jaar een beheerevaluatie uit.

Wat doet de beheerder: opvolging

De beheerder voert het opvolgingsplan zoals bepaald in deel 5 van het natuurbeheerplan uit:

1. Opvolging van de beheerdoelstellingen

In deze handleiding vindt u de informatie om de geplande opvolging te kunnen uitvoeren:
2. Opvolging van de beheermaatregelen
Na de goedkeuring van het natuurbeheerplan registreert u alle beheermaatregelen die in verband staan met het realiseren van natuurstreefbeelden.

Voor elke uitgevoerde beheermaatregel houdt u de locatie (beheereenheid of object) en het jaartal bij. U kunt dat doen op volgende wijze: 
  • U kunt zelf een lijst opstellen
  • U kunt het daarvoor bestemde tabblad op het invulformulier natuurbeheerplan subsidies gebruiken (excel-formulier)
  • Natuur en Bos werkt aan een registratiemodule (vanaf eind 2021).
     

Wat doet Natuur en Bos: evaluatie

Om de zes jaar vanaf de goedkeuring van het natuurbeheerplan maakt Natuur en Bos op basis van de gegevens die de beheerder heeft aangeleverd een evaluatie van de uitvoering van het natuurbeheerplan, waarbij wordt nagegaan of het beheer op schema zit om de beheerdoelen te halen. De beheerder krijgt van Natuur en Bos een evaluatieverslag

Als blijkt dat de beheermaatregelen die voorzien zijn in het natuurbeheerplan niet geschikt zijn om de beheerdoelstellingen uit het plan te halen, doet Natuur en Bos een voorstel aan de beheerder. Dat kan gaan over afwijkende beheermaatregelen (zonder wijziging van het beheerplan) of over een wijziging van het natuurbeheerplan.

Als het natuurbeheerplan in een gebied ligt waarvoor er na de goedkeuring een managementplan Natura 2000 of een managementplan (ND art.48) van kracht wordt, zal Natuur en Bos tijdens de evaluatie ook nagaan of als gevolg daarvan de beheerdoelstellingen voor dat terrein moeten aangepast worden.

De beheerder van het terrein kan een gemotiveerd beroep instellen bij de minister binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de door Natuur en Bos opgelegde wijziging van het natuurbeheerplan naar aanleiding van de zesjaarlijkse evaluatie.