Beroepsmogelijkheden natuurbeheerplannen

Afbeelding
Icoon natuurbeheerplannen
De beheerder van een terrein kan een beroep instellen bij de minister als hij/zij het niet eens is met bepaalde beslissingen omtrent het natuurbeheerplan.

Wanneer kan ik een beroep indienen?

De beheerder van het terrein kan een gemotiveerd beroep instellen bij de minister binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de kennisgeving van volgende beslissingen van Natuur en Bos:
 • Beslissing over Deel 1 Verkenning
 • Afkeuring van natuurbeheerplan
 • Voorwaarden opgelegd bij de goedkeuring van het natuurbeheerplan
 • Afkeuring van een vraag tot wijziging van het natuurbeheerplan door de beheerder
 • De door Natuur en Bos opgelegde wijziging van het natuurbeheerplan naar aanleiding van de zesjaarlijkse evaluatie
 • Opheffing van het natuurbeheerplan op initiatief van Natuur en Bos
 • Weigering tot opheffing van het natuurbeheerplan op vraag van de beheerder
   
De minister vraagt het advies aan de adviesinstantie. Die geeft advies aan de minister binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het dossier. Als er binnen die termijn geen advies is verleend, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

De minister neemt een gemotiveerde beslissing binnen zestig kalenderdagen na de ontvangst van het ontvankelijk beroep.

Het beroep schorst de beslissing niet.
 

Hoe dien ik een beroep in?

Alleen de beheerder of zijn gevolmachtigde kan een beroep indienen.

Het beroep bevat:
 • Naam, woonplaats en hoedanigheid van de indiener
 • Handtekening indiener
 • Duidelijke verwijzing naar de beslissing waartegen in beroep gegaan wordt (datum en titel van het besluit, ondertekenaar van het besluit en indien van toepassing het dossiernummer)
 • Omschrijving van de ingeroepen argumenten
   
Het beroep moet aangetekend verzonden worden naar:
 • Agentschap voor Natuur en Bos
  AVES – beroepen
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
   

Adviesinstantie

De adviesinstantie geeft advies aan de minister over de beroepen en ook over de overname van het beheer door Natuur en Bos.

De adviesinstantie is samengesteld uit vijf onafhankelijke deskundigen op het gebied van natuurbeheer en Europese natuurdoelen.

Er zijn vijf effectieve leden en vijf plaatsvervangende leden. Natuur en Bos is belast met het secretariaat van de adviesinstantie.

De leden worden voor een periode van vijf jaar benoemd door de minister op voorstel van Natuur en Bos en na advies van de Mina-Raad.

De adviesinstantie kan een expert uitnodigen, de expert is niet stemgerechtigd.