Bermbeheerplan

Afbeelding
Icoon natuurbeheerplannen
Voor een bermbeheerplan op zich is er geen wettelijke basis. Eigenlijk is een bermbeheerplan een aanvraag om af te wijken van het Bermbesluit. Het Bermbesluit is van toepassing op bermen gelegen langs wegen, waterlopen en spoorwegen voor zover zij beheerd worden door publiekrechtelijke rechtspersonen. Dit besluit is niet gewijzigd door de nieuwe regelgeving rond natuurbeheerplannen en is dus nog altijd geldig.

Maaidata, pesticiden en subsidies

Het Bermbesluit bepaalt dat bermen niet vóór 15 juni gemaaid mogen worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Het maaisel moet verwijderd worden binnen de tien dagen na het maaien. Een afwijking van het Bermbesluit wordt vooral gevraagd om af te wijken van deze maaidata.

Daarnaast werd in het bermbeheerplan soms een afwijking gevraagd op het verbod op het gebruik van pesticiden, bv. voor de bestrijding van invasieve exoten.  Het oorspronkelijke artikel 2 over pesticidengebruik is echter geschrapt uit het Bermbesluit via het BVR van 15 maart 2013. Voor afwijkingen op het verbod op pesticiden is de Vlaamse Milieumaatschappij nu bevoegd.

Vroeger zijn er via de ‘Samenwerkingsovereenkomst Natuur’ subsidies verleend voor het opstellen van bermbeheerplannen. Het bermbeheerplan had dan de bedoeling om voor bepaalde waardevolle en te beschermen vegetaties in bermen via aangepaste maaidata tot een betere natuurkwaliteit te komen. Die subsidie (‘Samenwerkingsovereenkomst Natuur’) bestaat niet meer.
 

Bermbeheer in de toekomst

De goedgekeurde nog lopende bermbeheerplannen blijven geldig tot de datum vermeld in het goedkeuringsbesluit. Er zijn voor deze bermbeheerplannen geen decretaal verankerde overgangsmaatregelen om ze om te zetten naar een natuurbeheerplan.

Om het beheer van bermen te regelen zijn er voortaan twee opties:
  • Instappen in de nieuwe regeling voor natuurbeheerplannen. De algemene principes voor een natuurbeheerplan gelden dan:
    • Bij openbare terreinen moet het natuurbeheerplan minstens type twee zijn
    • De vraag om af te wijken van de maaidata in het Bermbesluit kan dan geïntegreerd worden in het natuurbeheerplan
    • Het natuurbeheerplan verleent in veel gevallen vrijstelling van vergunningsplicht
  • Als het niet mogelijk is om een natuurbeheerplan type twee op te stellen, kan er nog altijd zonder subsidie een bermbeheerplan opgesteld worden dat dan ingediend wordt puur als aanvraag om af te wijken van de maaidata in het Bermbesluit. Natuur en Bos kan dan via een besluit van de adjunct-directeur AVES deze afwijking toestaan.