Wetgeving natuurbeheerplannen

Afbeelding
Icoon natuurbeheerplannen
Het natuurbeheerplan kwam mede tot stand door de noodzaak om aangepaste instrumenten te ontwikkelen voor de realisatie van de Vlaamse natuurdoelen in het kader van Natura 2000. Daarom maakte Natuur en Bos werk van de integratie van het Bosdecreet en het Natuurdecreet.

Het natuurbeheerplan (geldig van 28/10/2017)

De wettelijke basis voor het natuurbeheerplan is het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, verder Natuurdecreet genoemd, met name art. 16bis tot 16duodecies. De principes van het geïntegreerd natuurbeheer zijn opgenomen in hetzelfde decreet in een nieuw ingevoegd hoofdstuk IIIbis, ‘geïntegreerd beheer ten behoeve van het natuurbehoud’ (ND art. 12bis tot 12 novies).

De concrete uitwerking van het natuurbeheerplan wordt geregeld via:
De fiscale voordelen voor een natuurbeheerplan worden geregeld in het Decreet van 22 december 2017 betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen. Dit decreet voegt drie artikels toe aan het Natuurdecreet: artikel 16duodevicies tot 16vicies. Daarnaast omvat het diverse wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. Dit decreet is in werking getreden op 9 juni 2018 bij het Besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2018.
 

Vroegere regelgeving Bosdecreet/Natuurdecreet

De wettelijke bepalingen over het bosbeheerplan vinden hun basis in het Bosdecreet van 13 juni 1990. Met name artikels 43-47 van het Bosdecreet leggen regels vast voor het bosbeheerplan. In uitvoering van de bepalingen in het Bosdecreet heeft de Vlaamse Regering een reeks nadere regels vastgesteld in verband met het bosbeheerplan. Die zijn te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen.  

De wettelijke bepalingen over het beheerplan voor natuurreservaten vinden hun basis in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, officieus gekend als het ‘natuurdecreet’. Met name artikels 34-35 van het decreet leggen regels vast voor het beheerplan. In uitvoering van de bepalingen in het natuurdecreet heeft de Vlaamse Regering een reeks nadere regels vastgesteld in verband met het bosbeheerplan. Die zijn te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies, met name in artikel 10.  

Het harmonisch park- en groenbeheerplan heeft geen grondslag in wetgeving.