Projectoproep Groene rand - Gefinancierde projecten

Afbeelding
Icoon Subsidies


Hieronder vindt u een overzicht van de gefinancierde projecten van de voorbije jaren.

Projecten 2023

Gemeente Merchtem realiseert samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Bosgroep Vlaams-Brabant ruim 7 hectare nieuwe belevingsnatuur in de Molenbeekvallei tussen de wijken Langevelde en Terlinden. Bos, open natuur en poelen wisselen elkaar af in een gebied dat voor een deel toegankelijk zal zijn voor speelnatuur en met wandel, -fiets, -en mountainbikemogelijkheden. Het andere deel van het gebied ontwikkelt zich tot hoogwaardige natuur met aandacht voor bosuitbreiding en watergebonden soorten zoals amfibieën. Kortom, een ideale plek nabij het centrum om de natuur op te zoeken, tot rust te komen óf je helemaal uit te leven.

Gemeente Beersel koopt twee percelen aan (in totaal 2.610 m²) om het recent ingerichte park Neerdorp in deelgemeente Huizingen uit te breiden. In dat park werd de oude papierfabriek gerenoveerd en krijgt deze een nieuwe invulling. Het oude bezinkingsbekken werd er omgevormd tot een toegankelijk natuurpark met een meanderende Molenbeek. Deze parkuitbreiding creëert extra ruimte voor water en groen in een versteend valleigebied.

Stad Vilvoorde koopt in Koningslo ruim 6 hectare aan in het Keelveld. In een sterk bebouwd weefsel moet dit open binnengebied de leefbaarheid tussen de Brusselse Ring en de Brusselse agglomeratie verhogen. De inrichting van het Keelveld richt zich op bos, poelen en kleine landschapselementen zoals hagen en hoogstambomen. Via toegangspoorten ontstaan veilige trage verbindingen tussen de wijken rondom. Natuurbeleving -en recreatie met speelbossen –en heuvels en natuurlijke speelelementen krijgen er vorm. Zit- en picknickbanken maximaliseren de rustbeleving. 

Gemeente Affligem vervangt in het Bremtbos in Teralfene vijf reeds aangekochte percelen populierenbos door inheems loofbos en koopt extra percelen bos van in totaal zo’n 0,5 hectare aan. Langs het wandelpad door het bos komen zit- en speelelementen. De toegang tot het bos wordt uitgerust met fietsenstallingen en infoborden. De aangekochte percelen vormen een eerste stap naar een toekomstige toegang tot het Bremtbos via Ter Elst in het westen en de Potaardeweg in het zuiden.

Gemeente Zaventem vormt samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters de gronden rond de gemeentelijke begraafplaats in Sint-Stevens-Woluwe om tot een groene oase. Het project versterkt de groene buffer tussen het Woluweveld en de woonkern van deze deelgemeente. De aanleg van een troostbosje van bijna 1 hectare laat bezoekers aan de begraafplaats toe om na een bezoekje aan hun dierbaren in de natuur tot rust te komen, met ook een bezinningsplek met zitbank en een rolstoelvriendelijke wandellus. Het troostbosje zorgt ook voor natuurbehoud –en versterking dankzij inheemse loofhoutbomen. Ook de hondenweide krijg meer biodiversiteit met hagen, hoogstambomen en aangepast maaibeheer.
 

Projecten 2021

Gemeente Beersel koopt twee percelen aan de Kerkhofstraat in Lot aan om een deel van het vroegere Zitterbos te herstellen. De gemeente zal bijna 1,3 hectare aanplanten met inheemse loofboomsoorten. Het bos zal toegankelijk zijn, met ruimte voor recreatie. Paden, een open plek, zitbanken en een infobord zijn voorzien. Het herstelde Zitterbos biedt ook een groenoase voor de bezoekers aan de begraafplaats.

Gemeente Dilbeek zal vijf percelen in het uiterste zuidoosten van haar grondgebied (Mullebos) herbebossen en toegankelijk maken. In totaal gaat het over 4,3 hectare nieuw ecologisch bos met focus op enerzijds rust (wandelen, ontmoetings- en rustplek en beleving) en anderzijds educatie (infoborden, speelnatuur, wildvoederpalen, uitkijktoren en plukbos).

Stad Vilvoorde zal in het stadvernieuwingsproject 4Fonteinen 0,75 hectare nieuw wijkgroen inrichten tussen de gebouwen. Dit park De Molens draagt de duurzaamheidsambitie van de autovrije wijk uit, met ruimte voor regenwaterbuffering en een deel dat gebruikt zal worden als speelplaats voor de toekomstige school ernaast. De speelplaats zal ook vrij toegankelijk zijn op momenten dat de school deze niet gebruikt.

Gemeente Zaventem

 • Dankzij het project Woluwedal (2019-2021) meandert de Woluwe terug langs de Woluwelaan in Sint-Stevens-Woluwe. De natuurlijke oeverinrichting zorgt voor een hoge ecologische meerwaarde: soorten als ijsvogel en grote zilverreiger worden er intussen gespot. De gemeente breidt het project Woluwedal uit door twee voetbalvelden (inclusief parking) te verhuizen naar Nossegem. In de plaats komen bomen en groen, goed voor 1,3 hectare nieuwe natuur. De gemeente voorziet naast ontharding in een ontsluiting van het gebied via een halfverhard pad, in speelnatuur en in duurzaam beheer van de graslanden, het nieuw aangeplante bos en de bestaande bosjes.
 • De gemeente koopt 10 percelen van in totaal 8,5 hectare aan langs de E40 in Sterrebeek. Dit gebied is de laatste 15 jaar spontaan bebost (Zavelbos) en neemt samen met de bijbehorende weilanden intussen een belangrijke plaats in in het landschap. Inwoners ten zuiden van het gebied zien het als een belangrijke natuurlijke buffer tegen de E40. Dankzij deze aankoop zal het gebied die groene bufferfunctie kunnen behouden. Het bos wordt uitgebreid met nieuwe soorten en krijgt een bijvriendelijke bosrand. Dankzij brede paden zullen wandelaars van het bos kunnen genieten. Speelelementen zullen kinderen uitdagen om in het groen te ravotten. Aan de oostzijde komt een grote hondenweide.
   

Stad Halle koopt 5,6 hectare aan ziekenhuis AS Maria aan om de Groebegracht (zijrivier van de Zenne) te ontwikkelen als groenblauwe vinger die vanuit het dichtbevolkte stadscentrum uitwaaiert naar het openruimtegebied. Het projectgebied vormt daarmee de poort tot het Pajottenland en zal worden ingericht als publiek toegankelijk natuurgebied met plaats voor waterberging.

FeliX-art Museum, gemeente Drogenbos, het Regionaal Landschap en OCMW maken het natuurdomein van boer-schilder Felix De Boeck publiek toegankelijk. Op het domein van zo’n 0,5 hectare komen kriekelaars, een voedselbos, speelbos- en natuur en een betere waterbuffering. Het project wil de leefkwaliteit voor de inwoners en de natuurwaarden van het domein verhogen.

Gemeente Affligem koopt een populierenbos van 2,1 hectare aan in de Bremstraat nabij het centrum van Teralfene. De gemeente wil voor buurtnatuur zorgen door het gestorte groenafval te verwijderen en daarna de populieren te vervangen door inheemse loofboomsoorten en een biodiverse bosrand. Het bos zal toegankelijk zijn, inclusief speelbos, een open plek en speel- en zitelementen.

Gemeente Hoeilaart zal in het centrum de verharde site tussen sporthal en Koldamstraat omtoveren tot een polyvalente, samenhangende groene ruimte van 0,3 hectare met hoge belevingswaarde. De verplaatsing van de parking maakt een coherent Koldampark mogelijk die in nauwe relatie staat met de IJse. Bij de inrichting staan sport en spel centraal, met onder meer drie natuurlijke speelzones, pocketpleintjes, grastrappen en een centraal grasveld.
 

Projecten 2020

Gemeente Linkebeek wil 8 percelen natuurlijk inrichten om een parelsnoer van ‘groene kamers’ te vormen. De gemeente creëert daarmee in totaal 7,4 hectare aan toegankelijk groen met ook een habitatversterking voor de zeldzame vroedmeesterpad.

Gemeente Ternat maakt samen met het OCMW en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei werk van de eerste volwaardige natuurbegraafplaats (0,8 hectare) op haar grondgebied. Deze komt naast de bestaande begraafplaats en creëert een groene stapsteen tussen Hertigembos en de vallei van de Bellebeek.

Gemeente Opwijk koopt 8 hectare weiland aan de rand van het Broevinkbos met het oog op bosuitbreiding. Een verbindingspad zorgt op termijn voor een toegankelijk wandelparcours in dit boscomplex.

Gemeente Merchtem gaat 2 bossen nabij de kern van Brussegem natuurlijk inrichten en koopt een bosje van 80 are aan als rustplek. De inrichting van de buurtweg richting Romeinse Baan zorgt voor een nieuwe recreatieve verbinding. Het bosje aan de Drinkeling wordt verdubbeld dankzij een uitbreiding van 1,6 hectare en voor recreanten ingericht.

Gemeente Wemmel gaat de groenpolen ‘Reekbeek’ en ‘Wemmelse Motte’ versterken enop een natuur- en recreatieve manier met elkaar verbinden. Het koopt in dat kader 4,2 hectare aan in de vallei van de Maalbeek voor onder meer bosuitbreiding.

Natuurpunt vzw

 • Koopt Peerdsbroeken aan op de grens tussen Asse en Affligem. Het wil daarmee een populieren privébos van bijna 8 hectare omvormen tot een toegankelijk gebied met belangrijke natuurwaarden.
 • Zal op enkele voormalige landbouwpercelen in Tervuren zo’n 0,67 hectare bos aanplanten als een nieuw stukje toegankelijke natuur tussen natuurgebieden Plateau van Duisburg en Twaalfapostelenbos.
   

Gemeente Overijse koopt 8,5 hectare bos aan nabij het centrum en het jeugdverblijfcentrum ‘de Hagaard’ om het voor een groot deel toegankelijk te maken, inclusief een natuurleerpad en een speelbos.

Gemeente Hoeilaart

 • Zorgt voor een groenere en avontuurlijkere inrichting van een bestaande hondenlosloopzone. Het gaat ook een aansluitende zone van 0,65 hectare langs het containerpark groen inrichten en verbinden met wandelpaden en de aangrenzende boskernen.
 • Gaat de stationsomgeving van Groenendaal vernieuwen. De parking van het stationsplein wordt onthard en ingericht als een toegankelijk groengebied van zo’n 1 hectare. De NMBS zal de bestaande parkeerplaatsen herlokaliseren naar de westzijde van het stationsplein. Een nieuw groen wandelparcours langs het spoor zal het plein met het Zoniënwoud verbinden.
   

Gemeente Lennik koopt in totaal 5 hectare strategisch gelegen gronden aan om uit te bouwen tot publiek toegankelijke ruimten. Dit past in het ‘groene hoefijzer’ waarmee de gemeente meer ademruimte wil geven aan de Molenbeek. Natuur en water worden verweven tot een toegankelijk groenblauw netwerk vertakt over het hele grondgebied.

Gemeente Beersel zal een landschapsbufferpark ontwikkelen tussen bedrijvenzone Laekebeek en de woonomgeving van Lot. De gemeente zal in dat kader de subsidie gebruiken om in totaal 6,55 hectare te verwerven.

Woonzorgcentrum Zonnestraal vzw verwierf gronden naast haar domein in Lennik en gaat deze met de subsidie inrichten als een publiek toegankelijk natuur- en belevingspark, inclusief mentale rustpunten en sportieve en avontuurlijke uitdagingen.

Gemeente Tervuren koopt 11 percelen van in totaal ca. 1,4 hectare in de Hertenbergstraat om te bebossen of in te zetten voor natuurontwikkeling. Een ontsluiting voor wandelaars is voorzien en ook de vzw Loki (onderdeel scouts en gidsen Tervuren) krijgt er een plekje. De site zal de open ruimteverbinding tussen Park van Tervuren en Zoniënwoud versterken.

Stad Halle

 • Koopt 4,4 hectare aan die cruciaal zijn om het Zennepad en de natuurontwikkeling van het landschapspark Halle te realiseren.
 • Zal de subsidie ook gebruiken om de Zenneweide in te richten als een natuurpark van 8 hectare dat aansluit op de woonkern van Lembeek en het kanaal.
 • Zal ook een aansluitend perceel van 2,1 hectare aankopen dat nu eigendom is van de Kerkfabriek. Zo ontstaat er één aaneengesloten projectgebied.
   

Regionaal Landschap Dijleland zal samen met de dorpsraad Terlanen (Overijse) een weiland van 0,26 hectare ten noorden van de Kleine Lane natuurlijk inrichten en ontsluiten als rust- en ontmoetingsplek in de Laanvallei. De historische bakoven op deze site wordt gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen.

Gemeente Drogenbos gaat 1,35 hectare verwerven om een publiek toegankelijk natuurpark te realiseren voor de Boomgaardwijk.

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

 • Wil met de ‘landschapskamers Ruisbroek’ een landschapsparkbos realiseren. In dit grote gebied met gedegradeerde natuur, kan een bos met een belangrijke natuurwaarde tot stand komen.
 • Zal in het centrum van Vlezenbeek 0,8 hectare aankopen aanpalend aan de pastorij en de gemeenteschool. De Vogelzangbeek die nu verborgen en anoniem door het centrum stroomt, zal in die zone beter tot haar recht komen.
 • Gaat ruim drie hectare aanpalende percelen aankopen in het Damiaanpark. De gemeente wil daarmee een groter aaneengesloten geheel ontwikkelen tot een publiek toegankelijk ‘natuurpark’.
 • Koopt een weiland aan de Wipweide om het binnengebied van het centrum van Sint-Pieters-Leeuw kwalitatiever en aangenamer te herinrichten.
   

Stad Vilvoorde zal in het noorden van het grondgebied samen met een privépartner (Engie) met het project ‘Asiat-Darse’ een nieuw toegankelijk groengebied van ca. 5 hectare realiseren in een sterk verstedelijkt gebied.
 

Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0