Bescherming nesten en jongen broedvogels

Afbeelding
Icoon Subsidies
Een aantal vogelsoorten die in Vlaanderen op landbouwgronden broeden hebben het moeilijk. Hun nesten of jongen lopen een groot risico om te worden weggemaaid tijdens maai- of oogstwerken. Deze zeldzame vogelsoorten zijn belangrijk voor het ecologisch evenwicht in het buitengebied. Landbouwers die bereid zijn om extra inspanningen te leveren door pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, kunnen een compensatie krijgen voor de gemiste inkomsten.

Wat?

Deze steun omvat een compensatieregeling voor de bescherming van een aantal bedreigde vogelsoorten die in Vlaanderen kunnen broeden op landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn. 

Het gaat om de bruine kiekendief, grauwe kiekendief, blauwe kiekendief, steppekiekendief, velduil, kwartelkoning, grauwe gors, grutto en wulp.

Als de nesten en jonge vogels van die soorten niet beschermd worden, lopen ze een groot risico om te worden weggemaaid tijdens maai- of oogstwerkzaamheden. Voor de kwartelkoning geldt dat ook voor volwassen vogels die hun verenkleed wisselen tijdens de rui. De compensatieregeling maakt het mogelijk om snel in te spelen op een waargenomen broedgeval. De betrokken landbouwer wordt vergoed voor de gemiste inkomsten en voor de extra inspanningen die hij/zij levert om de vogelsoorten te beschermen door pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten.
 

Voor wie?

Eigenaars, pachters of gebruikers van landbouwpercelen die op de plaats en het moment van de waarneming minstens een deel van het perceel nog niet hebben gemaaid of geoogst.
 

Bedrag

Het bedrag van de compensatiesteun wordt berekend door de niet gemaaide of geoogste oppervlakte te vermenigvuldigen met de referentieopbrengst (in euro per hectare per jaar) voor het voorafgaande jaar.
Gelieve ermee rekening te houden dat deze subsidie enkel kan verkregen worden als de onderneming ook na de toekenning van deze compensatie de voorbije drie jaar niet meer dan 20.000 euro de-minimissteun heeft ontvangen. Meer info
 

Procedure

Dien uw aanvraag voor compensatiesteun in via het aanvraagformulier en mail het naar subsidies.anb@vlaanderen.be.
De aanvraag moet uiterlijk op 1 augustus 2024 worden ingediend. 

Als u geen contactpersoon heeft om het broedgeval te valideren, stelt Natuur en Bos zelf iemand aan die de waarneming kan controleren en bevestigen. Bezorg in dit geval dit aanvraagformulier zo snel mogelijk, en ten laatste binnen de maand na waarneming aan Natuur en Bos.

Na ontvangst van het formulier en de controle van de waarneming bezorgen we u een ontvangstmelding met daarin een referentienummer van uw dossier. Dat geldt ook als garantie dat de compensatiesteun zal worden uitbetaald als aan de uitvoeringsvoorwaarden wordt voldaan en dat binnen de perken van de voorziene kredieten.
 

Contact

U kunt altijd hulp krijgen, zowel voor de administratieve procedure als voor het inhoudelijke project. Stuur daarvoor een mail naar subsidies.anb@vlaanderen.be.
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0