Bos verdwijnt: ontbossing

Afbeelding
Icoon Bomen en Bossen
Wilt u bomen kappen om de grond een andere functie of gebruik te geven, zoals woningbouw, wegen, natuurontwikkeling…? In dat geval verdwijnt het bos en is er sprake van ontbossing. Ontbossen is verboden in Vlaanderen, maar er zijn uitzonderingen met boscompensatie als voorwaarde.
 

Vier uitzonderingen op ontbossingsverbod

Bij ontbossing verdwijnt het bos geheel of gedeeltelijk en krijgt de grond een andere functie of gebruik. 
In principe is ontbossen verboden in Vlaanderen, maar er gelden vier uitzonderingen op het ontbossingsverbod:
  1. Ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang
  2. Ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin en zones die hiermee gelijk te stellen zijn
  3. Ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling
  4. Ontbossing in functie van vastgestelde Europese natuurdoelen op voorwaarde dat de ontbossing is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan
     
In die gevallen kunt u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen via het omgevingsvergunningenloket, samen met een voorstel tot boscompensatie in het geval compensatie verplicht is.

Voor alle andere ontbossingen  is er een verbod. Er is een mogelijkheid om een ontheffing van het ontbossingsverbod te bekomen Met een bekomen ontheffing op het ontbossingsverbod kunt u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen via het omgevingsvergunningenloket, samen met een voorstel tot boscompensatie in het geval compensatie verplicht is.
 

Omgevingsvergunning tot ontbossing

In de vier uitzonderingsgevallen tot ontbossing kunt u een omgevingsvergunning aanvragen samen met een verplicht voorstel tot boscompensatie.
 
Opgelet: de omgevingsvergunning tot ontbossing heet in het omgevingsloket officieel ‘omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (voor bomen kappen, ontbossing...)’. Wij korten dat hier af tot ‘omgevingsvergunning tot ontbossing’.

De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden geldt ook als omgevingsvergunning tot ontbossing, als de ontbossing voorzien is in de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Als de houder van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden de vergunde ontbossing niet heeft uitgevoerd, dan mag de individuele bouwheer op grond van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden deze ontbossing uitvoeren, zonder daarvoor een aparte omgevingsvergunning tot ontbossing aan te vragen. (Dit geldt voor verkavelingen na 23 maart 2001. Voor vroegere verkavelingen moet u de ontbossing zelf regelen.)
 

Vrijstellingen omgevingsvergunning

  • Voor private bossen gelegen in het agrarisch gebied die binnen de 22 jaar na de aanplanting of na het ontstaan (indien spontane bebossing) gerooid worden om opnieuw in landbouwgebruik genomen te worden, moet geen omgevingsvergunning tot ontbossing aangevraagd worden en is geen boscompensatie vereist. Het rooien kan na eenvoudige melding bij Natuur en Bos. 
  • Voor een ontbossing in een natuurreservaat met een goedgekeurd beheerplan (type 4) moet geen omgevingsvergunning tot ontbossing aangevraagd worden, als de ontbossing in dit beheerplan is opgenomen. Voor de beheerplannen goedgekeurd na 1 januari 2009 geldt deze vrijstelling van vergunningsplicht slechts als de ontbossing noodzakelijk is met het oog op de realisatie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000-gebieden.
     
U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.be.
 

Ontheffing op ontbossingsverbod

Als het buiten de vier uitzonderingsgevallen tot ontbossing toch wenselijk is om te ontbossen, dan kan er uitzonderlijk gebruik gemaakt worden van de ontheffingsprocedure. Daarbij wordt een gemotiveerde aanvraag ingediend bij Natuur en Bos en beslist de Vlaamse minister van Omgeving of de ontheffing op het ontbossingsverbod wordt verleend. In de praktijk heeft de minister deze bevoegdheid gedelegeerd naar de administrateur-generaal van Natuur en Bos.

Wordt de ontheffing verleend, dan moet de aanvrager van de ontbossing vervolgens een omgevingsvergunning tot ontbossing aanvragen via het omgevingsvergunningenloket. Een omgevingsvergunning wordt enkel verleend als het boscompensatievoorstel is goedgekeurd door Natuur en Bos.

Procedure
De aanvraag tot ontheffing gebeurt op individueel en gemotiveerd verzoek van de aanvrager d.m.v. een aangetekend schrijven aan Natuur en Bos.  Als de aanvrager ontheffing wordt verleend op het verbod tot ontbossing, moet hij een kopie van die beslissing bij zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning tot ontbossing voegen.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0