Mag ik zomaar een wijziging uitvoeren in natuurgebied?

Nee. Wilt u een wijziging aanbrengen of een ingreep uitvoeren in een natuurgebied? Controleer dan eerst of het mag. 
Wat verstaan we onder wijzigingen?
  • Maaien, ploegen, scheuren, frezen, afbranden en behandelen van vegetaties zoals vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties, graslanden, loofbossen en houtachtige beplantingen
  • Opsnoeien, afbranden, verwijderen en bespuiten van kleine landschapselementen, zoals heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen of hoogstamboomgaarden
  • Reliëfwijzigingen
  • Rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen van waterhuishouding door drainage, ontwatering of dichten
  • Overstromingsregime van vegetatie wijzigen 
  • Uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande waters, poelen of waterlopen

Hou er rekening mee dat natuurelementen beschermd kunnen zijn. Dat betekent dat u misschien een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) nodig hebt of dat de wijziging verboden is. Veel hangt ook af van de beschermingsstatus van het natuurgebied. Al naargelang het gebied een natuurreservaat, tijdelijke natuur, VEN, IVON of Natura 2000-gebied is, kan de regelgeving verschillen.