Wildbeheereenheden

Afbeelding
Icoon Jagen
In sommige gebieden werken jagers vrijwillig samen. Zo’n jachtgroep wordt een wildbeheereenheid of WBE genoemd. Om een erkende wildbeheereenheid te vormen moet de groep over het jachtrecht van minstens vijf domeinen beschikken, die samen minstens 1.000 hectare groot zijn.

Voordelen van samenwerken

Aansluiten bij een wildbeheereenheid (WBE) biedt verschillende voordelen:
 • Jagers die aangesloten zijn bij een WBE mogen jagen op patrijs, op voorwaarde dat de populatie gezond blijft. De jacht op patrijs is pas toegelaten als het werkgebied van de WBE drie jaar lang over minstens drie broedparen beschikt per 100 hectare open ruimte. 
 • Jagers die tot een WBE behoren mogen jagen op ree als de WBE over een afschotplan beschikt. 
 • Een wildbeheereenheid kan een projectsubsidie aanvragen. De projecten moeten bijdragen tot een duurzaam wildbeheer of een veiligere jacht.
 • De volledige jachtadministratie kan op WBE-niveau gebeuren. Dat betekent voor afzonderlijke jagers een sterke verlaging van de administratie.
   

Erkenning van wildbeheereenheid

De erkenning van een wildbeheereenheid gebeurt door Natuur en Bos voor een periode van zes jaar. Na afloop kan de erkenning verlengd worden. Om erkend te worden (en te blijven) moet een WBE aan enkele voorwaarden voldoen:
 • De WBE verenigt de jachtterreinen van minstens vijf jachtrechthouders.
 • De totale oppervlakte van alle jachtterreinen van de WBE bedraagt minimaal 1.000 hectare.
 • De totale oppervlakte van alle jachtterreinen die tot de WBE behoren, bedraagt ten minste 75% van de jachtterreinen waarop het jachtrecht wordt uitgeoefend binnen het WBE-werkingsgebied.
 • Binnen het WBE-werkgebied liggen geen terreinen die deel uitmaken van het werkgebied van een andere erkende WBE.
 • De WBE beschikt over een goedgekeurd faunabeheerplan.
 • De WBE heeft een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid.
 • De statuten van de WBE bevatten minstens de volgende onderdelen:
  • De doelstellingen en werkingsprincipes van de WBE. Die moeten gericht zijn op 1) duurzaam wildbeheer, 2) de inpassing van het wildbeheer in het natuurbehoud, 3) toezicht houden, 4) samenwerking tussen jachtrechthouders en 5) overleg met andere sectoren.
  • De vestigingsplaats van de zetel van de vereniging. Die moet in het Vlaams Gewest liggen.
  • Het feit dat de WBE wordt geleid door een raad van bestuur, die door een algemene vergadering wordt verkozen.
    
Een geografisch overzicht van de erkende WBE’s in Vlaanderen vindt u op www.geopunt.be in de laag Jacht. U kunt ook een lijst raadplegen met de contactgegevens van alle erkende WBE’s per provincie.

Aanvraag tot erkenning
Om een wildbeheereenheid te laten erkennen (of een erkenning te laten verlengen) voert u een aanvraag in via het e-loket (als u een Belgisch rijksregisternummer hebt). Uw aanvraag bevat:
 • Een afschrift van de statuten en eventuele wijzigingen ervan (zit vervat in het formulier)
 • Een verklaring van de voorzitter waaruit blijkt dat de WBE voldoet aan de fiscale en sociale verplichtingen
 • De gegevens van de leden-jachtrechthouders en hun jachtterreinen
 • Een afschrift van het goedgekeurde faunabeheerplan

U kunt uw erkenningsaanvraag (doc - 167 kB) ook aangetekend versturen naar Natuur en Bos. Als de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, krijgt u binnen de maand een bevestiging toegestuurd. Ten vroegste een maand na de ontvankelijkheidsverklaring kan de erkenning officieel ingaan.

Zijn de gegevens op de erkenningsaanvraag onvolledig of incorrect, dan krijgt u het dossier binnen de maand terug met de reden waarom het niet ontvankelijk is verklaard. U kunt het dossier dan aanpassen en opnieuw indienen. 
 

Administratieve verplichtingen van WBE’s

Een erkende wildbeheereenheid moet aan enkele belangrijke administratieve verplichtingen voldoen.

1) Op de algemene vergadering worden ook externe belanghebbenden uitgenodigd. Concreet gaat het om vertegenwoordigers van:
 • Natuur en Bos
 • Een erkende terreinbeherende natuurvereniging
 • De landbouwraad van een of meer gemeenten die in het werkgebied van de WBE liggen
 • De bosbouwsector die in het werkgebied van de WBE actief is
   
Alle genodigden ontvangen een verslag van de vergadering. 

2)   Elk jaar voor 1 april moeten de volgende documenten ingediend worden bij Natuur en Bos:
 • Een werkingsverslag van het voorbije kalenderjaar
 • Een geactualiseerde lijst van stemgerechtigde leden
 • Een gemotiveerd verslag van eventuele schorsingen of uitsluitingen van leden en van afgewezen aanvragen van kandidaat-leden

Subsidiemogelijkheden

Erkende wildbeheereenheden kunnen jaarlijks subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid. De aanvragen moeten voor 1 april worden ingediend.

Een erkende wildbeheereenheid kan drie soorten subsidies aanvragen:
 • Basissubsidies.
  Deze bedragen 300 euro.
 • Oppervlaktesubsidies.
  Een wildbeheereenheid die minstens 3.000 hectare jachtgebied beheert, kan per volle schijf van 1.000 hectare (boven de eerste 2.000 hectare) een subsidie van 150 euro aanvragen.
 • Projectsubsidies.
  Max. 1.500 euro per kalenderjaar, of max. 9.000 euro voor een volledige erkenningsperi-ode van zes jaar.

Basis- en oppervlaktesubsidies
Basis- en oppervlaktesubsidies kunnen voor 1 april worden aangevraagd. Dat gebeurt bij voorkeur digitaal, via het e-loket jacht en wildbeheer. Het is ook mogelijk om het papieren aanvraagformulier voor een basis-oppervlaktesubsidie (dit formulier zal vanaf oktober terug beschikbaar zijn) te downloaden en aangetekend op te sturen naar Natuur en Bos. 

Projectsubsidies
Om in aanmerking te komen voor projectsubsidies moet een erkende wildbeheereenheid:
 • Haar wildbeheerplan uitvoeren 
 • De veiligheid van de jacht verhogen 
 • De samenwerking met diverse partners verbeteren 
 • En/of meer en betere natuur creëren 
   
Elke WBE kan in het faunabeheerplan subsidieerbare projecten opnemen die in de erkenningsperiode van 6 jaar zullen worden uitgevoerd. Er is een maximaal budget voorzien van € 9000. Dit budget kan ingezet worden voor 1 of meerdere projecten naar keuze waarvoor er tijdens de algemene vergadering een 2/3 meerderheid van de stemgerechtigde leden akkoord is gegaan. Hoe het budget verdeeld wordt over de verschillende jaren is een vrije keuze. Ofwel kan men elk jaar € 1500 aanvragen, ofwel kan men in 1 jaar het totale budget aanvragen voor meerdere kleine projecten of 1 groot project. Een jaarlijkse bevestiging aan Natuur en Bos vóór 1 april van de geplande projecten blijft noodzakelijk zodat het effectief gebruikte bedrag jaarlijks kan vastgelegd worden.

Wat? Een project uit de projectenlijst. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat de WBE aan de projectvoorwaarden voldoet. Herhaal de criteria in de projectaanvraag en bespreek per criterium hoe de WBE hieraan voldoet.

Waar? Is het project aan een specifieke locatie gelinkt, voeg dan een situeringsplan toe met duidelijke herkenningspunten (bijvoorbeeld straatnamen). Geef ook de kadastrale gegevens mee: gemeente, afdeling, sectie en grond-nummer of CaPaKey. Een situeringsplan is zeker nodig voor projecten zoals het inzaaien van landbouwgronden of akkerranden met kruidenmengsels voor wildsoorten.

Wanneer? Beschrijf in detail welke deelstap u wilt realiseren op welke datum, of minstens in welke periode.

(Met) wie? Vermeld de contactgegevens van het WBE-lid dat de ‘trekker’ zal zijn van het project. We zullen hem/haar contacteren voor bijkomende inhoudelijke afstemming of om een terreinbezoek te plannen. Werkt u voor de realisatie van het project samen met andere partners, zoals een gemeentebestuur, noteer dat dan kort in de aanvraag. 

Hoe? Beschrijf hoe de WBE te werk zal gaan om het project te realiseren.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0