Veel gestelde vragen VEN

Afbeelding
Icoon Natuur wijzigen
Voor de bescherming van de bestaande natuurwaarden binnen het VEN zijn een aantal algemene maatregelen noodzakelijk. Over wat mag en niet mag binnen het VEN bestaan een aantal misverstanden. Deze veel gestelde vragen met antwoord scheppen duidelijkheid.

Mag ik mesten in het VEN?

Bemesting van cultuurgronden mag in het VEN. Cultuurgronden zijn gronden aangegeven bij de mestbank zoals voorzien in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. De bemesting in het VEN wordt geregeld via het Mestdecreet. De aanduiding van een gebied als VEN verandert daar niets aan. De bestaande garanties inzake de ontheffing van bemesting blijven van toepassing.

Bij de opmaak van het natuurrichtplan wordt per gebied een evaluatie opgemaakt in overleg met de betrokkenen (landbouwers, eigenaars, natuurbeschermers… ). In samenspraak met die betrokkenen kunnen bestaande bemestingsbeperkingen opgeheven worden of kunnen strengere bemestingsnormen worden ingesteld om specifieke natuurwaarden te beschermen. Landbouwers kunnen een beroep doen op de beheerovereenkomsten als vergoeding.
 

Mag ik bestrijdingsmiddelen gebruiken op cultuurgronden in VEN?

Bestrijdingsmiddelen mogen ingezet worden als ontheffing vanuit het Mestdecreet is gegeven op het bemestingsverbod. Ook overheden mogen nog pesticiden gebruiken als dat voorzien is in hun plan voor de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest. In het VEN is voor het overige een algemeen verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
 

Mag ik waterlopen onderhouden in VEN?

Waterlopen mogen onderhouden worden als de Code voor Goede Natuurpraktijk gevolgd wordt. Het rechttrekken van waterlopen, het aanbrengen van extra oeverversteviging of het inbuizen van waterlopen is niet toegelaten. Het natuurlijke karakter van de waterloop wordt daardoor immers verkleind.
 

Mag ik bomen en struiken langs velden en wegen snoeien?

Normaal onderhoud van bomen en struiken volgens de code van goede natuurpraktijk is binnen het VEN uiteraard toegestaan. Hagen of bomen mogen gesnoeid worden, knotwilgen geknot, in houtkanten mag gekapt worden… Het verwijderen van bomenrijen, hagen, houtkanten… langs velden en wegen is echter niet toegelaten. Binnen het VEN willen we immers het bestaande landschap behouden.
 

Mag ik weiden onderhouden in VEN?

Binnen het VEN willen we weiden en graslanden behouden. Het normale beheer door maaien of begrazen blijft dan ook noodzakelijk om deze graslanden te kunnen behouden. Graslanden met een belangrijke natuurwaarde (de historisch permanente graslanden) mag men niet frezen, doorzaaien… Dat mag wel voor intensieve graslanden met een geringe natuurwaarde. Gronden die langer dan vier jaar onder gras zijn, mogen in VEN niet omgezet worden naar akkerland.
 

Mag ik mijn bos exploiteren in VEN?

Exploitatie van bos binnen een VEN is mogelijk. Binnen het VEN wordt gestreefd naar een duurzaam beheer van alle bossen.

Exploitatie van bossen groter dan 5 hectare wordt geregeld via het bosbeheerplan Op termijn moet voor die bossen binnen het VEN een bosbeheerplan dat voldoet aan de criteria duurzaam bosbeheer opgesteld worden. Voor privébos blijft het bestaande goedgekeurde bosbeheerplan tot dan van kracht. Voor bossen kleiner dan 5 hectare moet voor de exploitatie een kapmachtiging aangevraagd worden als er geen bosbeheerplan is. Bij de beoordeling van de kapmachtiging zal binnen het VEN rekening gehouden worden met de criteria voor duurzaam bosbeheer.
 

Mag ik mijn kasteelpark onderhouden in VEN?

Het normaal onderhoud van kasteelparken blijft mogelijk binnen het VEN. Uiteraard kunnen niet-inheemse bomen, struiken… die vaak voorkomen binnen kasteelparken ook blijven staan!
In het algemeen is binnen het VEN een nieuwe aanplant van niet-inheemse soorten niet toegelaten. In kasteelparken, kasteeltuinen… wordt op dat principe echter een uitzondering toegestaan om cultuurhistorische redenen.
 

Mag ik jagen in VEN?

Ja, jagen mag nog in het VEN. Binnen de gebieden van het VEN blijft de bestaande jachtwetgeving van toepassing. U kunt uw jachtrecht dus nog steeds uitoefenen. Gebiedsgericht kunnen in het kader van het natuurrichtplan bijkomende afspraken worden gemaakt met de aanwezige jagers.
 

Mag ik vissen in waterlopen en vijvers van VEN?

Ja, vissen mag nog in het VEN. Binnen de gebieden van het VEN blijft de bestaande viswetgeving van toepassing. Gebiedsgericht kunnen in het kader van het natuurrichtplan bijkomende afspraken worden gemaakt met de aanwezige vissers.
 

Mag ik mijn huis verbouwen en/of uitbreiden in VEN?

In het Natuurdecreet staan geen specifieke instructies over de verbouwing en/of uitbreiding van woningen. Het verbouwen en/of uitbreiden van gebouwen in gevoelige gebieden wordt geregeld door de ruimtelijke ordening.
 

Mag ik mijn grond binnen VEN verkopen aan de hoogstbiedende?

Ja, u mag uw grond verkopen aan de hoogstbiedende. De Vlaamse overheid heeft wel het recht van voorkoop in het VEN. Het recht van voorkoop houdt in dat de Vlaamse overheid het recht heeft om uw grond aan dezelfde prijs aan te kopen als de hoogstbiedende. De notaris is verplicht daarvoor contact op te nemen met de Vlaamse Grondenbank. Die laatste betaalt de prijs waarvoor het goed normaal gezien zou worden verkocht. Zolang u de gronden niet wil verkopen, gebeurt er uiteraard niets.
Het recht van voorkoop geldt niet bij een verkoop aan de echtgeno(o)t(e), kind(eren), mede-eigenaar(s), pachter of een lid van een bosgroepering die vóór 1998 is erkend.
 

Mag ik blijven wonen in VEN?

Natuurlijk mag u blijven wonen in het VEN. Uiteraard moet uw huis legaal gebouwd zijn, maar dat bepaalt de regelgeving van de ruimtelijke ordening (en niet het Natuurdecreet). De aanwijzing als VEN-gebied verandert niets aan de legale of illegale status en/of zonevreemdheid van de huizen die er staan.
 

Mag ik mijn tuin onderhouden in VEN?

Natuurlijk mag u uw tuin onderhouden in het VEN. De beschermingsvoorschriften zijn immers niet van toepassing op een woonperceel van een (vergunde, hoofdzakelijk vergunde en vergund geachte) woning of op een bedrijfsperceel van een (vergund, hoofdzakelijk vergund en vergund geacht) bedrijf.
 

Mag ik weilanden laten begrazen in VEN en een schuilhok plaatsen?

Om de natuurwaarden van de weiden en graslanden in het VEN te kunnen behouden wordt, conform het Mestdecreet, een begrazingsdruk van 2 GVE/ha/jaar toegestaan (*GVE = grootvee-eenheid). Het is aangewezen kleine landschapselementen (poelen, bosjes, heggen, bomen…) uit te rasteren tegen vraat en vertrappeling. Schuilhokken moeten voldoen aan de bepalingen uit de wetgeving op de ruimtelijke ordening.