Wetgeving

Afbeelding
Icoon Natuur wijzigen
De wettelijke bepalingen inzake de geldende beschermingsbepalingen in het VEN en het IVON, alsook de mogelijkheden om daarvan af te wijken, vinden hun grondslag in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met name in art. 25 en 26bis. Aan die bepalingen wordt nadere uitvoering gegeven in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid. In dat laatste besluit vindt u in de eerste plaats een verdere uitwerking van geldende beschermingsvoorschriften op basis van het decreet alsook bijkomende beschermingsvoorschriften (artikel 5 en 6).

Daarnaast is in dat besluit een uitgebreide regeling te vinden over algemene en individuele ontheffingen van de beschermingsvoorschriften in het VEN/IVON (artikel 19 – 44).

In het besluit de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu is nog een bijkomende algemene ontheffing op een beschermingsbepaling in het VEN te vinden, met name met betrekking tot vergunde waterwinningen.