Gevaren van wildedierenziekten

Afbeelding
Icoon webpagina's ziekten bij dieren in het wild
Ziekten bij dieren die in het wild leven, kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid, de economie en/of de natuur. Het internationale handelsverkeer en toerisme verhogen de kans op verspreiding. Ook de klimaatverande-ring speelt een rol.  

Gevaren voor de volksgezondheid

Veel ziekten bij dieren worden niet overgedragen op de mens, maar sommige kunnen wel een groot risico zijn voor de volksgezondheid of voor de diergezondheid. Zo zijn landbouwers en virologen al jaren beducht voor vogelgriep (aviaire influenza), een infectieziekte die van wilde vogels kan overgaan op andere diersoorten en de mens. Ook de ziekte van Lyme of Tekenencephalitis, ziekten die door teken worden overgebracht, kunnen serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid van mens en dier. Het grootste risico ligt echter bij nieuwe, nog niet ontdekte ziekten. Zo werd de wereld opgeschrikt door de COVID-19-crisis, een ziekte die wellicht via in het wild levende dieren werd overgedragen op andere dieren en zo op de mens.
 

Gevaren voor de economie

Ziekten bij in het wild levende dieren kunnen een risico vormen voor de economische welvaart van beroepsmatige dierenhouders. Zo kunnen in het wild levende everzwijnen bijvoorbeeld varkenspest, maltakoorts (brucellose) en rondworm (trichinellose) overdragen op gedomesticeerde dieren. Dat heeft een negatieve impact op de dierengezondheid en op de varkenssector in het algemeen.
 

Gevaren voor het natuurbehoud

Sommige infecties bij in het wild levende dieren kunnen een bedreiging vormen voor het natuurbehoud. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een infectie het duurzame voortbestaan van een inheemse soort in het gedrang brengt. Een voorbeeld daarvan is de schimmel Batrachothrychium dendrobatidis, die de ziekte chytridiomycosis veroorzaakt bij amfibieën. Die ziekteverwekker is hoogpathogeen en heeft wereldwijd al veel amfibieënsoorten doen uitsterven.
 

Grotere kans op verspreiding

De afgelopen decennia is het risico op verspreiding van ziekteverwekkers sterk toegenomen door het wereldwijde handelsverkeer en het internationale toerisme. Daarnaast speelt de klimaatverandering een belangrijke rol. Denk maar aan de uitbreiding van het leefgebied van de malariamug, waardoor malaria nu ook in West-Europa voet aan wal krijgt.