Projectoproep Natuur in je School

Afbeelding
Icoon Subsidies

Deze oproep werd in 2022 gelanceerd door het Agentschap voor Natuur en Bos om onderwijsinstellingen te stimuleren hun schoolomgeving te vergroenen en daarbij voldoende aandacht te besteden aan biodiversiteit.

Oproep Natuur in je School 2023

Vanaf 2023 neemt Departement Omgeving deze projectoproep over. Alle informatie over de nieuwe oproep vindt u op www.vlaanderen.be/natuurinjeschool.
 

Opvolging van de projecten, ingediend in 2022

De opvolging van de projecten die ingediend werden in 2022 blijft bij Natuur en Bos. 
Werd je projectvoorstel geselecteerd? Proficiat! Er zijn een aantal verplichtingen verbonden aan de financiering, zie daarvoor het reglement en het ministerieel besluit dat je ontving. Hieronder de belangrijkste richtlijnen met betrekking tot de timing van het project:
 • de concrete uitvoering van het projectvoorstel moet starten binnen één jaar na ontvangst van het ministerieel besluit. Je informeert Natuur en Bos via onderstaand mailadres over deze start
 • het project moet uiterlijk twee jaar na ontvangst van het ministerieel besluit afgerond zijn
 • het project moet minstens 10 jaar in goede staat behouden blijven
 • ten laatste 6maanden na realisatie van het project moet je een inhoudelijk eindverslag en een financieel eindrapport indienen
   
Wanneer je projectvoorstel geselecteerd werd raden we het volgende aan:
 • bewaar minstens deze documenten: het ministerieel besluit dat je via mail ontving, je projectvoorstel zoals je het indiende en het reglement van de projectoproep
 • controleer het rekeningnummer en het mailadres dat je doorgaf in je projectvoorstel
 • informeer Natuur en Bos over eventuele wijzigingen in opvolging (andere aanspreekpersoon), mailadres of rekeningnummer
   
Handige links voor de rapportering: Het mailadres voor concrete vragen over de financiële of administratieve opvolging en rapportering van je project is aves.cd.anb@vlaanderen.be. Vermeld hierbij steeds je dossiernummer.
 

Gefinancierde projecten 2022

Alken - GBS de B@sis - Spelen, leren, groeien... midden in 't groen.
De Gemeentelijke Basisschool de B@S!S wenst op korte termijn haar beide speelplaatsen te vernieuwen en vooral te vergroenen. Nu zijn die speelplaatsen grijze stenen vlakten. In een eerste fase is de kleuterspeelplaats aan de beurt. Ze gaan voluit voor een gezellige, gevarieerde, uitdagende en groene speelplaats waar kleuters zich gelukkig voelen, waar ze kunnen spelen, leren en groeien.

Alveringem - GBS Spelenderwijs – Natuurlijke speelplaats gemeenteschool Alveringem
GBS Spelendewijs wil de ecologische waarde van de speelplaats verhogen door verdere vergroening. De focus ligt hierbij op waterretentie, waterinfiltratie en gerichte aanplantingen die de groen- en natuurbeleving in en rond de school maximaliseren, evenals de biodiversiteit. De groen- en natuurbeleving krijgt pedagogisch-didactisch een prominente plaats in de visie en werking van de school.

Antwerpen - VBS De Vuurtoren - Vergroening kleuterspeelplaats
Ontharding en vergroening van de kleuterspeelplaats met als doel meer groen in de stad te creëren en de groenruimte te gebruiken als verlengde van het klaslokaal. 

Antwerpen - VBS Sint-Ludgardis - Zalige groene speeloase
De speelplaats moet een duurzaam rustpunt worden voor de natuur, het milieu én onze leerkrachten en leerlingen in een volledig stedelijke context. Een plek als statement om te vertellen, sensibiliseren en mobiliseren over het belang van de zorg voor onze natuur, ons milieu en voor elkaar. Dat willen ze bereiken door samenwerking met ouders, ook voor nazorg is er inbreng van alle gebruikers.

As - Vrije Basisschool - De groene oase
Ontharden van de speelplaats die volledig uit asfalt bestaat. Het creëren van een groene oase die kinderen uitnodigt om te spelen in de natuur en aanzet tot bewegen. Een plaats waar kinderen kunnen leren van en in de natuur.

Avelgem - GO! atheneum Avelgem - Groene ontmoetingsplek voor campus GO! Avelgem
Het atheneum in Avelgem transformeert de ruimte tussen de gebouwen. Het verharde stuk tussen de basis- en de middelbare school vormen ze om tot een aantrekkelijke wandel- en fietszone, opengesteld voor het brede publiek, met aandacht voor educatie en biodiversiteit. Buitenklassen vinden een plaats in de schaduw van de bomen. Via een nieuw mobiliteitsplan realiseren ze een veiligere omgeving en meer fietsstalplaatsen.

Balen - GO! BS Curieuzeneuzen - Samenspel
Twee scholen werken samen om versnippering tegen te gaan en hun terreinen op te waarderen. Het schooldomein wordt een verlengde van de klaslokalen. Dit participatief en inclusief project betrekt de regio (buren, vrijwilligersorganisaties rond duurzaamheid, maatwerkorganisaties, culturele verenigingen). Samenspel ontstaat tussen kinderen en anderen, in en met de natuur en de natuur met haar omgeving.

Beveren - GO! scholengroep Waasland - LS De Wollewei: de weidse Wollewei
Het domein beschikt momenteel over bovenmatig veel verharding tegenover het aantal leerlingen. Bovendien is de zone kinderboerderij aan de straatzone zeer dominant en een barrière tussen school en openbaar domein. Met dit project zet de school volop in op het creëren van transparantie van openbaar domein naar school, ontharden van speelplaatsen (640m²), ruimte voor een wadi, groene eilanden…

Bree - Katholiek Onderwijs Sint-Michiel vzw - Buitensportaccommodatie aan de scholencampus in Bree
Grenzend aan drie scholen van KOSM zal een sportcampus uitgebouwd worden met een belangrijk aandeel omgevingsaanleg. Een wadisysteem/bezinkingsbekken brengt de waterhuishouding van het terrein in balans. Daarnaast zorgt de omgevingsaanleg ervoor dat de leerlingen er tijdens de schooluren kunnen sporten, pauzeren en natuur beleven, maar dat ook na de schooluren elke Breeënaar er kan ontspannen in ‘t groen.

Brugge - GO! Freinet Context - Open voor elk kind dat wil boomen
Freinet Context wil met dit project een plek zijn binnen de buurt waar ALLE kinderen welkom zijn. Ze willen kinderen elke dag de kans geven om avontuurlijk te spelen, om te werken en te leren in, met en van de natuur. Deze natuurlijke ontmoetingsplek, de speelplaats, geeft ruimte voor goesting: goesting om te experimenteren en te exploreren, op stap te gaan, te ontdekken en te zorgen. 

Brugge - GO! Stamina - Ontharding en speelplaatsvergroening STAMINA in Brugge
GO! Stamina wil een wezenlijk deel van de bestaande verharde speelplaats uitbreken en omvormen tot een klimaatrobuust en prikkelend geheel met veel meer groene en ontharde ruimte. Daarnaast voorzien ze een grote wadi voor buffering van regenwater.

Brugge - Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut - De ontbolstering van SFX tot groene (meerwaarde)plek in de stad...
Het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut (of 'de Frères' Brugge) is een grote school met 900 leerlingen, gelegen in de Brugse binnenstad, tussen het Simon Stevin- & Guido Gezelleplein en is meer dan veertig jaar ongewijzigd qua buitenomgeving. Met de opstart van een Masterplan (2021) en subsidies mikken ze op een groene corridor in de stad of een 'urban' groene meerwaardeplek voor leerlingen en bezoekers. 

De Pinte - GO! Atheneum Erasmus De Pinte - Een klimaatbestendige speelplaats voor GO! atheneum Erasmus De Pinte
Atheneum Erasmus De Pinte wil de huidige speelplaats via ontharding en vergroening klimaatbestendiger maken. Een deel van het project is al opgenomen in het nieuwbouwproject (regenwaterputten een aanleg wadi). In een volgende fase willen ze de reeds bestaande infrastructuur aanpakken. Ze hebben een plan ontwikkeld in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen met een focus op inheemse planten.

Deinze - VBS De Sterrebloem - Een groene stapsteen vol leven en leren voor groot en klein in Meigem!
De verbouwingswerken aan de Sterrebloem zijn voorbij. Het is nu tijd om het terrein van de speelplaats in te richten. Het wordt een groene, van leven gonzende plek om te ontspannen en samen te leren voor de kinderen en volwassenen van de Sterrebloem. Buiten schooltijd kunnen kinderen en volwassenen uit de buurt genieten van deze rustgevende natuurlijke omgeving met multi-inzetbare parking.

Deinze - VBS Leieparel - ‘Vergroende’ parel aan de Leie.
Met dit project voor ontharding, wateropslag en -infiltratie, vergroening en speelse inrichting maakt VBS Leieparel van de grijze betonnen speelplaats een groene parel aan de Leie in het stadscentrum van Deinze. Daarbij creëren ze tegelijk extra kansen voor divers spel, voor meer natuur en biodiversiteit en een boeiende leeromgeving, met als extra winst het verhogen van ieders welbevinden.

Dendermonde - GO! BS Zele - Samen Duurzaam Groeien
Wees verwonderd door onze harmonieuze speelplek, ontdek hoe we onszelf, kennis en alles samen laten groeien en ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. De buitenruimte is het verlengde van de klassen met optimale leer- en ontdekkingskansen. GO! BS Zele wil de natuur alle kansen geven door divers en inheems groen aan te planten en bewuster om te gaan met water door bodeminfiltratie en hergebruik van regenwater. 

Dessel - GO! BS De Zevensprong - Natuurlijk avontuurlijk
Het hele schooldomein wordt het verlengde van de klas als krachtige leeromgeving en een blauw-groene leer- en leefzone in het dorpscentrum. Dagelijks gaan ze leren, samen-be-leven en zorgen MET, IN, VAN en VOOR de natuur. Ze betrekken een breed sociaal regionaal netwerk: van buren, vrijwilligersorganisaties rond duurzaamheid, maatwerkorganisaties tot jeugdbewegingen en culturele verenigingen.

Dessel - VBS Weg-Wijzer - Onze school: een groene oase voor iedereen!
VBS Weg-Wijzer wil de school vergroenen en toegankelijk maken voor de hele lokale gemeenschap om zo naast de schoolfunctie bij te dragen tot een groen rustpunt, een educatieve ruimte voor leerlingen en een extra parkfunctie centraal gelegen in de gemeente. Dat alles doen ze op een zo ecologisch mogelijke manier.

Diepenbeek - VBS Lutselus - Vergroening kleuterspeelplaats
VBS Lutselus wil de kleuterspeelplaats opwaarderen door het toevoegen van spelmaterialen uit natuurlijke materialen en door meer planten en bomen te voorzien.

Duffel - GBS ’t Kompas - Speeloase in ’t kompas
GBS ‘t Kompas ligt in een dichtbebouwde omgeving en heeft een klassieke stenen speelplaats: hitte en geluid weerkaatsen tussen kale muren en regenwater gaat verloren. Een avonturenspeelruimte, beplantingsstroken met klimplanten, hemelwaterrecuperatie, aanplantingen en groene schermen moeten daar verandering in brengen. Kortom: een kleine speeloase voor het ontwikkelende kind. 

Essen - GO! BS Freinetschool WonderWereld - Tweestromenland
Een groot deel (40%) van de speelplaats wordt onthard en aangelegd met twee rivierbeddingen die samenvloeien en uitmonden in een speelkuil. Het water voor de rivieren wordt opgepompt met handpompen uit de regenput van de school. Er is dus 40% meer rechtstreekse insijpeling in de bodem en het opgevangen hemelwater vindt op die manier ook zijn weg naar de bodem. 

Genk - GO! BS De Reinpad-Gelieren Genk - In balans met natuur en klaar voor de klimaatsverandering!
BS De Reinpad-Gelieren wil klimaatadapatie van de speelplaats realiseren door de bestaande bomen te beschermen, te bewaren en de bodemverdichting te beperken door overbetreding te vermijden. Regenwaterinfiltratie wordt voorzien door overtollig regenwater terug in de grond te laten vloeien. Er komt een klim-, klauter- en evenwichtsparcours zodat de kleuters en leerlingen de bodem weinig betreden. Er komt een openluchtklas om één te worden met de natuur.

Genk - GO! campus Genk Middenschool - Gun kinderen natuur
Op dit moment is de speelplaats een grijs tapijt van tegels. Hier en daar is er een boom. De Middenschool in Genk wil van de speelplaats een groene tuin maken met insectenhotel, buitenklas, wilgenhutten en zo meer, waar de kinderen hun ding kunnen vinden, waar verveling en pesten geen kans krijgen, waar leerkrachten naar buiten trekken om over bijen te leren en waar bij mooi weer de lessen in de wilgenhut plaatsvinden. 

Genk - Vrije Basisschool - Ontharding en vergroening van de speelplaatsen en schooldomein
Door de huidige speelplaatsen (6080 m²) gedeeltelijk structureel te ontharden willen ze meer groen voorzien en regenwater ter plaatse laten infiltreren. Er zijn zones waar speel- en leernatuur zich kan ontwikkelen. Door gerichte aanplanting van de buitengordel wordt de natuurlijke integratie in de omgeving versterkt. Dit plan is ontwikkeld op basis van participatie.

Genk - Vrije Lagere School - Vergroeningsproject Lagere school De Schom
De bestaande zones worden voorzien van planten, bomen en andere natuurelementen in functie van leer- en speelkansen voor de leerlingen. Het bestaande bosje wordt onderworpen aan exotenbeheer, ze gaan aan de slag met snoeihout, ze installeren een insectenhotel, een infiltratiezone en doen het algemeen beheer en onderhoud samen met de leerlingen, ouders en partners.

Gent - Don Boscocollege - DBZ duikt onder in Gentse Brousse
Het Don Boscocollege wil een van zijn schoolgebouwen letterlijk in een groen jasje steken. Daarvoor breken ze het asfalt open aan de voorkant van het gebouw om er schaduwrijke bomen te planten, laten ze de zijkanten begroeien met een groen donzig tapijtje van diverse muurklimmers en planten ze op de kop van het gebouw een Miyawakibosje van 200 m².

Gent - GO! BS De Wijze Eik Mariakerke - Wij willen het groener als we spelen en leren
De speelplaatsen van BS De Wijze Eik zijn stenen vlakten zonder groen en natuur. De ruimten rond de gebouwen zijn grasvlakten met beperkte mogelijkheden tot natuureducatie en exploratie. Ze delen de speelplaatsen op in zones met planten, struiken en bomen. De omgeving rond de paviljoenen wordt heringericht door het aanbrengen van groenelementen. Ze creëren biotopen waar het aangenaam leren en vertoeven is.

Gent - GO! Leefschool De Oogappel Gent - Van speelplaats naar kleuterontdekkingsruimte vol biodiversiteit
Leefschool de Oogappel wil de volgende twee jaar intensief investeren in het omvormen van de speelplaats naar een avontuurlijkere ontdekkingszone met aandacht voor de vier elementen: lucht, water, vuur en aarde, waarbij de biodiversiteit centraal staat.

Gent - SKOG - MEERS-land!
De kleuter- & basisschool Sancta Maria ligt vlak bij de Gentbrugse Meersen, dicht bij Gent. De leerlingen trekken af en toe naar dit natuurgebied, maar het leek nóg boeiender om deze Meersen de schoolsite binnen te trekken. De buitenaanleg is momenteel allesbehalve uitdagend en al lang leeft de droom om de site een grondige groenbeurt te geven. Zo krijgen de kinderen hun eigen fantastische ‘MEERS-land’!

Gent - VBS De Mozaïek - Omgevings- en groenaanleg bij de basisschool De Mozaïek
De werken omvatten het vergroenen van de huidige speelplaats en het inrichten van een nieuwe groene speelzone. Er worden diverse natuurlijke spelelementen ingeplant, er wordt een speelheuvel met amfitheater aangelegd en de speelruimtes worden opgeladen met een aantal groenelementen die ook een educatieve waarde bieden. De nieuwe omgevingsaanleg vormt één geheel met de bestaande.

Gent - VBS Sint-Paulus - De Wonderboom: WONDERgroen
Stimuleren van creativiteit, bijdragen aan de motorische, sociale emotionele en zintuiglijke ontwikkeling, uitdagende leer- en speelplekdoelen, optimaliseren van de schoolomgeving, ervaringsgericht omgaan met natuurelementen en duurzaamheid. Dat zijn de voornaamste streefdoelen die het project WONDERgroen wil realiseren in hun kindcentrum. 

Gent - VBSBO Rozemarijn - Groene speel –en leerzone Rozemarijn Drongen
‘MOS je mee met Didier? Omdat we groen boeiend en de moeite waard vinden!’ Dat is de slogan van het project van Rozemarijn. Didier is al jarenlang de schoolmascotte. Ze willen een nieuwe groene speelplaats creëren waar leerlingen met extra noden speel- en leerkansen krijgen. Zo krijgt een biodiversiteitsarm stuk grond een nieuw leven.

Gingelom - GO! BS De Kleurenboom - KLEUR in de Kleurenboom
De Kleurenboom wil hun schooldomein vergroenen, schaduwplekken creëren, ontharden, water laten insijpelen, en zo het milieu, de natuur en het klimaat een handje helpen. Een natuurlijke speelplaats prikkelt de leerlingen en helpt hen hun talenten te ontdekken, het is een verlengde van het klaslokaal waar ze ervaringsgericht en bewegend leren. Het verhoogt bovendien het welbevinden, de gezondheid, creativiteit en sociale vaardigheden van de leerlingen.

Harelbeke - Sted. Academie Muziek, Woord en Dans - Schooltuin a/d Leie voor de Stedelijke Academie voor Muziek Woord & Dans
De huidige parking wordt omgevormd tot multifunctionele schooltuin. De verharding wordt maximaal uitgebroken en vervangen door verschillende groenvormen. Ook komt er een heuse buitenklas/podium en een groene fietsenstalling. Doorheen de tuin worden wadi’s/regentuinen voorzien die al het hemelwater van de muziekacademie én de volledige tuin zullen bufferen en vertraagd laten infiltreren. 

Hasselt - GO! BS Daltonschool Hasselt - Dalton-Wijktuin: natuur voor de kinderen, groene long in de wijk!
Op de speelplaats zijn al elementen aanwezig die contact met natuur kansen geven en een impuls zijn voor biodiversiteit. Maar dat kan meer en beter. De school wil dit potentieel in werkelijkheid omzetten en beter voldoen aan zijn onderwijsmissie. Er is ambitie om voor 1/4 te ontharden. Daarvoor komt klimaatrobuust groen in de plaats om biodiversiteit én lerend spelen te stimuleren.

Hasselt - GO! Next Level X - Herstructurering speelplaats Level X3
Next Level X is een stedelijke school met een grote diversiteit aan leerlingen. Veel leerlingen komen uit kansarme gezinnen en hebben niet de kans om zich in te schrijven in sportclubs of sportieve evenementen. Ze lijden vaak onder sociale uitsluiting. Ieder individu krijgt zo de kans om in een groene, rustgevende omgeving te vertoeven en dat te combineren met leren.

Hasselt - VBS Kindcentrum Straal - Natuurlijk straal: wind in je haren, zand tussen je tenen, vuur in je hart
Straal is een schooltje dat opgestart is vanuit de overtuiging dat een kind nood heeft aan meer dan school alleen. Het groen en het leven in relatie met de natuur zit in het DNA van Straal. Met dit project willen ze de wereld van de natuur nog meer en diverser ‘binnenbrengen’ op school. Ze zijn met volle goesting gestart aan dit mooie verhaal. 

Hasselt - VBS Stevoort - Wat je buiten in het groen leert, komt beter binnen!
Leren en leven beperkt zich niet enkel binnen de klasmuren. VBS Stevoort gelooft dat een groene speelplaats: een extra rijke en prikkelende leeromgeving biedt, het welbevinden van de kinderen vergroot, een zorgzame en respectvolle houding voor de natuur en het milieu ontwikkelt, kinderen weerbaarder maakt tegen stress.

Hechtel-Eksel - VLS De Zandkorrel- Hartelijk groen (van hard naar groen)
VLS De Zandkorrel wil een rijke, prikkelende speel- en leeromgeving creëren met veel uitdaging en afwisseling, waar het fijn is om te ontdekken. De speelplaats zorgt voor meer biodiversiteit door de integratie van groen en het creëren van schaduwplaatsen. Daarnaast gaan ze de rijke omgeving gebruiken voor onderwijs in en over de natuur. 

Heusden-Zolder - VKS De Toverfluit - Biodiversiteit en klimaataanpassing worden kinderspel: van GRIJS naar GROEN!
VKS De Toverfluit droomt van een groene oase waar kleuters optimale leerkansen krijgen door nauw contact met de natuur. Natuur waar kleuters tot rust komen en uitgedaagd worden om te bewegen. Ze kiezen voor inheemse soorten en helpen zo de lokale biodiversiteit vooruit. Met de groene inrichting willen ze een steentje bijdragen tegen de klimaatverandering.

Hooglede - VBSBO Dominiek Savio - Natuurbeleving op school voor kinderen met een (neuro)motorische beperking
Dominiek Savio biedt onderwijs en verblijf aan voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Daarvoor wordt er een nieuwe school gebouwd in Gits. In de omgevingsaanleg wordt groen geïntegreerd, aangepast aan de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de leerlingen: belevingsas doorheen de site in functie van ontmoeting, patio’s in functie van les en therapie. Er gaat extra aandacht naar waterinfiltratie. 

Hoogstraten - Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs - NATUURlijk VITO Hoogstraten
VITO Hoogstraten heeft in zijn masterplan een gehele vergroening van de site opgenomen vanuit verscheidene perspectieven zoals ontharding, verkeersveiligheid, klimaat, welzijn van leerkrachten en leerlingen, aangename sfeer, ruimte voor rust... Een deel van hun vergroeningsproject willen ze realiseren met deze projectoproep.

Houthalen-Helchteren - VBS De Schakel - De Groene Schakel
Op hun speelplaats wil VBS De Schakel méér groen, schaduw en betere waterinfiltratie. Er is nood aan een rustige, groene zone waar kinderen tot rust kunnen komen. De zandbak wordt omgevormd tot een ruimte waar ze kunnen ontdekken en leren. De klastuinen worden beplant zodat de leerlingen uitkijken op groen, wat hun welzijn zal bevorderen. Ook willen ze buitenklassen creëren.

Kinrooi - VBS De Bommesaar - De belevingstuin
VBS De Bommesaar wil de kleuters van hun vestiging in Kessenich dichter bij de natuur brengen en hen de natuur laten beleven door verschillende natuurelementen toe te voegen aan hun speelplaats en hen spelend leren aan te bieden in de natuur.

Kluisbergen - GBS De Start - De Start in het groen
Groene herinrichting van de speelplaatsen.

Kortrijk - VBS De Levensboom - Groene avontuurlijke speelplek Levensboom
In dit project onthardt en vergroent VBS De Levensboom zijn binnenspeelplaats. Ze willen een groene oase creëren met natuurlijke materialen, bloemen, heesters, bomen en uitdagende klimmogelijkheden. Er komt ook reliëf in de speelplaats. Zo kunnen kinderen leren van en in de natuur, met ruimte om samen te komen in kleine en grote groepen. 

Kortrijk - VBS Pius X - Pius bloeit en stoeit: speelnatuur als beste buur
‘Pius bloeit en stoeit’ is een project dat uit een werkgroep van ouders en leerkrachten ontstaan is om de speelplaats van de school aan te pakken. Zowel de leerlingen, het lerarenkorps, de ouders en de jeugdbeweging inspireerden hun visie voor het project, die op deze vijf pijlers steunt: een gevarieerd en uitdagend aanbod, klimaatbewust en biodivers, ontspannend en gezellig, toegankelijk en leerrijk. 

Kortrijk - VBS Rodenburg - Ontharding en vergroening van de speelplaats
VBS Rodenburg wil van de speelplaats (buitenruimte) een avontuurlijke, zinnenprikkelende en vooral groene omgeving maken waar ieder kind zijn plekje kan vinden en grenzen kan verleggen. Ze willen een groen beleefbaar schoolplein met ruimte voor ontmoeting, evenementen en sport en spel voor jong en oud. De speelplaats wordt een 'beleef'-plaats.

Kortrijk - VLS Spes Nostra - Vergroenen speelplaats lagere school Spes Nostra Heule
De speelplaats in slechte staat biedt geen uitdaging voor kinderen. Ze willen een groene plaats vol speel- en leerkansen. Ze ontwerpen een uitdagende, kwalitatieve en gevarieerde leerplek, die zorgt voor contact met de natuur en bijdraagt tot de mentale en fysieke gezondheid. Ze pakken de huidige speelplaats aan volgens ecologische, duurzame principes aansluitend bij het pedagogisch project.

Kortrijk - Vrije Basisschool - Klimaatspeelplaats 't Biekorfje
’t Biekorfje wil water opvangen en vertragen door het zacht te laten infiltreren om overstromingsgevaar bij hevige regen te vermijden. Ze willen natuurlijke speelaanleidingen creëren met veel bijkomend groen (= ontharding), wat resulteert in meer beweging en creativiteit tijdens het spelen. Inheemse struiken en bomen kunnen schaduw bieden. Via fruitbomen en een wilde bloemenweide kunnen ze bijen houden op het terrein. 

Kruisem - GO! BS De Keimolen - Groei en bloei met pit.
De honingraten, in het project doorgetrokken, staan symbool voor de hoeksteen van het leven. Zij vormen de basis van ons bestaan. Onze kinderen zijn het geluk om voor te gaan, om voor hun toekomst te zorgen. Zij zijn de basis van het leven. Het bijenvolk zijn werkers en hebben elkaar nodig. De Keimolen wil kinderen vormen van ukkepuk tot wereldburgers. 

Kuurne - GBS Centrumschool Kuurne - Centrumschool als centrum van groen en blauw
Deze centrumschool met 402 leerlingen ligt vlak bij de dorpskern en vormt het middelpunt voor vele woonbuurten. De school wil verder inzetten op het creëren van extra kwalitatieve speelruimte, met de herinrichting van de speelplaats van de school. De kale, betonnen vlakte van 4400 vierkante meter willen ze omvormen tot een nieuwe, natuurrijke speelplaats.

Leuven - GO! atheneum Leuven - Een groen-blauwe speelplaats voor het Redingenhof
Dit project is voor het Redingenhof in Leuven een grote stap naar een ‘duurzame school’, die meer focust op watermanagement, biodiversiteit en welbevinden. Zo willen ze een groene, kwaliteitsvolle speelplaats creëren met mooie ontspannings- en leerkansen, die leerlingen, personeel en buurtbewoners verbindt. 

Leuven - GO! BS Regenboog Kessel-Lo - De Regenboog kiest voor een groenere beleving voor school én buurt
Samen met stad Leuven en de buurt(verenigingen) stelt BS De Regenboog een masterplan voor om de speelplaats en de ruimte rond de school in te richten als natuur-, leer- en belevingsruimte. Ze kiezen voor een ecologisch verantwoord geheel. Dat doen ze door het aanplanten van een buurtbosje en in te zetten op struik- en kruidlagen om het bestaande bomenkader te versterken.

Lier - Sint-Gummaruscollege - Vergroening speelplaats na afkoppeling
Door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de K. Davidlaan is het SGC verplicht om het afval- en regenwater te scheiden. Daardoor zullen de drie aanwezige speelplaatsen op diverse locaties opgebroken/beschadigd worden. Voor de school is dat het uitgelezen moment om haar buiteninfrastructuur onder de loep te nemen. Na intens overleg ligt er vandaag een toekomstgericht plan op tafel.

Lier - VBS Sint-Gummaruscollege - grOeNDERWIJS
Deze speelplaats moet een inspirerende ontmoetingsplek worden waar natuur, biodiversiteit en creativiteit hand in hand gaan met het welbevinden en het spelplezier van de leerlingen. Ze willen een extra groene long creëren in hartje Lier, waar jongeren kunnen opgroeien, openbloeien en spelenderwijs op zoek gaan naar hun innerlijk kompas.

Lierde - VBS De Kei - Kei-toffe speelnatuur
Durven, mogen, kunnen... Natuurleuk in De Kei. VBS De Kei wil met de realisatie van dit project een plek creëren waar iedereen kan van genieten. Een plaats waar kinderen kunnen leren en spelen, een groene omgeving die hen prikkelt, die hen uitnodigt om te leren, te rusten, te spelen, zichzelf te zijn. 

Linkebeek - GBS De Schakel - Onze speelplaats als Groene Schakel voor Linkebeek
De speelplaats van de gemeentelijke basisschool De Schakel in Linkebeek is tot nu toe een kale, grijze (en bij momenten zeer warme) inspiratieloze oppervlakte. De school werkte samen met het strategisch project Zenne en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei een project uit waarbij de speelplaats op een aantrekkelijke, biodiverse en uitdagende manier wordt vormgegeven. 

Lokeren - GO! BS De Rozen - Speelgroen Leergroen @ Rozen
BS De Rozen heeft een zeer groot vlak terrein dat veel meer speelmogelijkheden zou kunnen aanbieden, maar het is nu een grijze zone die verveling geeft. Een team met goesting wil graag speelgroen dat de zintuigen prikkelt en bijdraagt tot een gevarieerd speel- en activiteitenaanbod mét het oog op biodiversiteit, natuurbeleving en educatie

Lommel - Prov. Inst. Secundair Onderwijs PROVIL - Educatie en ontspannen in het Lommelse groen op school
Op vraag van de leerlingen wil deze school een gevarieerde speelplaats creëren waar plaats is voor sport en ontspanning, maar ook voor rust, schaduw en waar vaker buiten les kan worden gegeven. Op de huidige verharde vlakte lukt dat niet. Door een drietal zones opnieuw in te richten, door ontharden en duurzame vergroenen willen ze zo een aangenamere speelplaats creëren.

Lommel - VBS Boudewijnschool - Vergroening speelplaats Boudewijnschool
VBS Boudewijnschool is ervan overtuigd dat een groenere speelplaats bijdraagt aan de ontplooiing van het kind. Ook is het een kans om met je klas naar buiten te trekken en de natuur didactisch te integreren. Ze zien kansen in verschillende taal- en wiskundelessen, maar ook voor wereldoriëntatie. Door meer groen op de speelplaats dragen ze positief bij aan de biodiversiteit en strijden ze mee tegen de effecten van de klimaatopwarming.

Londerzeel - GLS Ter Elst - Dromen onder de bomen
GLS Ter Elst wil hun speelplaats die nu bestaat uit 100% betonklinkers vergroenen, een stuk waterdoorlatend maken, ruimte voorzien om buiten les te geven, natuur op de speelplaats brengen en een andere manier van spelen aanbieden.

Mechelen - VBS Sint-Pieter - Kleine Mechelaars plonsen in het groen
Meer groen en rijker spel! VBS Sint-Pieter vergroent de speelplaats grondig en ontsluit de omliggende parken voor educatief gebruik. Ze creëren een groene oase in een sterk verstedelijkte omgeving om te ontdekken, samen te komen en te leren over en in de natuur. Een klimaatbestendige speelplaats die het welbevinden van leerlingen én leerkrachten verhoogt, daar gaan ze voor!

Menen - GBS De Wonderwijzer - Groene school in de groenste straat
De Wonderwijzer zet zijn leerlingen op weg om verantwoordelijke burgers te worden. Na een drastische onthardingsoperatie wordt de oude school (1932) een plek waar ze werk maken van watermanagement, biodiversiteitsherstel en natuurcontact. De school neemt zelfs het voortouw om de hele straat klimaatrobuuster te maken. Zo wordt hun gebouw het didactisch voorbeeld van hun pedagogisch project.

Merksplas - VZW Vrije Basisschool Merksplas - Vergroening speelplaats
Via een totaalproject wil deze school de verharde speelplaats omvormen tot een uitdagende, groene omgeving voor zowel leerlingen als externe gebruikers. Ze zullen daarbij rekening houden met de biodiversiteit en wettelijke verplichtingen (waterinfiltratie, gescheiden riolering...) en uiteraard inzetten op de totale ontwikkeling (motorisch, fysiek, sociaal...) van de leerlingen.

Moerbeke - VBS De Palster - Een groene, natuurlijke en activerende speelplaats voor De Palster
Ze gaan voor een biodiverse en activerende speelplaats, waar kinderen leren over en spelen in het groen. Ze willen ruimte maken voor beweging, creativiteit, zelfsturing en samenwerking, en zijn zich ook bewust van de positieve invloed van een natuurlijke omgeving op het welbevinden van leerlingen en personeel. Ze gaan volop voor harmonische ontwikkeling van kinderen én natuur op groene terreinen.

Mol - GO! Technisch Atheneum Het Spoor - SPOOR GROEN
Leerlingen, personeel, buurtbewoners en lokale partners zetten samen een groen spoor uit door groene leer- en ontspanningszones te creëren op het schooldomein, dat momenteel grotendeels bebouwd en verhard is. De eindbestemming is de verhoging van de leer- en belevingswaarde, versterking van de biodiversiteit, garantie van waterberging en klimaatregulering en een integratie in de publieke ruimte.

Mortsel - VBS OLVE-Basisschool - Groene speelplaats kleuterschool 't Singeltje
Deze kleuterschool met 129 kleuters werd opgericht in 1986. Momenteel wordt er een gebouw geplaatst dat een containerklas en een nog af te breken gedeelte van het huidige gebouw zal vervangen. Het vergroenen en ontharden van de speelplaats is de droom van de school, van kleuters en hun ouders.

Nijlen - VBS Sint-Calasanz - Calasanz in't groen!
Calasanz in ’t groen wordt een groene oase waar kinderen, jongeren en leerkrachten leven in eenheid met de natuur en elkaar en waar extra wordt ingezet op outdoor education.

Oostende - Vrije Basisschool - Groen loont voor iedereen
Deze Vrije Basisschool wil speelruimte ontharden, natuur terugbrengen en socio-culturele integratie van kinderen faciliteren. Via die weg stimuleren ze fysieke en cognitieve ontwikkeling, vergroten ze natuurbetrokkenheid, zetten ze aan tot ontdekken, creëren ze aangename leeromgevingen, elimineren ze contexten die aanzetten tot vervelen, maken ze speelruimte voor de buurt en de jeugdbeweging en dragen ze bij aan de biodiversiteit

Oosterzele - VBS De Bloesem - Vrienden van de speelplaats
VBS De Bloesem uit Moortsele wil samen met hun honderd leerlingen de grijze speelplaats met weinig spelprikkels omtoveren in een GROENE, uitdagende speelplek. Hun speelplaatsvisie zegt het helemaal: ontdek jezelf op deze plek. Wil je rust of net een beetje gek? Fantaseer in het groen, hier op de Bloesem is het te doen! 

Opwijk - VBS De Lettertuin - Asfaltkoer wordt ‘Het groene paradijs’
VBS De Lettertuin wil een groene en educatieve speelplaats creëren waar kinderen op een uitdagende en educatieve manier kunnen 'leven en leren'. Speciale aandacht gaat uit naar biodiversiteit en duurzaamheid. Ontharding en infiltratie bieden een oplossing voor wateroverlast en wateropvang. Zorgvuldig uitgekozen beplanting en bomen zorgen voor een mini-oase aan de rand van een drukke steenweg. 

Oudenaarde - Bernardusscholen 1 - Tijd voor tuin!
In het hart van het Bernarduscollege, tussen historische en nieuwe gebouwen in, ligt momenteel nog een speelplaats oude stijl: een grote asfaltvlakte. Met enkele ingrepen willen ze die veranderen in een groene belevingsruimte waar leerlingen, leerkrachten en de vele bezoekers zich kunnen ontspannen en in contact komen met natuur en een duurzame en ecologische manier van tuinaanleg.

Oudsbergen - VKS Sint-Lambertus - Groene oase als speelplaats
VKS Sint-Lambertus wil kinderen avontuur en spelend leren bieden in plaats van een grijze speelplaats. Met een koelere, ontharde en groene speelplaats willen ze inzetten op het contact met de natuur, het prikkelen van de zintuigen, verruiming van het klaslokaal, leren over en met de natuur. Ook het ecologisch denken willen ze zo stimuleren. De speelplaats wordt een groene stapsteen pal in de dorpskern.

Ravels - GO! BS Talentenschool Blink - Groene speel-leer-leefruimte Blink
De speelplaats van basisschool Blink, die nu bestaat uit saaie verhardingen en grasvlaktes die veel onderhoud nodig hebben, vormen ze om tot een groene oase, waar een maximaal aantal gebruikers kan genieten van natuur die heel divers is en haar gang kan gaan. Ze creëren de mogelijkheid om de klas naar buiten te verplaatsen. Een groene ode aan educatie, creativiteit, beweging en ontspanning. 

Roeselare - VBSBO Sint-Idesbald - Speelplaats lagere school
Geen grijze speelplaatsen meer, die voornamelijk uit betondallen en klinkers bestaan. Door die te vergroenen willen ze de natuur opnieuw in het hart van de school brengen. Het aanleggen en inrichten van de verschillende speelzones moet leerlingen de nodige rust en ontspanning bieden.

Schoten - VBS Sint-Eduardus - Een droom van een speelplaats: avonturenzone
De avonturenzone wordt een ontharde zone vol planten en natuurlijke speelelementen waar kinderen respectvol leren omgaan met elkaar en de natuur. De huidige speelplaats is niet klimaatrobuust, wat zorgt voor veel problemen: de speelplaats loopt onder bij regen, het is een ijspiste in de winter, er is te weinig schaduw, geen biodiversiteit en kinderen hebben geen voeling met de natuur. 

Sint-Genesius-Rode - GBS Wauterbos - Wauterbos fase 2: stenen voetbalplein wordt groene leer- en speelomgeving
GBS Wauterbos uit Sint-Genesius-Rode tovert haar speelplaats om tot een groene leer- en speelomgeving met plaats voor fauna, flora én regenwaterinfiltratie. In dit project is fase 2 aan de beurt: het grote betegelde voetbalplein. De helling wordt opgedeeld in speelse terrasniveaus die uitnodigen tot springen en balanceren tussen de nieuwe bomen, struiken en bloemenweides, die gonzen van het leven.

Sint-Genesius-Rode - Gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode - Moestuin
De school van Sint-Genesius-Rode heeft een speelplaats met een weide eraan vast. Samen met de kinderen willen ze er een voedselbos aanleggen waarin leerlingen hun fantasie kunnen ontwikkelen en de natuur kunnen observeren en behouden. Jong en oud vinden er een plek om te spelen, maar vooral om te leren en te ontdekken. 

Sint-Gillis-Waas - GO! scholengroep Waasland - Leefschool Sterappel: de natuur van de groene ridders
De school beschikt momenteel over veel verharding tussen de paviljoenen. Met dit project willen ze 420 m² verharde buitenruimte vervangen door verschillende avontuurlijke en groene elementen zoals een zandzone met waterontdekking, groene eilanden binnen de verharding, ruimte voor een wadi, bloemenweide, rustige zone met zitbanken…

Sint-Katelijne-Waver - College Hagelstein 1 - Optimalisatie van de leerbuitenruimte, natuurbeleving en biodiversiteit
Met dit project wil College Hagelstein de aanwezige buitenruimte optimaal gebruiken als leerinstrument en tegelijkertijd de biodiversiteit op school verhogen. Daarbij wordt gekozen voor inheemse beplanting die de reeds aanwezige ruimte zal verbeteren zodat leerlingen effectief de buitenruimte kunnen gebruiken, ervan kunnen genieten en leren. 

Sint-Niklaas - LAB Sint-Niklaas - Natuur@LAB
Leerlingen, ouders en leerkrachten bouwen samen aan veel verschillende soorten toegankelijke natuur rond het schoolgebouw. Verschillende biotopen zijn op verschillende manieren ontsloten. Het schooldomein wordt erg actief gebruikt. Er wordt een link gelegd met een buitenlandse school om ervaringen uit te wisselen. LAB Sint-Niklaas is een nieuwbouwschool met 3+ ha schooldomein in eigendom.

Sint-Niklaas - VBS Sinaai – Spelen en bewegen op een uitdagende, groene en duurzame speelplaats!
VBS Sinaai wil naast de bestaande verharde speelplaats een groene speelplaats creëren om de natuur binnen te brengen op school. Zo willen ze uitdagingen en spelmogelijkheden creëren voor de kinderen én plekken voorzien waar ze rust vinden. Ze willen een steentje bijdragen aan het ontharden van bodems en kinderen de noodzaak hiervan laten ontdekken en nadenken over het belang hiervan. 

Sint-Niklaas - VBS Sint-Camillus - De groene archipel: groene talenteneilanden in een superdiverse school.
Heraanleg van een verouderde speelplaats tot een robuuste belevingsomgeving, die nauw aansluit bij de didactische visie van de school, met aandacht voor ontharding en waterinfiltratie, vergroening en verkoeling, leven en diversiteit, in een natuurarme stedelijke context.

Sint-Pieters-Leeuw - VBS Jan Ruusbroec - Groene speelplaats
De speelplaats van de VBS Jan Ruusbroec wordt via ontharding en vergroening optimaler ingericht op vlak van biodiversiteit, waterinfiltratie en klimaatadaptatie. Via hagen, vogelbosjes, bomen, vaste planten en speelnatuur wordt nest-, schuil-, voedsel- én speelgelegenheid gecreëerd. Bovendien kan er nadien vaker buiten lesgegeven worden. Een win-win voor ecologie, educatie en maatschappij!

Sint-Truiden - GO! BS Momentum - Momentumbos: ons moment in de natuur (kleuterschool)
GO! BS Momentum wil een groene geluksoase creëren voor kinderen, ouders, leerkrachten, buurtbewoners en buurtorganisaties. 24/7 MOMENTUM is een geluksschool met een methodevisie die ze uitwerken via vijf pijlers: zelfstandigheid, talentenwerking, gezondheid, framily en ondernemingszin. Ze willen de volledige schoolwerking maximaal naar buiten brengen en openstellen voor al hun partners.

Sint-Truiden - GO! BS Momentum - Momentumbos: ons moment in de natuur (lager onderwijs)
GO! BS Momentum wil een groene geluksoase creëren voor kinderen, ouders, leerkrachten, buurtbewoners en buurtorganisaties. 24/7 MOMENTUM is een geluksschool met een methodevisie die ze uitwerken via vijf pijlers: zelfstandigheid, talentenwerking, gezondheid, framily en ondernemingszin. Ze willen de volledige schoolwerking maximaal naar buiten brengen en openstellen voor al hun partners

Tielt - GO! Basisschool De Springplank Tielt - Herwaardering speelplaats met grote aandacht voor ontharding en vergroening
De speelplaats van basisschool De Springplank is dringend aan heraanleg toe wegens verhoogd valgevaar. Ze laten zich daarbij inspireren door de klimaatspeelplaats van een Kortrijkse school. Zo zullen ze inzetten op ontharding en vergroening.

Tienen - GO! atheneum Tienen - Innovatieve, groene, biodiverse leer- en leefzones
Het atheneum in Tienen droomt ervan om hun speelplaats om te toveren tot een groene, biodiverse, oase waar zones van rust, ontspanning, beweging en (leer)plezier elkaar versterken en inspireren. Ze dromen ervan om de buitenruimtes integraal deel te laten uitmaken van het leerproces van de leerlingen en groei te stimuleren. Zo geven ze als school een klein stukje terug aan de wereld. 

Turnhout - Heilig Graf 031427 - Park Piot
Park Piot ligt tegenover een recent ontwikkeld stadsdeel waar zo goed als geen groen voorzien werd. Door de afbraak van overbodige schoolgebouwen en een speelplaats kan de school ontharden en een groene ruimte creëren langs de straatkant in het hart van de stad. Een oase van groen en bomen met plaats voor creativiteit en interessante synergieën tussen school-kunstenacademie-buurt.

Waasmunster - GO! scholengroep Waasland - Atmos GO! Daltononderwijs: een groene ATMOSfeer
Ter hoogte van reeds afgebroken paviljoenen zijn nog oude verharde speelplaatsen niet onthardt. Dit project zal de oude verharde speelplaatsen voor meer dan 50% verminderen en tegelijk aansluiting maken met de speelplaats van de kleuterafdeling. Deze zone zal groen en avontuurlijk worden ingericht met een zandzone, een dooltuin, groene eilanden, een podium, ruimte voor een wadi…

Wachtebeke - GO! BS Openluchtschool ’t Zwaluwnest - Krachtige groene leeromgeving
Door groene buitenruimten te creëren voor elke klas op een uitdagende, groene speelplaats wil ’t Zwaluwnest van de school een groene oase maken voor de leerlingen. Ze willen les geven in eenheid met de natuur en zo alle kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. Bovendien streven ze ernaar om de buurt te betrekken bij dit project, zodat het vele groene harten kan winnen. 

Wachtebeke - VLS Sint-Laurens - Groene ontspannings- en leerruimte Dorp 21
Een deel van de lagere school verhuist in september 2023 naar een nieuwe locatie. Ondanks de vrij groene omgeving is er enkel verharde speelruimte. Daarom willen ze de bestaande verharde terreinen omvormen tot een avontuurlijke groene ruimte voor 8- tot 14-jarigen, waar spelen, tot rust komen en leren in openlucht mogelijk is. Dat alles wordt geïntegreerd in de groene zone van het masterplan van Wachtebeke.

Waregem - GO! secundair onderwijs Groenhove CAT - Groenhove Moves    
Groenhove CAT zet in op maximale hemelwaterinfiltratie. Ze zullen de versnipperde aanleg van de huidige open ruimte omvormen tot een groene omgeving met voorzieningen om te sporten, te bewegen en te chillen om zo op een positieve manier bij te dragen aan de bewegingseducatie en het mentaal welbevinden van de eigen leerlingen en van alle externe sporters die gebruik maken van hun domeinen. 

Wetteren - Scheppersinstituut GROENPLAATS - GROEIPLAATS
Locaties verspreid over de school krijgen een groene make-over met meer aandacht voor biodiversiteit en natuurlijke processen. Een insectenhotel vormt de eyecatcher van de buitenklas. De hoge muren van werkplaatsen worden ingepakt met grondgebonden verticaal groen. Door integratie van zitruimtes en een buitenklas brengen ze leerlingen en leerkrachten dichter bij de natuur. 

Wetteren - Vrije Basisschool - Vergroening, ontharding en milieuzorg op school
Dit is de laatste centrumschool in Wetteren die grijs, eentonig en 100 % verhard is. Dat biedt weinig speel- en leerkansen voor alle én zeker onze kansarme leerlingen. De leerlingen en het hele team willen zich engageren om een groene long in een grijs stadscentrum te worden. Ze willen een groene, educatieve, avontuurlijke en klimaatgezonde speelplaats. 

Wevelgem - VBS SPWe- basis - Natuurlijk speellandschap SPWe-basis
Het volledig nieuwe speellandschap zorgt voor een aangename verblijfplaats voor kinderen en omwonenden. Daarnaast is het een belangrijke natuurlijke buffer tegen het zonlicht voor de gebouwen. Verhardingen worden tot een minimum herleid en worden in de groene ruimte geïntegreerd. Brede stroken vegetatie worden voorzien om zo een natuurlijke bosrand te creëren.

Wevelgem - Vrije Basisschool - Multifunctionele duurzame groenzone op de site BAMO in Moorsele
Met dit project wil de BAMO-school enerzijds voor de school en anderzijds voor de hele gemeenschap een groene ruimte creëren die duurzaam is en door iedereen kan benut worden. Voor de school zal dat onder andere een meerwaarde betekenen omwille van algemene diversiteit tijdens en buiten de lesuren, en voor alle andere actoren een bijkomende groene leefomgeving die voor diverse doeleinden kan gebruikt worden.

Zele - GO! BS Zele - Een speelleerpark op school
Twee scholen werken samen aan meer groen en verbinding met de buurt. De grijze speelkoer, gelegen aan de straatkant, wordt omgevormd tot een groene leer- en speeloase voor leerlingen, buurtbewoners en organisaties.

Zemst - GO! BS Ter Berken - GO! BS Ter Berken verbindt mens en natuur
Het schooldomein bestaat, na aftrek van de bebouwde oppervlakte, uit 42% verharde oppervlakte. Aan de rand van het domein zijn er verschillende groenzones en op het domein staan enkele historisch waardevolle bomen. Het schoolteam, de oudervereniging, de school- en leerlingenraad denken al geruime tijd na over het ontharden en meer vergroenen van de speelplaats met aandacht voor de ‘koesterburen’.

Zottegem - GO! BS Graaf Van Egmont_Zottegem - GREEN (GREat placE to learN)
Met het project GREEN (GREat placE to learN) wil BS Graaf van Egmont op een innovatieve manier de buitenwereld naar binnen brengen en omgekeerd. Ze willen een open, groene en fantasierijke leeromgeving creëren en ten volle inzetten op outdoor learning. Ze willen een band met de natuur scheppen, die ervoor zorgt dat kinderen met meer liefde en respect met de natuur omgaan.

Zottegem - VBS De Groene Poort - Klimaatgezonde speelplaats: beweeg, speel, leer, ontdek in het groen.
Via dit project wordt de school omgevormd tot een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving waar kinderen van jongs af aan het belang van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid ontdekken in klimaatlessen en outdoor learning. Ze beogen een klimaatmilderend effect, zoals schaduw en verkoeling, temperen het hitte-eiland effect en filteren fijn stof. 

Zutendaal - VBS De Wonder-wijzer - Vergroening speelplaats De Wonder-wijzer
Door meer dan 600 m2 van de speelplaats te ontharden en op een groene speelse manier in te richten met speelheuvel en aanplanting van inheemse flora wil de Wonder-Wijzer als groene school een steentje bijdragen aan duurzaamheid en biodiversiteit.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0