Speelzone aanleggen

Afbeelding
Icoon Toegankelijkheid
Bent u eigenaar of beheerder van een stuk natuur en wilt u een speelzone of speelbos inrichten in uw gebied? Of wilt u graag in uw stad, dorp of gemeente een speelzone realiseren? Hieronder vindt u alle informatie en inspiratie.
 

Voordelen van een officiële speelzone

Aan welke criteria moet een speelzone voldoen?

Ecologisch: is een speelzone op deze plaats verantwoord voor de natuur?
De volgende criteria maken een locatie minder geschikt als speelzone:
 • Aanwezigheid van ecologisch waardevolle en kwetsbare biotopen, zeldzame en/of beschermde plant- en diersoorten
 • Kwetsbaarheid van de bodem voor betreding en erosie
 • Verstorende invloed op de aanpalende natuurreservaten
   
Ruimtelijk: is de speelzone goed gelegen?
Hou zeker rekening met:
 • Afstand van de speelzone tot de plaatselijke jeugdlokalen en omliggende woonkernen
 • Oppervlakte van de speelzone: hoe groter de speelzone, hoe groter de draagkracht van de zone
 • Aanwezigheid van duidelijke fysische grenzen (wegen, paden, gracht, overgang loofbomen naar naaldbomen...)
 • Bekendheid en traditie van het gebied als speelplek
 • Vlotte en veilige bereikbaarheid te voet of per fiets, nabijheid tragewegennet
   
Spel: is het een leuke locatie voor een speelzone?
Hou zeker rekening met:
 • Afwisseling van gesloten en open bos, aanwezigheid van open plekken…
 • Afwisseling van boomsoorten, een ondoordringbare kruid- of struiklaag…
 • Aanwezigheid van water, reliëf en markante natuurlijke elementen die spel en avontuur stimuleren 
   
Haalbaarheid: is het haalbaar om hier een speelzone te voorzien?
 • Wil de eigenaar en/of beheerder het bos als speelzone openstellen?
 • Gaan de omwonenden akkoord met een speelzone?
   

Zelf een speelzone realiseren

In bos- en natuurgebieden worden speelzones officieel vastgelegd in een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling.

Wilt u de grootte van een speelzone wijzigen of wilt u een extra speelzone creëren naast een reeds bestaande, dan kunt u een verkorte procedure volgen voor het wijzigen van de toegankelijkheidsregeling.

1. Overleg en participatie doelgroepen
Een duurzame speelzone creëren begint met participatie en overleg met de drie betrokken partners:
 • De gemeente, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen (verplicht advies)
 • De gemeentelijke jeugdraad (verplicht advies)
 • Natuur en Bos (advies over beheertechnische randvoorwaarden en criteria voor geschiktheid)
Om het draagvlak zo groot mogelijk te houden stellen alle partijen samen een ontwerp van toegankelijkheidsregeling op. 

2. Ontwerp voorleggen aan Natuur en Bos
Nadat het overleg tussen de betrokken doelgroepen is afgerond, gaat het ontwerp van toegankelijkheidsregeling naar de provinciale coördinator Adviezen en Vergunningen (AVES) van Natuur en Bos. Zij beslissen of het ontwerp al dan niet ontvankelijk verklaard kan worden op basis van de criteria waaraan een speelzone moet voldoen.
 • Geen akkoord? Ontwerp gaat terug naar de betrokken partijen voor verder overleg.
 • Wel akkoord? Voorstel tot speelzone wordt een officieel toegankelijkheidsbesluit (na het doorlopen van de goedkeuringsprocedure van een toegankelijkheidsregeling), gepubliceerd in het Staatsblad. De speelzone is nu officieel een feit.
   

Ondersteuning en subsidies

Wie een toegankelijkheidsregeling laat opmaken voor een natuurgebied heeft recht op gratis toegankelijkheidsborden en een gratis verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Uw speelzone wordt ook automatisch opgenomen op de kaart op www.natuurenbos.be/spelen en www.geopunt.be

Er zijn subsidies mogelijk voor:
 • Privébosbeheerders om hun domein open te stellen
 • Bebossing (nieuw bos) en herbebossing
 • Aankoop van gronden voor bebossing
 • Door andere partners provincies /gemeenten
   

Hoe richt u een speelzone in?

 • Het technisch vademecum Recreatieve infrastructuur geeft een overzicht van alle mogelijke infrastructuurelementen om een speelzone in te richten. 
 • Op www.springzaad.be vindt u:
  • Een ideeënkoffertje
  • Boeken en brochures
  • De speelnatuurkaart
    

Hoe maakt u de speelzone veilig?

In speelzones wordt een veiligheidsbeheer (jaarlijkse controle) gevoerd om een veilige speelomgeving te garanderen. Dode bomen en bomen met gevaarlijk dood takhout moeten geveld worden, of het dode takhout moet uit de boom verwijderd worden. De veiligheid van de speelinfrastructuur wordt eveneens geëvalueerd. 
Hoe u het veiligheidsbeheer van speelinfrastructuur kunt organiseren leest u op Ecopedia.
 • De jaarlijkse veiligheidscontrole gebeurt in principe door de eigenaar/uitbater. Voor speelterreinen moet er een soort logboek worden bijgehouden. Er bestaan ook opleidingen hiervoor. Meer info en een handige tool vindt u op de website van de FOD economie.
   
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0