Bomen planten: vergunningen en regels

Afbeelding
Icoon Bomen en Bossen
Bij het planten van bomen moeten een aantal regels gerespecteerd worden. In bepaalde zones kan het verboden zijn of moet een vergunning aangevraagd worden. U moet ook voldoende afstand houden van allerhande wegen en leidingen.
 

Bosaanplantingen in agrarisch gebied

Voor bebossing in agrarisch gebied is een vergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist van de gemeente waar de bebossing zal plaatsvinden én een advies van Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving (ABCO), alsook een advies van het Agentschap Natuur en BosEntiteit Adviezen en Vergunningen (AVES).
  • Het advies moet binnen de 20 dagen - vanaf datum verzending - afgeleverd worden. Bij gebrek aan een advies wordt het verondersteld gunstig te zijn.
  • Het college beslist binnen 30 dagen na indiening van de aanvraag. Doet het dat niet binnen die termijn, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn. De weigering van de vergunning is met redenen omkleed en binnen een maand na de kennisgeving kan beroep worden ingesteld tegen de weigering bij de bestendige deputatie.
     
De afstandsregels bij bosaanplant in het agrarisch gebied vinden we terug in het Veldwetboek:
  • Bosaanplantingen met hoogstammige bomen in het agrarisch gebied gebeuren op 6 meter van de grens van percelen in landbouwgebruik en op 2 meter van percelen die niet in landbouwgebruik zijn. In de 6-meter zone is bosrandontwikkeling met laagblijvende struiken, heesters en ruigten wel mogelijk.
  • In de andere bestemmingen moeten bosaanplantingen gebeuren op 2 meter van de perceelsgrens. 

Vegetatiewijziging of wijziging KLE

Als het planten van bomen leidt tot een vegetatiewijziging of een wijziging van een klein landschapselement (KLE), dan kan het planten van de bomen verboden zijn of kan een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) nodig zijn.
 

In Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

In gebieden die behoren tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) zijn vegetatiewijzigingen of het wijzigen van kleine landschapselementen (KLE’s ) verboden. U mag er geen bomen kappen, maar u mag er ook niet zomaar bomen planten. Aanplantingen met niet inheemse boomsoorten worden er ook niet getolereerd.

In speciale beschermingszones (SBZ)

In de Speciale Beschermingszones (SBZ) kan voor een vegetatiewijziging een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) nodig zijn. Bovendien kan het zijn dat een passende beoordeling moet worden opgemaakt als het planten van de bomen vergunningsplichtig is.

MER-plicht bij bebossing van meer dan 10 ha

Bebossingen van meer dan 10 hectare worden onderworpen aan de MER-plicht. Ontheffing op deze MER-plicht is mogelijk.
 

Langs wegen, waterwegen, spoorwegen, tramleidingen, nutsleidingen…

Bomen planten langs wegen, waterwegen en spoorlijnen of in de buurt van nutsleidingen kan gevat zijn door specifieke wetgeving en verplichtingen.
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0