Op welk wild mag er gejaagd worden?

Afbeelding
Icoon Jagen

Het wild in Vlaanderen wordt opgedeeld in grofwild, kleinwild, waterwild en overig wild. Sommige soorten zijn bejaagbaar, andere niet. Jagen is alleen toegelaten op die soorten waarvoor jachtopeningstijden zijn vastgelegd.

Bejaagbare wildsoorten

De wildsoorten in Vlaanderen worden opgedeeld in vier categorieën:

  • Grofwild is een verzamelnaam voor alle grote hoefdieren die in de Benelux voorkomen: edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons. Elders in Europa vallen bijvoorbeeld ook rendieren en steenbokken in deze categorie.
  • Kleinwild verwijst onder meer naar hazen, fazanten, patrijzen en korhoenen. Voor elk type kleinwild geldt een andere jachtopeningstijd.
  • Waterwild omvat meerdere soorten eenden en ganzen, en daarnaast waterhoenen, kieviten, zomertalingen, bokjes en goudplevieren.
  • Overig wild zijn wildsoorten die niet in de andere categorieën passen, zoals houtduiven, konijnen, vossen, verwilderde katten, boommarters en steenmarters.
     

De dieren binnen elke categorie zijn opnieuw onderverdeeld in bejaagbare en niet-bejaagbare soorten. Jagen is alleen toegelaten tijdens de jachtopeningstijden van de bejaagbare soorten. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bejaagbare en niet-bejaagbare wildsoorten, per categorie.
 

Categorie Bejaagbare wildsoort Niet-bejaagbare wildsoort
Grofwild Edelhert  
  Damhert  
  Moeflon  
  Ree  
  Wild zwijn  
Kleinwild Fazant Korhoen
  Haas  
  Patrijs  
Waterwild Canadagans Bokje
  Grauwe gans Goudplevier
  Kievit Kleine rietgans
  Smient Kolgans
  Wilde eend Krakeend
    Kuifeend
    Meerkoet
    Pijlstaart
    Rietgans
    Slobeend
    Tafeleend
    Toppereend
    Waterhoen
    Watersnip
    Wintertaling
    Zomertaling
Overig wild Houtduif Bunzing
  Konijn Boommarter
  Verwilderde kat Hermelijn
  Vos Steenmarter
    Wezel