Aankoop gronden bebossing - lokale besturen

Afbeelding
Icoon Subsidies
De nood aan beleefbaar groen dicht bij huis, in alle steden en gemeenten, wordt alsmaar duidelijker. Met deze subsidie krijgen lokale besturen en provinciebesturen een extra duw in de rug om meer gronden aan te kopen voor bebossing. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor extra middelen. Samen realiseren we 4000 hectare extra bos tegen 2024!

Wat?

Een subsidie voor lokale besturen en provinciebesturen om extra gronden aan te kopen voor bebossing.
 

Voor wie?

Enkel voor lokale besturen en provinciebesturen.
 

Voorwaarden

  • De aan te kopen gronden mogen nog niet eerder bebost geweest zijn en hebben een minimale oppervlakte van 0,1 ha. Ook gronden verworven via onteigening komen in aanmerking. Er is geen beperking op vlak van ruimtelijke bestemming.
  • De terreinen moeten effectief aangekocht én bebost zijn uiterlijk 3 jaar na de toekenning van de subsidie.
  • De grond mag al verworven zijn, maar niet langer dan 1 jaar voor indiening van de aanvraag.
  • De bebossing moet als publiek toegankelijk bos in stand gehouden worden voor een periode van tenminste 25 jaar na datum van aanplanting.
  • De bebossing wordt uitgevoerd met soorten in lijn met de geldende subsidieregelingen bebossingen.
  • Projecten die in speciale beschermingszones liggen of die bijdragen tot de realisatie van specifieke instandhoudingsdoelen, moeten bij de bebossing rekening houden met de soortenkeuze in functie van het beoogde habitattype.
Alle informatie, de noodzakelijke elementen van de aanvraag en de voorwaarden vindt u in de infobundel 'Oproep aankoop te bebossen gronden voor openbare besturen' (pdf - 1.84 MB)
 

Bedrag

  • De subsidie bedraagt 90% van het aankoopbedrag, inclusief alle aankoopkosten, met een plafond van €7/m², voor het jaar 2023, met indiening van de aanvraag uiterlijk tegen 31/12/2023. Het subsidiebedrag bedraagt maximum €250.000 per aanvraag.
  • De subsidie kan gecumuleerd worden met subsidies van andere overheden, maar de totale subsidie mag niet meer bedragen dan 100% van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten.

Procedure

Contact