Aankoop gronden erkenning als natuurreservaat

Afbeelding
Icoon Subsidies
Wilt u grond aankopen met het oog op een erkenning als natuurreservaat?

Wat?

Eenmalige subsidie voor de aankoop van grond, met als doel die grond op te nemen in een natuurbeheerplan type vier (natuurreservaat).
 

Voor wie?

Natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen, die al minstens één natuurbeheerplan type vier (natuurreservaat) hebben (niet noodzakelijk op dezelfde plaats waar de te subsidiëren grond wordt aangekocht).
 

Voorwaarden

De aangekochte percelen, waarvoor minstens een voorlopige verkoopsovereenkomst is afgesloten, moeten kunnen ingepast worden in het globaal kader van de goedgekeurde verkenning voor een natuurbeheerplan type vier. De aanvrager van de aankoopsubsidie moet niet noodzakelijk dezelfde zijn als de indiener van dat natuurbeheerplan.

Als er nog geen goedgekeurd deel 1 verkenning is bij de aankoop, is het toch mogelijk om tegelijk met de aanvraag voor de aankoopsubsidie ook het deel 1 verkenning van een natuurbeheerplan type 4 in te dienen. Voor de goedkeuring van deel 1 verkenning is er in dat geval een verkorte goedkeuringsprocedure.

Terreinen die (mede-)eigendom zijn van besturen of overheden zijn uitgesloten, tenzij het gaat om een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een intercommunaal centrum voor maatschappelijk welzijn, een vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, een polder, een watering of een vereniging van polders en wateringen, een kerkfabriek, elke andere rechtspersoon die voor de uitoefening van een openbare eredienst of voor verenigingen van vrijzinnigen, een polder, een watering of een vereniging van polders en wateringen onroerende goederen beheert.

Op aangekochte percelen is geen goedgekeurd natuurbeheerplan van type twee, drie of vier van een andere beheerder van toepassing waarmee het gewenste natuurstreefbeeld, zoals vermeld in het managementplan Natura 2000, al wordt beoogd.

Op aangekochte percelen is geen boscompensatie in natura van toepassing.

De subsidies zijn niet van toepassing in herbevestigd agrarisch gebied in landbouwgebruik.

In de verkoopakte wordt vermeld:
  • dat de koper de grond aankoopt om die te laten erkennen als natuurreservaat
  • dat de vestiging van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van duurzaam gebruik en langdurig beheer van het terrein als natuurreservaat van toepassing is op deze grond
     

Bedrag

Binnen de perken van het budget wordt het bedrag van de aankoopsubsidie voor elke aanvrager als volgt bepaald:

Het aankoopbedrag inclusief alle kosten wordt ingedeeld in opeenvolgende schijven. In de tabel hieronder wordt het subsidie-percentage weergegeven per schijf van het aankoopbedrag.
Aandeel van het aankoopbedrag  Subsidies percentage %
< 10.000 euro/ha 90%
10.000 euro/ha < bedrag < 15.000 euro/ha 80%
15.000 euro/ha < bedrag < 20.000 euro/ha 70%
20.000 euro/ha < bedrag < 25.000 euro/ha 60%
25.000 euro/ha < bedrag < 30.000 euro/ha 50%
30.000 euro/ha < bedrag < 35.000 euro/ha 40%
35.000 euro/ha < bedrag < 40.000 euro/ha 30%
40.000 euro/ha < bedrag < 45.000 euro/ha 20%
45.000 euro/ha < bedrag < 50.000 euro/ha 10%

Voorbeeld: voor een aankoop van 2 ha voor 44.000 euro inclusief alle kosten kan volgende subsidie bekomen worden:
  • De aankoopprijs per ha bedraagt 22.000 euro
  • (2ha x 10000euro/ha x 90% ) + (2ha x 5000 euro/ha x 80%) + (2ha x 5000 euro/ha x 70%) + (2ha x 2000 euro/ha x 60%) = 35400 euro
     
Terreinen die binnen het projectgebied liggen waarvoor restfinancieringssubsidies verkregen worden, komen slechts voor dat deel van de aankoopprijs (inclusief alle kosten) in aanmerking dat niet door de Europese subsidie gedekt wordt. Op het deel dat niet door de Europese subsidie gedekt wordt, is 100% van toepassing. 

Als het terrein dat verworven is, bebost zal worden, dan bedraagt de aankoopsubsidie altijd 90% van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, met een maximaal subsidiebedrag van 5 euro/m². Er wordt aan het aanvraagdossier een overzicht van de kadasterpercelen in kwestie toegevoegd en een verklaring op erewoord dat de grond bebost zal worden binnen twee jaar. Die aankoopsubsidie kan aangevraagd worden tot en met 31 december 2024.

Als het terrein dat verworven is, bestemd is om natte natuur* te realiseren en als dat terrein op percelen als vermeld in artikel 37, 3° ligt of op percelen in ruimtelijk kwetsbaar gebied als vermeld in artikel 1.1.2, 10° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ligt, dan bedraagt de aankoopsubsidie altijd 90% van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, met een maximaal subsidiebedrag van 5 euro/m². Die aankoopsubsidie kan aangevraagd worden tot en met 30 november 2022.

* Gronden voor natte natuur als vermeld in het derde lid, zijn gronden die verbonden zijn aan aquatische ecosystemen en aan rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en permanent of tijdelijk verzadigd zijn door oppervlakte- of grondwater.
 

Procedure

In de maand die volgt op de aankoop van een grond bezorgt u aan Natuur en Bos het ingevulde aanvraagformulier (doc - 790 kB) met een overzicht van de aangekochte gronden. U kunt het overzicht van de aankopen van verschillende maanden bundelen, met een maximum van twaalf maanden. In dat geval kan de subsidie pas toegekend worden nadat u het gebundelde overzicht aan Natuur en Bos hebt bezorgd. 

De aanvrager verbindt er zich toe om na de toekenning van de subsidie een aanvraag tot wijziging van het natuurbeheerplan in te dienen om de aangekochte percelen toe te voegen. Hij moet dat doen binnen volgende termijnen na de toekenning van de subsidie:
 
Aangekochte oppervlakte Wijziging natuurbeheerplan
> 10ha 2 jaar
≤ 10 ha 4 jaar

Als er nog geen goedgekeurd natuurbeheerplan type 4 was, maar enkel een deel 1 verkenning: de aanvrager moet binnen 3 jaar delen 2 tot 5 van het natuurbeheerplan ter goedkeuring indienen.

Natuur en Bos onderzoekt de volledigheid van de aanvraag en brengt een advies uit aan de minister binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van het volledige dossier. Als de doelmatigheidstoets voor natuurbehoud positief is, kan er een subsidie toegekend worden door de minister.

Na de toekenning krijgt u een schuldvorderingsformulier toegestuurd, waarmee u de uitbetaling van de subsidie kunt aanvragen.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0