Projectoproep aankoop gronden bebossing - bossencompensatiefonds

Afbeelding
Projectoproep bebossing 2023
De projectoproep ‘aankoop van gronden voor bebossing’ kadert sinds 2018 binnen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer.

Wat?

Eenmalige subsidie voor de aankoop van te bebossen gronden via een jaarlijkse projectoproep met middelen uit het boscompensatiefonds.
 

Voor wie?

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen die op het moment van de aanvraag nog geen eigenaar zijn van de betrokken grond.
 

Voorwaarden

 • De grond is nog niet eerder bebost en heeft een minimale oppervlakte van 0,5 ha
 • Onderstaande aankoopprojecten van gronden voor bebossing worden gestimuleerd, waarbij de bebossingen die natuurdoelen realiseren de voorkeur genieten:
  • Projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren
  • Stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven
  • Projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
  • Projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s
 • De gronden moeten liggen in gebieden aangeduid als 'bos', 'overig groen' of 'reservaat en natuur', of in Speciale Beschermingszones (SBZ)
 • De aankoop van de terreinen moet effectief gerealiseerd zijn 3 jaar na de toekenning van de subsidie
 • Uiterlijk 5 jaar na toekenning van de subsidie gaat de koper over tot bebossing conform de aanvraag. Minstens 25 jaar na uitvoering van alle aanplantingen blijft het bos in stand gehouden, tenzij uitdrukkelijke ontheffing door Natuur en Bos.
 • Uiterlijk 3 jaar na de aankoop dient de aanvrager een natuurbeheerplan type twee, drie of vier in met voorstel van toegankelijkheidsregeling
 • Er is aandacht voor de communicatie over de realisaties en acties op het terrein van het project
   
Alle informatie, de noodzakelijke elementen van de aanvraag, de voorwaarden van de projectoproep en de selectiecriteria voor uw projectvoorstel vindt u in deze infobundel aankoop gronden bebossing 2024 (pdf - 6 MB).

Voor de aanvraag van de subsidie vult u het aanvraagformulier (xls - 47 kB) in en dient u uw projectvoorstel in. Bijlage 2 van het aanvraagformulier dient als checklist bij de opmaak van uw projectvoorstel.

Aanvraagformulier, projectvoorstel en goedkeuring van uw project mailt u uiterlijk tegen 30 april 2024 naar katrin.goyvaerts@vlaanderen.be.
 

Bedrag

Binnen het beschikbare budget bedraagt de tussenkomst 60% van het aankoopbedrag of 80% van het aankoopbedrag in de gebiedsaanduiding 'bos' en 'reservaat en natuur', inclusief alle kosten met een maximale subsidie van 3,5 € per m². Cumul van tussenkomsten door andere overheden is mogelijk voor zover de 60% of 80% in de gebiedsaanduiding 'bos' en 'reservaat en natuur' niet overschreden is.
 

Procedure

 • Elk jaar maakt Natuur en Bos de projectoproep uiterlijk op 31 januari bekend op de website en door publicatie in drie Vlaamse dagbladen. De uiterste datum van indiening is 30 april van het lopende jaar.
 • Natuur en Bos beoordeelt het projectvoorstel op basis van de ligging van de aan te kopen grond, de visie op de inrichting en het gebruik van de aan te kopen grond en de mate waarin draagvlak voor het project gecreëerd wordt. Ook de communicatie is een belangrijk criterium. Die criteria kunnen door de minister verduidelijkt worden in functie van de beleidsprioriteiten.
 • Natuur en Bos stelt in het advies aan de minister naast de beoordeling van elk projectvoorstel ook een rangschikking voor van de projectvoorstellen waarvoor gunstig advies verleend wordt.
 • Uiterlijk 1 oktober na de projectoproep beslist de minister over de toekenning van de aankoopsubsidie. Dat gebeurt in de volgorde van de rangschikking die Natuur en Bos aan de projectvoorstellen heeft gegeven. Natuur en Bos brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van de minister.
   
Wilt u een voorbeeld bekijken van een uitgewerkte visie over inrichting en gebruik (een van de beoordelingscriteria)? Laat u dan zeker inspireren door dit projectvoorbeeld van een privé-eigenaar:

Contact

U kunt steeds advies inwinnen over de procedure en de selectiecriteria bij Natuur en Bos via katrin.goyvaerts@vlaanderen.be.
 

Laureaten Projectoproep 2023

Bos+ Vlaanderen vzw, Bosuitbreiding Wingevallei (Holsbeek)
De projectpercelen grenzen zowel in het noorden als in het zuiden direct aan bestaande waardevolle valleibossnippers en grenzen direct aan het SBZ “Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen”. De site ligt in het gebied waar voorheen het historische “Vrouweperckbosch” lag, dat toebehoorde aan de vlakbij gelegen Abdij Vrouwenpark. Het gaat over een significante ecologisch en ruimtelijk verantwoorde bosuitbreiding (natuurgebied volgens Gewestelijk RUP “Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven”) als onderdeel van een bovenlokale natuurlijke structuur en draagt bij tot instandhoudingsdoelen. Het bos kan ook een bufferende functie uitvoeren ten opzichte van de aangrenzende autosnelweg.
 

Laureaten projectoproep 2022

Bekijk de laureaten

Er werden negen projecten ingediend door particulieren en privaat-rechterlijke rechtspersonen. Eén project werd onontvankelijk verklaard omdat de te bebossen oppervlakte, gelegen in het toepassingsgebied van de subsidie, minder dan de minimale vereiste oppervlakte van 0,5 ha bedroeg. Acht projecten werden positief geëvalueerd.

In totaal gaat het om een oppervlakte van 25,69 ha en een subsidiebedrag van 893.504 euro. De projecten realiseren o.a. natuurdoelen, vormen een bosbuffer, maken deel uit van groen-blauwe netwerken, vormen een toegangspoort tot randstedelijk groen, realiseren lokale bosuitbreiding met ecologische en/of recreatieve meerwaarde...

Twee van de geselecteerde projecten liggen in de provincie Antwerpen, drie in Oost-Vlaanderen, twee in Vlaams-Brabant en één in Limburg. Het kleinste project heeft een oppervlakte van 0,58 ha, het grootste project is 13,53 ha groot.

1. Opslag en Distributie Ter Haeghe NV: Bebossing weilanden rond Magiplant site
Dit project wil een stadsbos met ecologische, ruimtelijke, recreatieve en maatschappelijke meerwaarde realiseren en maakt deel uit van Regionaal-stedelijk gebied Mechelen. Het projectgebied sluit op aan op het Mechelse natuurgebied Kauwendaal, de zuidelijke bossen zijn deel van het Stadrandbos Kauwendaal, beschreven in het in openbaar onderzoek zijnde GRUP Regionaal-stedelijk gebied Mechelen. Op meso-landschapsschaal verbindt de bebossing het tussengebied verder tot een robuust groen netwerk en fungeert het als schermbos voor de R6 (ring rond Mechelen). Het project maakt deel uit van het werkingsgebied van het strategisch project ORIOM (Open Ruimte in en om Mechelen). 

2. Wanda Pollet: Ecologische bosuitbreiding IJskelderweg
Dit project ligt in habitatrichtlijngebied (Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen BE2300007 - sluit aan op actueel boshabitat 9130 en 91E0). De geplande bebossing versterkt de bestaande boskern en maakt die robuuster en gunstiger voor alle bosgerelateerde soorten. Het project versterkt de gewenste ecologische structuur en draagt bij tot natuurdoelen.

3. Wanda Pollet: Ecologische bosuitbreiding Hoelmanstraat
Dit project ligt in habitatrichtlijngebied (Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen BE2300007). Een deel van het natuurgebied binnen dit project is ook VEN. De geplande bebossing sluit aan op actueel bos en maakt het robuuster en gunstiger voor alle bosgerelateerde soorten. Het project versterkt de gewenste ecologische structuur en draagt bij tot natuurdoelen.

4. Bos+ Tierra vzw: Bosuitbreiding Baasbergbeek
Dit project ligt in habitatrichtlijngebied (Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden - BE2400009). De percelen zijn volledig opgenomen in zoekzone voor boshabitats (9130 en 91E0) en sluiten aan op bestaand boshabitat 91E0 in SBZ-H). In het natuurgebied ligt het VEN-gebied De Vallei van de Zuunbeek en zijlopen – 507. Omdat de bestaande bossen relatief smal zijn, zal door bosuitbreiding een grotere robuustere bosstructuur gecreëerd worden. Dit project versterkt de gewenste ecologische structuur en draagt bij tot natuurdoelen.

5. Bos+ Tierra vzw: Bosuitbreiding Bufferbos
Dit project draagt door middel van de gerealiseerde bosuitbreiding bij tot de realisatie van meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel. De bebossing wordt voorzien in een sterk verstedelijkt gebied. Door deze bebossing wordt het bestaande stapstenen-netwerk tussen het natuurgebied De Wolfsputten (westzijde R0) en de boscomplexen Taborberg (Dilbeek) en het Scheutbos (Molenbeek) (Oostzijde R0) versterkt.

6. Rudy Carbonelle: Bosuitbreiding Volkegembos
Dit project ligt in habitatrichtlijngebied (Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen BE2300007). Beide percelen liggen grotendeels in zoekzone voor boshabitat (9120, 9130, 9190). De geplande bebossing versterkt de bestaande boskern en maakt die robuuster en gunstiger voor alle bosgerelateerde soorten. Dit project versterkt de gewenste ecologische structuur en draagt bij tot natuurdoelen.

7. Ordina Belgium NV: Uitbreiding Pijnven
De projectpercelen zijn omgeven door het domeinbos Pijnven (een aaneengesloten natuurgebied van 3.306ha, waarvan 548 ha in VEN) en maken deel uit van Bosland. Het betreft een significante ecologisch en ruimtelijk verantwoorde bosuitbreiding als onderdeel van een bovenlokale natuurlijke structuur. 

8. Kempens Landschap: Speelbos Frijthout
Dit project is een lokaal bosuitbreidingsinitiatief met maatschappelijke/recreatieve meerwaarde. Het kadert in het landschapspark Frijthout. 
 

Laureaten projectoproep 2021

Bekijk de laureaten

Acht projecten werden ingediend door particulieren en privaat-rechterlijke rechtspersonen, 1 project werd onontvankelijk verklaard, 7 projecten werden positief geëvalueerd. In totaal gaat het om een oppervlakte van 9,1 hectare en een bedrag van 306.571€. De projecten realiseren o.a. natuurdoelen, vormen een bosbuffer, maken deel uit van groen-blauwe netwerken, vormen een toegangspoort tot randstedelijk groen, realiseren lokale bosuitbreiding met ecologische en/of recreatieve meerwaarde... Een van de geselecteerde projecten ligt in de provincie Antwerpen, de overige 6 goedgekeurde projecten in de provincie Oost-Vlaanderen. Het kleinste project heeft een oppervlakte van 0,6 ha, het grootste project is 2,5 ha groot.

1. Simon Huylebroeck, Bosuitbreiding Hasseltbos
Het project ligt in habitatrichtlijngebied (Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen BE2300007 - zoekzone 9130 en 91E_0) en Vlaams ecologisch netwerk (Het Hasselt-, Parkbos en Uilenbroek - nr. 231). De geplande bebossing versterkt de bestaande boskern en maakt deze meer robuust en gunstig voor alle bosgerelateerde soorten. Dit project versterkt de gewenste ecologische structuur en draagt bij tot de instandhoudingsdoelen.

2. Raf Van Brempt, Mutsereelbos
Het project ligt midden in habitatrichtlijngebied (Bossen van de Vlaamse Ardennen en ander Zuidvlaamse bossen BE2300007 - deels zoekzone voor 9130), grenzend aan Vlaams ecologisch netwerk (Kravaal- en Herenbos). De geplande bebossing versterkt de bestaande boskern en maakt deze meer robuust, ook voor soorten die een grote bosoppervlakte nodig hebben. Dit project versterkt de gewenste ecologische structuur en draagt bij tot de instandhoudingsdoelen.

3. Tom Van Oostende, Ecologische bosuitbreiding in boskern Parkbos - Hasseltbos
Het project is gelegen in habitatrichtlijngebied (Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen BE2300007 - zoekzone 9130 en 9120-9130) en Vlaams ecologisch netwerk (Het Hasselt-, Parkbos en Uilenbroek). De geplande bebossing versterkt de bestaande boskern en maakt deze meer robuust en gunstig voor alle bosgerelateerde soorten. Dit project versterkt de gewenste ecologische structuur en draagt bij tot de instandhoudingsdoelen.

4. Mathias Vanderdonckt, Ecologische bosuitbreiding Geitebos
Ligging: 5/5: Het projectgebied ligt in habitatrichtlijngebied "Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen" (BE2300007) - In zoekzone voor bos 91E0, 9130, 9120 rn 9190 en het Vlaams Ecologisch Netwerk "Het Raspailleboscomplex en Geitebos" (nr. 237). Het project sluit aan bij de bestaande boskern. Het project betekent een invulling van de Instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.

5. Hubert Dedecker, Den Aldibos
Het perceel ligt in het gemeentelijk RUP Zwartestraat, waarbij het vastgesteld is als agrarisch gebied met een overdrukzone voor landschapsontwikkeling en beekvallei. Het is een lokaal bosuitbreidingsproject met vooral recreatief-maatschappelijke meerwaarde. De bebossing ligt vlak bij een parking, school, en het centrum van Evergem, met kansen voor natuurbeleving en -educatie.

6. Califard NV, Zwartvenbos
Dit project draagt door middel van de gerealiseerde bosuitbreiding bij tot de bescherming van soorten via de door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s. De bebossing/bosuitbreiding wordt gemotiveerd vanuit de vigerende soortbeschermingsprogramma’s voor:
Vleermuizen: de bebossing draagt op die plaats bij aan een meer samenhangend boscomplex en bijkomend leefgebied voor de soortgroep vleermuizen (en IHD-relevant wegens Europees beschermd). Het nieuwe bosje én natte laagte draagt bij tot een betere LSVI voor de soortgroep (kwaliteitsverbetering leefgebied).
Bebossing en het nieuwe oppervlaktewater dragen ook bij aan een beter leefgebied voor Europees beschermde amfibieën poelkikker en kamsalamander.

7. Nathalie Dillen, Bos en Poekebeek
Het project is een lokaal bebossingsproject dat dient als stapsteen als mogelijk landschapsecologisch verbindingselement.
 

Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0