Restfinanciering LIFE-projecten

Afbeelding
Icoon Subsidies
Werd u een subsidie toegekend in het kader van het LIFE-programma? Dan kunt u daarbovenop een restfinancieringssubsidie aanvragen.

Wat?

Een restfinancieringssubsidie die kan verkregen worden bovenop een subsidie toegekend in het kader van het LIFE-programma.
 

Voor wie?

Voor begunstigden van een subsidie toegekend in het kader van het LIFE-programma.
 

Voorwaarden

 • De aanvrager beschikt uiterlijk bij het afronden van het LIFE-project over een goedgekeurd natuurbeheerplan type 2, 3 of 4.
 • Het project geeft uitvoering aan de instandhoudingsdoelstellingen, het is in overeenstemming met het managementplan Natura 2000 en werd vooraf afgestemd met Natuur en Bos. 
 • De maatregelen opgenomen in het project mogen niet wettelijk of rechterlijk opgelegd zijn.
 • Er is volledige transparantie over de communicatie met de Europese Commissie.
 • Er is een communicatie over de realisatie van het project zoals bepaald bij goedkeuring van het project door de minister.
   

Bedrag

Het bedrag van de restfinancieringssubsidie bedraagt 100% van de subsidieerbare kosten. Dat zijn de kosten die subsidieerbaar zijn voor het Europese project maar waarvoor slechts gedeeltelijke terugbetaling gebeurt door Europa.

Het bedrag van de restfinancieringssubsidie bedraagt 100% van de subsidieerbare kosten, die volgens de volgende stappen worden berekend:
 • Stap 1: bepalen van de subsidieerbare kosten in het project: totale kosten van het project, verminderd met de niet-subsidieerbare kosten, namelijk:
  • a) aankopen van grond en kapitaalinvesteringen als vermeld in het project dat wordt gefinancierd in het kader van het LIFE-programma
  • b) de kosten van de werken die deel uitmaken van het project en die worden gefinancierd door een overheid, behalve als ze worden gefinancierd door besturen
 • Stap 2: bepalen van de subsidieerbare kosten in het kader van de Europese financiering op basis van het LIFE-programma: het Europese cofinancieringspercentage, vermenigvuldigd met het resultaat uit stap 1 
 • Stap 3: bepalen van de restfinancieringssubsidie: resultaat van stap 1 verminderd met het resultaat van stap 2
   

Procedure

De aanvraag wordt ingediend in de maand januari die volgt op de gunningsbeslissing die is genomen in het kader van het LIFE-programma. De aanvraag bevat het Europees goedgekeurd projectvoorstel met een gedetailleerd overzicht van de totale kosten en de gunningsbeslissing. Voor de aanvraag zijn binnenkort modelformulieren beschikbaar. 

De uitbetaling gebeurt nadat een schuldvordering is overgemaakt aan Natuur en Bos, samen met het bewijs van de uitbetaling in het kader van de Europese cofinanciering. De uitbetaling verloopt in schijven zoals bepaald in de Europese financiering.