Natuurbeheerplan inkijken

Afbeelding
Icoon natuurbeheerplannen


U kunt alle goedgekeurde natuurbeheerplannen inkijken bij Natuur en Bos. Ontwerp-natuurbeheerplannen waarvoor de consultatieperiode nog loopt, kunt u ook bekijken, om eventueel opmerkingen in te dienen.

Publieke consultatie ontwerp-natuurbeheerplannen

Een ontwerp-natuurbeheerplan van type twee, drie of vier, dat ter goedkeuring ingediend wordt bij Natuur en Bos en door het Natuur en Bos ontvankelijk en volledig verklaard is, moet gedurende dertig dagen voor consultatie door het publiek ter inzage gelegd worden.

Hieronder vindt u informatie over de natuurbeheerplannen waarvoor de consultatieperiode loopt. U kunt het natuurbeheerplan op papier komen bekijken op de opgegeven plaats, of u kunt een pdf-bestand van het natuurbeheerplan downloaden. Opmerkingen en bezwaren kunt u per mail of via de post sturen naar het aanspreekpunt voor de natuurbeheerplannen in de provincie waar het terrein gelegen is.

U krijgt geen individueel antwoord op uw opmerkingen of bezwaren. U kunt na de goedkeuring van het natuurbeheerplan het verslag van de consultatie- en adviesronde inkijken of opvragen bij Natuur en Bos. Dat verslag wordt als bijlage toegevoegd aan het goedgekeurde natuurbeheerplan.
 

Inzage goedgekeurde natuurbeheerplannen en register

Goedgekeurde natuurbeheerplannen zijn op eenvoudige vraag raadpleegbaar bij Natuur en Bos. De regelgeving Openbaarheid van Bestuur en de GDPR-wetgeving zijn van toepassing. Op afspraak kan een plan op kantoor ingekeken worden.
 

Veel gestelde vragen bij inzage natuurbeheerplan


Wat betekent een natuurbeheerplan type twee, drie of vier?
Alle informatie over het natuurbeheerplan, de vier types en de terreinen waarvoor een beheerplan kan opgesteld worden vindt u op onze pagina’s met het algemene beleidskader & informatie over natuurbeheerplannen.

Waarvoor dient de publieke consultatie?
De publieke consultatie is bedoeld om omwonenden en belanghebbenden de kans te geven opmerkingen en bezwaren te formuleren bij het ontwerp-beheerplan.

De indiener van het natuurbeheerplan krijgt zo meer informatie over de wensen en bezorgdheden van de omwonenden en gebruikers, en kan waar mogelijk het ontwerp-beheerplan nog aanpassen.
 


Wat gebeurt er met mijn opmerkingen of bezwaren?
Natuur en Bos bezorgt na het afsluiten van de consultatieperiode een kopie van de ingediende opmerkingen en bezwaren aan de indiener van het natuurbeheerplan. De indiener past het ontwerp van natuurbeheerplan zo nodig aan en voegt er een verslag van de consultatie- en adviesronde aan toe. In dat verslag vermeldt de indiener op welke manier en waarom er al dan niet rekening gehouden wordt met de opmerkingen en bezwaren vanuit de publieke consultatie. Tegelijk verwerkt de indiener ook de adviezen van de verschillende adviesverlenende instanties.

Bij de goedkeuring van het natuurbeheerplan wordt het verslag van de consultatie- en adviesronde als bijlage bij het natuurbeheerplan gevoegd.

Indieners van opmerkingen of bezwaren krijgen geen individueel antwoord. Na de goedkeuring kan iedereen die dat wil het natuurbeheerplan inclusief het verslag van de consultatie- en adviesronde inkijken of opvragen bij Natuur en Bos.

Welke gevolgen heeft een natuurbeheerplan op de omliggende percelen?
De goedkeuring van een natuurbeheerplan heeft geen enkele beperking op het beheer van de omliggende percelen tot gevolg.

Als er voor een of meerdere omliggende percelen al een goedgekeurd beheerplan loopt, blijft dat gewoon geldig.

Conform VLAREM wordt er enkel bij omlopen voor motorcross (afdeling 5.32.10) verwezen naar natuurreservaten (in de zin van een natuurbeheerplan type vier en niet naar bestemming) en dienen afstandsregels in acht genomen te worden.

Welke gevolgen zijn er als mijn perceel ligt in het ruimer globaal kader van een natuurbeheerplan?
De ligging in het ruimer globaal kader heeft geen enkel gevolg voor het huidige grondgebruik en legt geen bijkomende beperkingen op. De beheermaatregelen in het natuurbeheerplan gelden enkel voor de effectief deelnemende percelen, die al in eigendom of beheer van de indiener van het beheerplan zijn. Alle bestaande rechten op gronden in eigendom of verpacht aan landbouwers blijven behouden.

De ecologische visie voor de percelen die niet in beheer zijn van de indiener van het beheerplan betreft enkel een mogelijke toekomstvisie, die slechts zou kunnen gerealiseerd worden na aankoop, beheeroverdracht of vrijwillige toetreding van de beheerder van het perceel tot het natuurbeheerplan.

De ligging in het ruimer globaal kader kan wijzen op interesse van de indiener van het beheerplan om bijkomende percelen in beheer te nemen. De goedkeuring van het natuurbeheerplan inclusief het ruimer globaal kader heeft echter geen enkele juridisch gevolg op de toepassing van alle regelgeving rond pacht, aankoop, onteigening enz.

Als u dat wenst, en u de beheervisie van het natuurbeheerplan wil volgen, kunt u zelf met uw perceel toetreden tot het natuurbeheerplan volgens de beperkte procedure. U neemt daarvoor best contact op met de indiener van het natuurbeheerplan, die uiteraard akkoord moet gaan met de toetreding.

Een tweede gevolg, maar enkel van toepassing voor het ruimer globaal kader van een natuurbeheerplan type vier (erkend natuurreservaat), betreft aankoopsubsidies. Als u uw perceel verkoopt aan de beheerder van het terrein waarvoor het beheerplan is opgesteld, dan kan de koper aankoopsubsidies krijgen, op voorwaarde dat aan alle andere subsidievoorwaarden voldaan wordt, onder meer een positieve doelmatigheidstoets (pdf - 102 kB). Ook een andere beheerder, die op een andere plaats al een natuurbeheerplan type vier heeft, kan die aankoopsubsidie bekomen.


Welke gevolgen heeft een natuurbeheerplan op het recht van voorkoop?
De goedkeuring van het natuurbeheerplan heeft geen enkele invloed op het voorkooprecht voor de Vlaamse Grondenbank en voor de erkende terreinbeherende verenigingen.

Het voorkooprecht in de uitbreidingszone een erkend natuurreservaat blijft enkel bestaan in de natuurreservaten erkend voor 17/07/2014 en niet gelegen in SBZ. Lees meer informatie over het recht van voorkoop (doc - 48 kB).
 

Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0