Projectoproep Soorten

Afbeelding
Icoon Subsidies

Wilt u een steentje bijdragen aan het voortbestaan van bedreigde diersoorten in Vlaanderen? Bouw mee aan hun leefgebied en vraag uw projectsubsidie aan.

Wat?

Het leefgebied van bedreigde diersoorten beperkt zich vaak niet tot natuurgebieden. Ook de kleine natuurlijke elementen in de tussenliggende open ruimte in Vlaanderen zijn voor veel soorten van levensbelang. Diverse soortenbeschermingsprogramma’s (SBP) streven naar het versterken van dergelijke kleine, maar essentiële soortgerichte elementen in het buitengebied. Ze vormen het leefgebied voor de soorten die er zich thuis voelen én helpen andere soorten om veilig van het ene natuurgebied naar het andere te migreren.

Omdat die kleine landschapselementen vaak voorkomen op percelen met een andere hoofdfunctie dan natuur, werd deze projectsubsidie uitgewerkt waarbij na inrichting geen verplichting tot de opmaak van een natuurbeheerplan geldt. Er wordt daarom in het bijzonder gefocust op robuuste leefgebiedelementen die ook zonder regelmatig beheer lange tijd voor de doelsoorten geschikt blijven en waarbij het hoofdgebruik van het perceel het goed ecologisch functioneren van de maatregel niet in de weg hoeft te staan.
 

Locatie en soorten

Met de projectsubsidies soorten wil het Agentschap voor Natuur en Bos concrete initiatieven stimuleren die bijdragen aan de realisatie van een aantal soortenbeschermingsprogramma’s. Omdat deze subsidie zich richt op het versterken van het leefgebied van een beperkt aantal soorten, ligt de geografische focus uiteraard op gebieden waar die soorten voorkomen. Meer info hierover vindt u in de projectvoorwaarden.

Voorwaarden en bedrag

  • De subsidie kan gebruikt worden voor investering in concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).
  • Het project start ten vroegste na de goedkeuring van het project en uiterlijk in 2025. De geplande werken moeten gerealiseerd zijn uiterlijk 3 jaar na toekenning van de subsidie.
  • Het totale bedrag dat voor de subsidiëring wordt ingediend, bedraagt ten minste 2.000 euro incl. BTW. De projectsubsidie bedraagt 70% van de totale projectkost.
  • De subsidie kan gecombineerd worden met subsidies vermeld in een andere wet of een ander reglement (tenzij deze dit verbiedt), zolang de totale financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100 procent van de totale werkelijke kosten bedraagt.

  • Alle voorwaarden en de volledige procedure vindt u terug in de projectvoorwaarden van de oproep.

    Past uw plan voor een inrichting ten behoeve van een SBP soort eerder binnen een projectsubsidie natuur, bekijk dan de voorwaarden van de projectsubsidie natuur.

Procedure

U kunt een project indienen tot uiterlijk 31 mei 2024. Tot dan kunt u steeds hulp krijgen, zowel voor de administratieve procedure als voor het inhoudelijke project.

Dien uw project in via het standaardformulier en mail dat door naar aves.cd.anb@vlaanderen.be.

Als u samenwerkt met een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, voegt u ook het model van volmacht toe.

Contact

Hebt u een idee voor een project of wilt u graag uw projectidee aftoetsen? Neem dan contact op met de contactpersoon van uw provincie:

Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0