Projectoproep Natuur in je Buurt

Afbeelding
Icoon Subsidies
De projectoproep Natuur in je Buurt wil projecten ondersteunen die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat onze biodiversiteit ondersteund wordt.

Overheden, verenigingen en organisaties konden ook dit jaar weer een project indienen. Er werden uiteindelijk 24 vernieuwende projecten geselecteerd over heel Vlaanderen, die in totaal iets minder dan 1,5 miljoen euro financiële steun krijgen van Natuur en Bos. Hieronder ontdek je ze allemaal.
 

Projecten 2022

Stad Geraardsbergen - Herinrichting Den Bleek Geraardsbergen

De stad Geraardsbergen wil het recreatiedomein Den Bleek een nieuwe dynamiek en uitstraling geven. Vanuit een participatietraject met het Regionaal Landschap werd een ontwerp opgemaakt waarbij duurzame vergroening vooropstond. In het nieuwe landschapspark, gelegen in overstromingsgebied, zullen de spontane bebossing en het open meersenlandschap hersteld worden.


Gemeente Ternat – Groen-blauwe stapstenen langs de Muggenbeek in Ternat

De Muggenbeek is een belangrijke natuurverbinding tussen twee Natura 2000-gebieden. Met de inrichting van twee nieuwe groene stapstenen versterkt de gemeente Ternat niet alleen de ecologische corridor, ze verhogen ook de natuurbelevingswaarde voor verschillende doelgroepen in Sint-Katherina-Lombeek. Naast de aanplant van streekeigen soorten besteden ze extra aandacht aan water door aanleg van een poel en wadi.


Dominiek Savio - Stille bron: toegankelijke herdenkingsplaats en ruimte voor rust en beleving

Dominiek Savio creëert kansen met en voor personen met een beperking in zorg en onderwijs. Dit project aan het herdenkingsmonument ‘De Stille Bron’ creëert een groene, toegankelijke oase waar cliënten en bezoekers terecht kunnen voor herdenking, rust en beleving. Dominiek Savio ligt in een bosarme regio met weinig biodiversiteit, wat de relevantie en de urgentie van het project verhoogt.
 

Stad Menen - Speelbos Ter Linde

Stad Menen wil een ongebruikt voetbalveld met kantine en kleedkamers ontharden en transformeren tot een speelbos en ontmoetingsplek met doeltreffende ecosysteemdiensten. De site van 1,4 ha ligt in een sterk bebouwde ruimte. Enerzijds wil het bos met natuurlijke inrichting jong en oud uit de omgeving aantrekken (scholen, woonzorgcentrum, zeven woonwijken…). Anderzijds wil het bos een natuurlijke as versterken.


OCMW Ieper- Fruit in the pocket park

OCMW Ieper wil inzetten op ontmoeting in de lokale buurten. Tijdens de openingsuren kunnen buurtbewoners voor activiteiten en dienstverlening langskomen in het lokaal dienstencentrum. Door de huidige oprit en parking om te vormen tot rolstoeltoegankelijk buurtpark wil OCMW Ieper ontmoetingen in een groene omgeving stimuleren, ook buiten de openingsuren van het lokaal dienstencentrum.


Gemeente Grimbergen - Borrekensveld: groene speel- en ontmoetingsplek

Met het uitvoeren van dit project wil Grimbergen van een kale, onopvallende publieke ruimte een groene speelruimte en ontmoetingsplek maken voor de buurtbewoners en in het verlengde daarvan voor de inwoners van Strombeek.


Regionaal Landschap De Voorkempen - Ravotten langs water- en speellint in de stadrand van Antwerpen

Merksem, provincie Antwerpen en Regionaal Landschap de Voorkempen toveren een stukje niemandsland in de stadrand van Antwerpen om tot een natuuroase. Ravotten, waterretentie en biodiversiteit gaan er hand in hand. Via een speel- en waterlint worden kinderen door het park geloodst. De nieuwe oase vormt een puzzelstuk in de grote groenstructuur rond Antwerpen. 


Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg - Beperking of niet, het zal de natuur een zorg wezen.

Ter Heide biedt ondersteuning aan personen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) in de vorm van dagopvang en woonondersteuning. Onlangs werden er nieuwe groepswoningen en een dagcentrum gebouwd rond een plein van 1,5 ha. Het plein, dat momenteel bestaat uit een grasvlakte met enkele solitaire bomen, wil men omvormen tot een helende omgeving, een natuurlijke belevings- en activiteitenzone voor personen met een EMB. 


Gemeente Liedekerke - Pijnegemplein als groen-recreatieve stapsteen in de Palitsebeekvallei

Het gazonplein in de Pijnegemwijk zal omgevormd worden tot een natuurlijke ontmoetings- en speelplek en ecologische stapsteen, met aandacht voor inheemse fauna en flora. Hier kunnen buurtbewoners tot rust komen, elkaar ontmoeten en van de natuur genieten. Daarnaast worden er natuurlijke speelelementen en educatieve speelplekken toegevoegd om kinderen opnieuw dichter bij de natuur te brengen.


De Lovie - Een zorgbos in groen en blauw

De Lovie vzw ontwikkelt een zorgbos waar mens, natuur en erfgoed harmonieus samenleven en met elkaar in interactie treden. Iedereen kan er bewegen, beleven en genieten van een prachtige groene plek omringd door diverse erfgoedelementen.


Heldenhuis - Vzw Heldenhuis zomertuin, wadi en inclusieve voortuin

De vzw Heldenhuis, een ouderinitiatief van jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking, zal met Pathmakers CVBA op de site van de basisschool Sint Janneke te Eeklo een kleinschalig woonproject bouwen. In dit project wordt voorzien: de ontharding van de bestaande speelplaats voor achtertuin, de aanleg van een voortuin rond de wadi, groenstrook rond de parkeerplaats van het busje. 


Gemeente Sint-Pieters-Leeuw - Natuurpark Ruysbroeckveld: groene schakel tussen de Zenne & de Zuunbeek    

Een nieuw publiek toegankelijk natuurpark van 5 ha komt tot stand in de verstedelijkte woonomgeving van de woonkernen Ruisbroek, Zuun en Negenmanneke en de regionale bedrijvenzone Drie Fonteinen. Het nieuwe natuurpark is onderdeel van een netwerk van groene ruimten tussen de Zennevallei en de Zuunbeek. Een centraal recreatief pad door het natuurpark maakt de verbinding met de woonwijken.


Emmaüs - Beleeftuin Monnikenheide-Spectrum

Op de zorgvoorziening voor mensen met een beperking dicht bij het Zoerselbos worden een geasfalteerde parkeerstrook en aanpalend tennisveld grotendeels onthard. Ze worden omgetoverd tot een beleeftuin met een centraal multifunctioneel plein, omringd door een weelderige inheemse bosrand, die mensen met een hoge ondersteuningsnood en hun bezoekers in contact brengen met de sensorische rijkdom van de natuur.


Regionaal Landschap Lage Kempen - Luwteplekjes in speelbos De Zonberg - Hamont-Achel

Vlak naast het terrein van de lokale scouts wil de stad Hamont-Achel open speelplekken inrichten in het speelbos De Zonberg. Het speelbos wordt meer toegankelijk voor jeugdgroepen die zo in nauwer contact met de natuur komen. Ook de natuur zelf is gebaat bij meer open plekken in het bos.


Stad Brugge - Katelijnepark, een nieuw natuurrijk stadspark bij het centrum van Brugge

Met de inrichting van het Katelijnepark wil de stad de hoge kwaliteit aan publieke ruimte verder uitbouwen. Door de strategische ligging op enkele honderden meters van de historische binnenstad is het Katelijnepark een unieke plaats in het Brugse stadsweefsel. Assebroek is de dichtstbevolkte deelgemeente waar de nood aan groene en bespeelbare open ruimte en natuur en recreatie hoog is.


Emmaüs - Biodiversiteit in begeleidingshuis Juno te Schoten

Het gras rond het gebouw waar 59 jongeren van Jeugdzorg verblijven, wordt omgevormd tot een leefomgeving met een grotere biodiversiteit en meer klimaatresistentie. Door de aanplant van bomen, struiken, voedselbos, groenten- en prairietuin, bloemenweides, opvang regenwater en maaibeheer zal er op relatief korte tijd een grondige herinrichting gerealiseerd worden. Dit project is gedragen door de gemeenschap door een proces van inspraak. 


Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie - Vrijheidspark Denderleeuw

Er wordt een draagkrachtig groengebied gerealiseerd dat tegemoetkomt aan de noden van mens en natuur. Het ontwerp zorgt voor het versterken en beschermen van de bestaande natuurwaarden door het bufferen van hemelwater uit de omgeving, het terugdringen van eutrofiëring en de aanplant van bomen. Bovendien krijgen mensen de mogelijkheid om dit groengebied te beleven.


Huize Eyckerheyde - Hof doet Leven

Huize Eyckerheyde tovert een groot grasveld en grasstroken om tot een duurzame belevingstuin voor hun bewoners, jongeren en volwassenen met een ernstig verstandelijke handicap. Een levendige buitenruimte nodigt uit om de natuur te ontdekken. Zo brengen ze de zorg voor de bewoners naar buiten. Door hun domein open te stellen brengen ze ook mensen buiten Eyckerheyde in contact met de bewoners en omgekeerd.


Regionaal Landschap Zuid-Hageland - Een groen speelstation in het hart van Budingen

Het Chiroterrein in Budingen wordt omgetoverd tot een ‘groen speelstation’ geïntegreerd in de omgeving, de IJzerenweg. Het terrein wordt deels onthard en vergroend met een speelbosje, schaduwbomen, haag en ‘locomotion pad’. Er komen ook natuurlijke spelelementen. Er loopt daarnaast een participatieve vergroeningsoefening langs het traject van de IJzerenweg. 


Gemeente Deerlijk - Centrumpark Deerlijk: groene ontmoetingsplek voor alle Deerlijknaren    

In de kern van Deerlijk wordt de oude brandweersite samen met het bestaande buurtparkje omgevormd tot een actieve, publieke ruimte als eerste fase van het ruimere masterplan. De historische, groene elementen van het buurtparkje worden bewaard en versterkt. Verschillende gebouwen en verhardingen worden af-/uitgebroken om ruimte te geven aan groen, biodiversiteit, water en sociale interactie.


Stad Hasselt - Heraanleg van Park Beukenhof als toegangspoort tot de Vallei van de Herk.

De stad Hasselt wil in Park Beukenhof (Sint-Lambrechts-Herk), in samenwerking met onder andere de dorpsraad, de omgeving van een gedempte vijver heraanleggen als toegangspoort tot de Vallei van de Herk en de biodiversiteit in het overige deel van het park versterken. Vanuit dit park komt er een groen lint in de richting van de vallei, waar bijvoorbeeld (belevings)wandelingen kunnen plaatsvinden.


Gemeente Gavere - Het Egmontpark: zuurstof voor de kern van Gavere

Een verlaten terrein in de Gaverse kern wordt opgewaardeerd tot gemeentelijk park van 0,6 ha. Er wordt ingezet op natuurwaardebehoud en -versterking met aandacht voor de wensen van buurtbewoners. Deze groene long voorziet in veilige doorsteken met minimale verharding. Centrale ambities zijn: maximale natuurbeleving op wandelafstand van de kern met integratie van (water- en) speelnatuur.


Gemeente Zoersel - Smissepleintje: een natuurlijk beleefpleintje

Een kaal pleintje in het midden van Zoersel dorp ligt te wachten op gezelschap. Het wil de wijk verbinden, kinderen zien spelen en de oudere bewoners naar buiten lokken. In cocreatie met de buurt wil Zoersel de site inrichten met veel inheemse bomen, struiken, wild en bloemrijk grasland om er een beleefpleintje van maken. Een openbaar pleintje dat contact met de natuur en met elkaar stimuleert!


Penitentiaire Instelling Beveren - Gedetineerden verbinden met de natuur

Dit project brengt groen en biodiversiteit binnen in de gevangenis van Beveren en komt daarmee tegemoet aan de vraag van gedetineerden om opnieuw in contact te kunnen komen met de natuur. Enerzijds wordt de bestaande groene ruimte veelzijdiger en natuurlijker (her)ingericht en de toegankelijkheid verbeterd, en anderzijds wordt groen via strategische ingrepen geïntroduceerd in de wandelruimtes.

Ontdek hier de weerhouden projecten van de voorbije jaren >