Terreinen toegankelijk maken en houden

Afbeelding
Icoon Subsidies
Als er voor uw natuurterrein een natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling geldt, kunt u een subsidie aanvragen voor de toegankelijkheid ervan.

Wat?

Een jaarlijkse subsidie om een terrein toegankelijk te maken en te houden.
 

Voor wie?

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen.
 

Voorwaarden

Voor het terrein geldt er een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling (TR) en een goedgekeurd natuurbeheerplan. Terreinen met een natuurbeheerplan type één komen ook in aanmerking voor deze subsidie.

De oppervlakte van het terrein waarop de toegankelijkheidsregeling betrekking heeft is minstens 5 ha groot.

Alle bestaande of toekomstige wegen en de bivak-, speel- en hondenzones en de vrij toegankelijke zones, zoals aangeduid in de TR, zijn heel het jaar veilig en gratis toegankelijk voor het publiek, op maat van de betrokken doelgroepen.

Als het terrein geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk gesteld wordt vanwege de openbare veiligheid (brandgevaar, storm of andere gevaarlijke situaties) of voor de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten, moet de periode van ontoegankelijkheid zo kort mogelijk gehouden worden. Die periode van ontoegankelijkheid mag alles samen maximaal 2 maanden per jaar voor de openbare veiligheid en 5 maanden per jaar voor de bescherming van inheemse soorten bedragen. De totale periode van ontoegankelijkheid mag maximaal 5 maanden per jaar bedragen.
 

Bedrag

  • Eerste jaar van de toegankelijkheidsregeling: 70€ per ha
  • Volgende jaren: jaarlijks 40€ per ha.
  • Voor een speelzone, bivakzone, hondenzone of vrij toegankelijke zone: jaarlijks 120€/ha.
     
Als het bedrag kleiner is dan 300€ per jaar wordt de subsidie onmiddellijk voor een periode van 3 jaar uitbetaald.
 

Procedure

Het indienen van het natuurbeheerplan volstaat als aanvraag voor de subsidie. De benodigde data voor het berekenen van de subsidie kunt u doorgeven aan Natuur en Bos via het rekenblad subsidies (dat vindt u in de lijst van informatieve documenten van het natuurbeheerplan) of via het sjabloon voor een geodatabase in ArcGIS (zip - 613 kB) of een geopackage in QGIS (zip - 160 kB). Daarvoor is een handleiding (pdf - 549 kB) beschikbaar.

De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar. Telkens na de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan wordt de subsidie voor de volgende 6 jaar toegekend. 

De subsidies worden uitbetaald in drie gelijke schrijven tegen 15 april, 15 augustus en 15 december van elk jaar.

Daardoor ontvangt u jaarlijks drie schuldvorderingsformulieren, die u telkens minstens drie maanden voor deze betaaldata aan Natuur en Bos bezorgt.