Opmaak en wijziging natuurbeheerplan

Afbeelding
Icoon Subsidies
Wilt u een natuurbeheerplan opmaken of wijzigen? Lees dan hoe u daarvoor een subsidie aanvraagt.

Wat?

Een eenmalige subsidie voor de opmaak of wijziging van een natuurbeheerplan, type twee, drie of vier.
 

Voor wie?

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen.
 

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein van minstens 5 hectare op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type twee, drie of vier. Er kan voor een bepaald natuurbeheerplan maar één keer een subsidie worden verkregen: voor de opmaak óf voor de wijziging.
 

Bedrag

De subsidie wordt bepaald op:
 • Een basisbedrag van 100 euro per ha
 • Een aanvullend bedrag van 100 euro per ha natuurstreefbeelden
 • In functie van het aantal betrokken eigenaars:
  • Een aanvullend bedrag van 25 euro per ha als er ten minste drie en maximaal vijf eigenaars bij betrokken zijn
  • Een aanvullend bedrag van 50 euro per ha als er meer dan vijf en maximaal tien eigenaars bij betrokken zijn
  • Een aanvullend bedrag van 75 euro per ha als er meer dan tien eigenaars bij betrokken zijn

Bij de uitbreiding van een goedgekeurd natuurbeheerplan kan uitsluitend een subsidie worden verkregen van 100 euro per ha natuurstreefbeelden waarmee het natuurbeheerplan wordt uitgebreid.

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.
 

Procedure

Het indienen van het natuurbeheerplan volstaat als aanvraag voor de subsidie. De benodigde data voor het berekenen van de subsidie kunt u doorgeven aan Natuur en Bos via het rekenblad subsidies (dat vindt u op de lijst van informatieve documenten van het beheerplan) of via het sjabloon voor een geodatabase in ArcGIS (zip - 613 kB) of een geopackage in QGIS (zip - 160 kB). Daarvoor is een handleiding (pdf - 549 kB) beschikbaar.

Na goedkeuring van deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan kan een eerste schijf (het basisbedrag) als voorschot worden aangevraagd op basis van het schuldvorderingsformulier dat u toegestuurd krijgt. Uiterlijk 3 jaar na die goedkeuring dient de aanvrager delen 2 tot en met 5 van het natuurbeheerplan in ter goedkeuring en kan de rest van het subsidiebedrag aangevraagd worden.
 

Gezondheidsindex

Het forfaitaire subsidiebedrag, als vermeld in het eerste lid, wordt voor het werkingsjaar 2018 en de daaropvolgende jaren jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex volgens de volgende formule:

zx = z * ix/i 2017

De onderdelen van de formule moeten als volgt worden begrepen:
 1. zx: het geïndexeerde forfaitaire subsidiebedrag voor het werkingsjaar x
 2. z: de forfaitaire subsidiebedragen, vermeld in het tweede lid
 3. ix: gezondheidsindex van de maand januari van het jaar x
 4. i2017: gezondheidsindex van de maand januari van het jaar 2017

Onder de gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994.