Natuurstreefbeelden: opvolging resultaatsindicatoren

Afbeelding
Icoon Subsidies
Hebt u een basissubsidie voor het realiseren van natuurstreefbeelden? Dan kunt u een aanvullende subsidie aanvragen voor het opvolgen van resultaatsindicatoren.

Wat?

Aanvullend bij de basissubsidie kan een jaarlijkse subsidie verkregen worden voor de opvolging van resultaatsindicatoren, zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan, deel 5 opvolging.
 

Voor wie?

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen die in aanmerking komen voor de basissubsidie.

Besturen kunnen deze aanvullende subsidie niet krijgen voor terreinen die beheerd worden door het Natuur en Bos, wel voor terreinen die ze zelf beheren. Als het beheer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door Natuur en Bos, kan het bestuur een aanvullende subsidie voor het behoud en verbetering van de soorten verkrijgen voor het deel van het terrein dat door het bestuur wordt beheerd.
 

Voorwaarden

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type twee, drie of vier.

Het engagement om de opvolging van resultaatsindicatoren uit te voeren is opgenomen in het natuurbeheerplan.
 

Bedrag

Een jaarlijkse subsidie van 20€ per ha natuurstreefbeeld waarvoor de resultaatsindicatoren worden opgevolgd.

Er is een verhoging tot 50€ per ha natuurstreefbeeld waarvoor de resultaatsindicatoren worden opgevolgd voor het inventariseren van soorten via gestandaardiseerde vangst- of telmethodes. Per gemeten peilbuis bedraagt de subsidie 150€ per jaar.

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.
 

Procedure

Het indienen van het natuurbeheerplan volstaat als aanvraag voor de subsidie. De benodigde data voor het berekenen van de subsidie kunt u doorgeven aan Natuur en Bos via het rekenblad subsidies (dat vindt u in de lijst informatieve documenten van het natuurbeheerplan) of via het sjabloon voor een geodatabase in ArcGIS (zip - 613 kB) of een geopackage in QGIS (zip - 160 kB). Daarvoor is een handleiding (pdf - 549 kB) beschikbaar.

De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar. Telkens na de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan wordt de subsidie voor de volgende 6 jaar toegekend.

De subsidies worden uitbetaald in drie gelijke schrijven tegen 15 april, 15 augustus en 15 december van elk jaar.

U ontvangt daarvoor jaarlijks drie schuldvorderingsformulieren, die u telkens minstens drie maanden voor deze betaaldata aan Natuur en Bos bezorgt.