Natuurstreefbeelden: bosomvorming

Afbeelding
Icoon Subsidies
Hebt u een basissubsidie voor het realiseren van natuurstreefbeelden? Dan kunt u ook een aanvullende subsidie aanvragen voor bosomvorming.

Wat?

Aanvullend bij de basissubsidie kan een jaarlijkse subsidie verkregen worden voor de omvorming van homogeen uitheems bos naar een bosnatuurstreefbeeld.
 

Voor wie?

Natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die in aanmerking komen voor de basissubsidie. Besturen komen niet in aanmerking. 

Deze subsidie wordt niet toegekend als het terrein geheel of gedeeltelijk is verworven met overheidsmiddelen.
 

Voorwaarden

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type twee, drie of vier.

De subsidie wordt toegekend voor de percelen met een homogeen bosbestand dat maximaal voor 20% uit inheemse boomsoorten bestaat. 

Onder inheemse boomsoorten wordt verstaan: de boomsoorten die voorkomen in bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en herbebossing met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmaperiode 2014-2020.

Als het homogeen bosbestand omgevormd wordt naar het natuurstreefbeeld ppmb of ppms (aanplant van grove den met ondergroei van struiken en bomen, resp. met lage ondergroei), dan moet dat bosbestand minstens 60 jaar oud zijn. 

De bosomvorming moet starten binnen twee jaar na de beslissing over de subsidieaanvraag.
 

Bedrag

Een jaarlijks bedrag van 140 euro per omgevormde hectare. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.
 

Procedure

Het indienen van het natuurbeheerplan volstaat als aanvraag voor de subsidie. De benodigde data voor het berekenen van de subsidie kunt u doorgeven aan Natuur en Bos via het rekenblad subsidies (dat vindt u in de lijst informatieve documenten van het natuurbeheerplan) of via het sjabloon voor een geodatabase in ArcGIS (zip - 613 kB) of een geopackage in QGIS (zip - 160 kB). Daarvoor is een handleiding (pdf - 549 kB) beschikbaar.

De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar bij de start van het beheerplan of na een zesjaarlijkse evaluatie, afhankelijk van het tijdstip waarop de omvorming op het terrein effectief start (bv. een eerste selectieve dunning i.f.v. verwijderen van uitheemse soorten, eindkap en heraanplanting).

De subsidies worden uitbetaald in drie gelijke schrijven tegen 15 april, 15 augustus en 15 december van elk jaar.

Daarvoor ontvangt u jaarlijks drie schuldvorderingsformulieren, die u telkens minstens drie maanden voor deze betaaldata aan Natuur en Bos bezorgt.

De subsidie kan na 6 jaar nog een keer verlengd worden voor een volgende periode van 6 jaar, bij langdurige omvormingen met grote inspanning.

Een beheereenheid komt slechts eenmaal in aanmerking gedurende een periode van 6 of 12 jaar.