Ondersteuning en subsidies

Afbeelding
Icoon Toegankelijkheid
Om u financieel te steunen bij het openstellen van uw natuurgebied voorziet Natuur en Bos verschillende subsidies. De nodige toegankelijkheidsborden worden gratis voorzien. U kunt ook gebruik maken van een gratis verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Gratis toegankelijkheidsborden

Eigenaars die hun gebied actief toegankelijk maken, krijgen gratis toegankelijkheidsborden op basis van het goedgekeurde bebordingsplan. Het bebordingsplan is een onderdeel van de toegankelijkheidsregeling. Natuur en Bos neemt daarvoor contact op met de beheerder. De beheerder hoeft dus zelf niets te ondernemen om de borden te verkrijgen.  Het bord V.14 ‘verboden toegang – privé-eigendom’ wordt enkel gratis ter beschikking gesteld voor gebruik in een opengesteld privébos om bepaalde deelgebieden ontoegankelijk te stellen.
 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

De Vlaamse overheid heeft voor alle bossen (zowel openbaar als privé) in Vlaanderen een polis burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. De verzekering geldt ook voor open natuur wanneer die deel uitmaakt van een Vlaams Natuurreservaat of een erkend natuurreservaat en er daarvoor een toegankelijkheidsregeling van toepassing is. Bosbeheerders kunnen terugvallen op deze polis als ze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan recreanten als gevolg van de toegankelijkheid van hun boseigendommen. De polis kan enkel worden ingeroepen als de recreant de toegankelijkheidsregels van het gebied heeft opgevolgd. Met deze verzekering wil Natuur en Bos eigenaars ondersteunen als ze hun natuurgebied openstellen voor bezoekers

In welke gevallen komt deze verzekering tussen? 
 • De verzekering dekt zowel lichamelijke als materiële schade aan personen die gebruik maken van bossen en natuurreservaten in Vlaanderen. 
 • Als de recreant zich op de parkings en toegangswegen van het betrokken terrein bevindt, is de burgerlijke aansprakelijkheid van de beheerder eveneens gedekt. Als aangestelden van de beheerder (bijvoorbeeld bosarbeiders) of vrijwilligers schade veroorzaken aan derden, dan is de beheerder ook verzekerd. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door dieren die door de eigenaar of beheerder als grazers in het toegankelijke deel van het natuurreservaat worden ingezet.
 • Deze polis komt enkel tussen voor het gedeelte dat niet onder de eigen verzekeringspolis van de eigenaar of beheerder geregeld wordt.
 • Gebeurt er een ongeval waarbij het geldende toegankelijkheidsreglement niet werd nageleefd, dan komt de verzekering niet tussen en wordt de schade gedragen door de recreant zelf. 
 • Als de toegankelijkheid beperkt blijft tot het verlenen van toegang voor voetgangers op de boswegen, dan is de opmaak van een toegankelijkheidsregeling niet verplicht. Ook in dat geval komt de polis tussenbeide, zo lang de bezoeker zich aan de regels van de toegankelijkheid heeft gehouden.
   
Voorbeeld ter verduidelijking
Een tak breekt af van een boom en veroorzaakt een ongeval. Aan deze boom is uitwendig niets te zien, maar hij is binnenin rot.
Daarvoor kan de beheerder verantwoordelijk worden gesteld. Als dat ook effectief gebeurt, komt de verzekering tussen. Als er discussie ontstaat vanwege een fout of een gebrek, kan een rechtbank oordelen wie de schade moet betalen. 

Zoals gezegd komt de verzekering niet tussen als een recreant een ongeval heeft nadat hij de toegankelijke boswegen zonder toestemming heeft verlaten. Hier geldt niet automatisch: er is schade, dus er is automatisch ook aansprakelijkheid van de beheerder. 

Daarom is het als beheerder van het grootste belang geen uitspraken te doen over een ongeval, maar zo snel mogelijk de gespecialiseerde diensten in te schakelen. Wacht het oordeel af en verwijs ook het slachtoffer door.

Gevallen waarbij de schade niet wordt gedekt: 
 • Schade bij een jachtongeval
 • Schade door gebruik van motorrijtuigen
 • Schade bij organisatie van allerlei wedstrijden
 • Schade aan derden die niet te gast zijn in het bos of natuurreservaat (bijvoorbeeld schade aan de omheining van Ook is burgerlijke aansprakelijkheid die persoonlijk ten laste van de vrijwilligers kan worden gelegd, niet gedekt
   
Wat moet de bosbeheerder doen bij een ongeval? 
Bij een ongeval moet u binnen de 15 dagen aangifte doen bij AXA:
Polisnummer van de verzekering: 010730546359                        

De aangifte is gedateerd en ondertekend, en bevat: 
 • Plaats, datum, uur, oorzaken en aard van het ongeval
 • Omstandigheden van het ongeval 
 • Gegevens van de getuigen. 

Het is ook nuttig om kopieën van beheerdocumenten bij te voegen. AXA neemt vervolgens contact op met de betrokkenen om de zaak af te handelen.

Voor meer info mailt u naar schadedossiers.anb@vlaanderen.be.
 

Bosgroepen

Boseigenaars kunnen altijd een beroep doen op de expertise en inzet van de bosgroepencoördinator. Hij is de aangewezen persoon om het functionele gebruik van bossen, hun toegankelijkheid en de noden van omwonenden op elkaar af te stemmen.  Ook regionale landschappen, provinciale werkgroepen, gemeenten... kunnen een ondersteunende rol spelen.