Toegankelijkheidsregeling opmaken

Afbeelding
Icoon Toegankelijkheid
In een toegankelijkheidsregeling legt een beheerder vast wat er allemaal mogelijk is in zijn natuurgebied. Hieronder leest u in detail hoe u een toegankelijkheidsregeling kunt opstellen. Als u uw bestaande toegankelijkheidsregeling enkel wilt wijzigen, kunt u een verkorte procedure volgen. 

Wat is een toegankelijkheidsregeling?

Beheerders van bossen en natuurreservaten kunnen de toegankelijkheid van hun gebied wijzigen met een toegankelijkheidsregeling. Dat is weliswaar niet verplicht.

Zo kunnen ze ook andere recreanten dan voetgangers toelaten, of kunnen ze bepaalde zones aanduiden als speel-, honden- of bivakzone of als vrij toegankelijke zone.

Privéboseigenaars die hun bos ontoegankelijk willen maken, hoeven geen toegankelijkheidsregeling op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van het bord V.14 'verboden toegang – privé-eigendom’.
 

Nieuwe toegankelijkheidsregeling opmaken

Een toegankelijkheidsregeling bestaat uit een reglement (het tekstgedeelte) en een toegankelijkheidskaart. De kaart geeft duidelijk de toegankelijke wegen en zones weer, en wordt geïnterpreteerd op basis van het corresponderende tekstgedeelte en de legende bij het kaartgedeelte. 

Hieronder kunt u de nodige handleidingen en sjablonen downloaden. Voor u een toegankelijkheidsregeling (of een natuurbeheerplan) opstelt, vraagt u best eerst een overleg aan met een van onze aanspreekpunten via ons Helpcenter.

Download de handleidingen Download de GIS-kaartsjablonen Toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit
Als u het gebied gedeeltelijk of integraal toegankelijk wilt maken voor personen met een beperkte mobiliteit, dat vindt u hier nuttige informatie: Kwetsbare natuur
Bij het uittekenen van de toegankelijkheid is het belangrijk om rekening te houden met de kwetsbaarheid van de natuur. Een aantal handvaten en aandachtspunten vindt u in het toetsingskader voor recreatief medegebruik in bossen en natuurgebieden in functie van de ecologische draagkracht.
 

Goedkeuringsprocedure

De procedures voor de goedkeuring van een toegankelijkheidsregeling en van het overeenkomstige natuurbeheerplan zijn gelijkaardig. Natuur en Bos legt de ingediende toegankelijkheidsregeling ter advies voor aan de volgende instanties:
 • Aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten op wiens grondgebied het natuurgebied ligt
 • Aan de gemeentelijke jeugdraad als er een speelzone in het ontwerp is opgenomen
 • Aan de beheerder van de waterweg als het terrein overlapt met een afgebakend overstromingsgebied
 • Aan het agentschap voor Onroerend Erfgoed als het terrein in een beschermd landschap ligt
   
Officiële procedure 
1. Indienen 
Na een voorafgaand overleg dient u de ontwerptoegankelijkheidsregeling in bij de afdeling van Natuur en Bos uit uw provincie, indien mogelijk samen met het overeenkomstige natuurbeheerplan. Voor gezamenlijke toegankelijkheidsregelingen dient de gevolmachtigde of de erkende bosgroep het beheerplan in uw naam in. 

2. Ontvangstmelding 
Binnen één maand na het indienen krijgt u een ontvangstmelding. Als uw ontwerptoegankelijkheidsregeling niet volledig is, krijgt u een brief met de melding welke gegevens er ontbreken. 

3. Consultatie bij de bevolking 
De verplichte consultatieronde geldt voor alle nieuwe toegankelijkheidsregelingen en voor wijzigingen aan bestaande toegankelijkheidsregelingen waarbij nieuwe categorieën van gebruikersgroepen of zones worden toegevoegd, of het aanbod voor een gebruikersgroep of een zone volledig wordt geschrapt. 

De consultatieronde van de ontwerptoegankelijkheidsregeling moet binnen 30 kalenderdagen na de ontvangstmelding aangekondigd worden op een van volgende manieren:
 • In minstens één regionale krant
 • Via de gemeentelijke informatiekanalen 
 • Door een duidelijk zichtbare aanplakking langs de toegangsweg(en) van het terrein
   
Tijdens de consultatieperiode (30 dagen) moet de ontwerptoegankelijkheidsregeling ter inzage liggen bij Natuur en Bos of bij de beheerder. Voor grotere projecten is het aangewezen dat ook op de milieudienst van de gemeente een exemplaar ligt. 
Vermeld in de consultatieaankondiging steeds: 
 • Plaats (en openingsuren) waar de ontwerptoegankelijkheidsregeling ter inzage ligt
 • Begin- en einddatum van de consultatieperiode
 • Korte omschrijving van het onderwerp van de ontwerptoegankelijkheidsregeling en van de doelstellingen voor het terrein
 • Mededeling dat gedurende die periode opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk aan Natuur en Bos kunnen worden gericht
   
Na afloop van de consultatieperiode zal Natuur en Bos alle opmerkingen en bezwaren samen met de aangevraagde adviezen naar de indiener sturen met het verzoek om de opmerkingen te verwerken en de eventueel aangepaste toegankelijkheidsregeling samen met het verslag van de consultatieronde binnen een termijn van 90 dagen opnieuw in te dienen bij Natuur en Bos. Het verslag vermeldt waarom en op welke wijze al dan niet rekening werd gehouden met de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen. 

4. Goedkeuring of opgelegde aanpassingen 
Natuur en Bos kan eventueel contact opnemen voor een terreinbezoek. Binnen 60 dagen na de definitieve indiening keurt Natuur en Bos de toegankelijkheidsregeling goed of bezorgt het een lijst van aan te brengen wijzigingen. In dat geval hebt u opnieuw 90 dagen de tijd om de toegankelijkheidsregeling aan te passen. Daarna zal Natuur en Bos de nieuwe toegankelijkheidsregeling definitief goedkeuren of afkeuren. 

Dient u binnen die termijn van 90 dagen geen aangepaste toegankelijkheidsregeling in of oordeelt Natuur en Bos dat de voorgestelde aanpassingen niet voldoen, dan wordt u per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de afkeuring. 

5. Comité van beroep
Als u niet akkoord gaat met de motivering voor de afkeuring van de toegankelijkheidsregeling of voor de opgelegde voorwaarden kunt u binnen 1 maand vanaf de datum van het besluit in beroep gaan.
U maakt daarvoor een brief op met: 
 • Naam, voornaam, adres
 • Registratienummer van de toegankelijkheidsregeling en datum van het besluit
 • Uitgebreide omschrijving van de redenen waarom u niet akkoord gaat met de weigering tot goedkeuring of met de opgelegde voorwaarden
   
Die brief stuurt u aangetekend naar: 
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
AVES - beroepen
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel
 

Bestaande toegankelijkheidsregeling wijzigen

Een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling kan worden gewijzigd via een verkorte procedure als de bestaande recreatieve mogelijkheden verder worden ontwikkeld of verminderd, bijvoorbeeld als er een speelzone groter of kleiner wordt, of als er een wandelpad wordt verlegd of bijkomt. Bij een verkorte procedure is geen adviesprocedure en publieke consultatie vereist. 

Als de wijziging nieuwe recreatiemogelijkheden toevoegt of bestaande schrapt, moet de wijziging verlopen volgens dezelfde procedure als het goedkeuren van een nieuwe toegankelijkheidsregeling.

Meer concreet is dit het geval bij:
 • Het toevoegen van nieuwe categorieën van gebruikers of het schrappen van het aanbod voor een of meerdere categorieën van gebruikers zoals fietsers, ruiters of gespannen
 • Het toevoegen van nieuwe categorieën van zones of het schrappen van zones als bivakzones, speelzones, vrij toegankelijke zones of hondenlosloopzones
   
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0