Waar is jagen toegelaten?

Afbeelding
Icoon Jagen

Om ergens te mogen jagen heeft een jager jachtrechten nodig. Het geheel van gronden waarop een jager het jachtrecht heeft, noemen we zijn jachtterrein. Wie met een geweer wil jagen, moet over een jachtterrein van minstens 40 hectare beschikken.

Jachtrecht

Om ergens te mogen jagen heeft een jager jachtrechten nodig. Elke eigenaar van een stuk grond beschikt over het bijbehorende jachtrecht. Dat wordt zelf uitgeoefend of doorgegeven aan een jager, een jagersgroep of een wildbeheereenheid (WBE). Het doorgeven van een jachtrecht gebeurt met een schriftelijke overeenkomst, beter bekend als een jachtpachtovereenkomst.

Vroeger werden de meeste jachtrechtovereenkomsten – perfect legaal – mondeling gesloten. Sinds 2014 is een schriftelijke overeenkomst verplicht als een jachtterrein wordt uitgebreid. Ook bij betwisting van het jachtrecht is een schriftelijke overeenkomst doorslaggevend.
 

Jachtterrein

Het aaneengesloten geheel van gronden waarop een jager het jachtrecht heeft, noemen we het jachtterrein. Afhankelijk van het soort jacht mag een jachtterrein kleiner of groter zijn. Om te mogen jagen met een vuurwapen moet een jager over een jachtterrein van minstens 40 hectare beschikken. Voor de jacht op waterwild volstaat een gebied van minstens 3 hectare water.

Een jager die op een andere manier jaagt, bijvoorbeeld met roofvogels of met fret en buidel, hoeft zich niet aan een minimumoppervlakte te houden. Een uitbreiding of betwisting van het jachtterrein gebeurt met een schriftelijke overeenkomst. 

Naast de minimale oppervlakte gelden er voor jachtterreinen nog enkele extra regels:

 • In het jachtterrein mag geen autosnelweg, bevaarbare waterloop of spoorweg liggen
 • Jagers mogen binnen een afstand van 150 meter van huizen niet schieten in de richting van die huizen
 • Een jager moet elk jaar een jachtplan van zijn jachtterrein indienen
   

Jachtplan

Het jachtplan geeft weer op welke percelen een jager over het jachtrecht beschikt. Elke jager moet jaarlijks voor 1 april een voorstel van jachtplan indienen bij de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het jachtterrein ligt. Onafhankelijke jachtrechthouders doen dat zelf, een wildbeheereenheid (WBE) doet het voor haar leden. Bij het voorstel wordt een verklaring gevoegd waarin alle leden-jachtrechthouders en de medejachtrecht-houders hun akkoord verlenen aan het voorgestelde jachtplan. Een uitbreiding of betwisting van het jachtterrein gebeurt met een schriftelijke overeenkomst. 

Indienen
Sinds 2018 bestaat er een digitaal platform voor jachtplannen. Daardoor moet niet langer het hele jachtplan beoordeeld worden, maar alleen de wijzigingen ten opzichte van het jaar voordien. Een wijziging in de status van een perceel kan worden doorgegeven met een aanvraag tot wijziging van een jachtplan.

 • Dit formulier zal vanaf oktober terug beschikbaar zijn
   

Blijft het jachtplan ongewijzigd, dan volstaat een verklaring ongewijzigd behoud van een jachtplan. Op die manier kunnen jachtplannen sneller worden goedgekeurd.

 • Dit formulier zal vanaf oktober terug beschikbaar zijn
   

Een perceel kan alleen deel uitmaken van een jachtplan als de betrokken jager het jachtrecht van het gebied bezit. Indien niet wordt het perceel uitgekleurd. Bij overlappingen tussen jachtplannen kunnen de betrokken indieners voor 15 juni een schriftelijk bewijs van hun jachtrecht bezorgen aan de arrondissementscommissaris. Het jachtrecht wordt toegewezen aan de jager met het oudste geldige bewijs. Natuur en Bos plaatst vanaf 1 juli de goedgekeurde jachtplannen zo snel mogelijk op Geopunt

Als u wilt weten waar er in uw buurt gejaagd mag worden, kunt u de jachtplannen online raadplegen. De groene percelen zijn in een jachtplan opgenomen. Om privacyredenen worden geen namen of andere persoonsgegevens vrijgegeven. Wijzigingen worden elk kwartaal doorgevoerd en zijn dus niet meteen zichtbaar. Bij vragen of problemen in verband met jachtplannen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de bevoegde arrondissementscommissarissen.


Schriftelijk bewijs van het jachtrecht
Om aan te tonen dat u het jachtrecht op een bepaald perceel hebt, moet u een schriftelijk bewijs kunnen voorleggen. Als u eigenaar bent van een perceel, volstaat (een kopie van) een eigendomsakte of een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing. Als u geen eigenaar bent, moet het schriftelijk bewijs van het jachtrecht minstens de volgende gegevens bevatten:

 • Naam van de eigenaar of de jachtrechthouder die het jachtrecht overdraagt
 • Naam van de persoon die het jachtrecht verwerft
 • Begin- en einddatum van de periode waarin het jachtrecht wordt overgedragen
 • Eventueel de soorten jachtwild die bejaagd mogen worden
 • Kadastraal perceelnummer van het betreffende perceel
   

Aanpassing van het jachtplan
Wordt uw eigendom of een perceel waarop u het jachtrecht hebt verkeerd weergegeven in een jachtplan? Dan kunt u het plan laten wijzigen. 

OF


Let op!

 • U moet voor elk perceel waarvoor u het jachtplan wil laten aanpassen een schriftelijk bewijs van uw jachtrecht toevoegen
 • Wanneer een perceel niet in een jachtplan is opgenomen, is geen enkele vorm van jacht mogelijk. De eigenaar moet zijn goed als een goede huisvader beheren en kan juridisch (mede-)aansprakelijk gesteld worden voor het beheer van soorten die op zijn terrein leven en voor de schade die ze eventueel elders aanrichten.
   

Jachtverpachting

Als een grondeigenaar zijn jachtrecht niet zelf opneemt maar (tijdelijk) overdraagt aan een andere jager, spreken we over jachtverpachting.  Er bestaat een basisversie (pdf - 115 kB) en een uitgebreide versie (pdf - 126 kB) van de jachtpachtovereenkomst.

Ook Natuur en Bos maakt in bepaalde gevallen gebruik van de procedure om zijn uitgestrekte natuurgebieden te beheren. De jacht heeft in dat geval een duidelijk beheerdoel voor ogen en is aan strikte voorwaarden gebonden. 

Als er mogelijke jachtverpachtingen zijn, worden die hier aangekondigd.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0