Natuurstreefbeelden: behoud en verbetering soorten

Afbeelding
Icoon Subsidies
Hebt u een basissubsidie voor het realiseren van natuurstreefbeelden? Dan kunt u een aanvullende subsidie aanvragen om de soorten op uw terrein extra te beschermen.

Wat?

Aanvullend bij de basissubsidie kan een jaarlijkse subsidie verkregen worden voor het behoud en de verbetering van  de soorten, opgesomd in bijlage 1 van het nieuwe subsidiebesluit.
 

Voor wie?

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen die in aanmerking komen voor de basissubsidie.

Besturen kunnen deze aanvullende subsidie niet krijgen voor terreinen die beheerd worden door Natuur en Bos, wel voor terreinen die ze zelf beheren. Als het beheer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door Natuur en Bos, kan het bestuur een aanvullende subsidie voor het behoud en verbetering van de soorten verkrijgen voor het deel van het terrein dat door het bestuur wordt beheerd.
 

Voorwaarden

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type twee, drie of vier.

De maatregelen waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd, maken geen deel uit van het reguliere beheer van vegetaties waarvoor een basissubsidie kan worden toegekend. Deze maatregelen moeten relevant en nodig zijn voor de instandhouding en het herstel van de soorten in het leefgebied en de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied.

De gesubsidieerde maatregelen zoals vermeld in de tabel hieronder (pakketten 1 tot 13) zijn altijd extra beheermaatregelen bovenop het reguliere beheer. De basissubsidie voor een bepaalde beheereenheid kan dus gecombineerd worden met de aanvullende subsidie voor het behoud en de verbetering van soorten, als dezelfde beheereenheid ook is aangeduid als leefgebied van een soort.

Het leefgebied waarin de maatregelen worden uitgevoerd is in het natuurbeheerplan, deel 3 beheerdoelstellingen, opgenomen als een natuurstreefbeeld ‘leefgebied van een soort’.

Het engagement voor deze beheermaatregelen wordt opgenomen in het natuurbeheerplan, deel 4 beheermaatregelen, eventueel met inbegrip van technische voorwaarden (zie tabel hieronder).
 

Bedrag

Het subsidiebedrag voor de maatregelen wordt forfaitair bepaald (zie tabel hieronder). Elk van de 13 mogelijke gesubsidieerde maatregelen is gekoppeld aan een of meerdere soortengroepen. Het overzicht van de soortengroepen vindt u in de bijlage 1 Ecoprofielen en soorten (pdf - 223 kB) bij het BVR 14 juli 2017 subsidies.

Een maatregel kan enkel gesubsidieerd worden als die uitgevoerd wordt in een zone die in het natuurbeheerplan aangeduid is als leefgebied van een soort, waarbij de betreffende soort deel uitmaakt van een soortengroep, gekoppeld aan de maatregel.
 
Pakket Maatregelen Soortengroep Bedrag per jaar Technische voorwaarden
1 onderhoud van greppels met het oog op slikranden 1 0,3 euro/m niet aansluiten bij natuurstreefbeeld 1310-130-6410-rbbhc-rbbzil
2 onderhoud van kleine landschapselementen: haag 2 + 3 + 4 + 8 1,5 euro/m  
3 onderhoud van kleine landschapselementen: houtkant 2 + 3 + 4 + 8 25 euro/are  
4 onderhoud van kleine landschapselementen: knotbomen 2+8 1,5 euro/boom  
5 onderhoud van kale bodem - microschaal 2 + 3 + 4 + 5 + 6 25 euro/are kale bodem resultaat = op korte afstand kleine plekken met kale bodem, waar regelmatig wordt geplagd, gechopperd en de opslag verwijderd. Gemiddeld 1 keer om de vier jaar.
6 gefaseerd maaien omwille van ongewervelden 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 110 euro/ha tenminste 2 maal per jaar maaien, Natuur en Bos bepaalt het maairitme
7 hakhout- of middelhoutbeheer 6 + 7 + 8 + 9 100 euro/ha  
8 ruimen van poelen die kleiner zijn dan 100 m² 12 70 euro/poel poel gemiddeld 1 keer om de 8 jaar ruimen
9 ruimen van poelen die groter zijn dan 100 m² en maximaal 300 m² zijn 12 125 euro/poel poel gemiddeld 1 keer om de 8 jaar ruimen
10 ruimen van poelen die groter zijn dan 300 m² 12 175 euro/poel poel gemiddeld 1 keer om de 8 jaar ruimen
11 traditioneel vijverbeheer kleiner dan 3 ha, met uitsluiting van het ruimen van het slib 10 + 11 + 12 + 13 580 euro/vijver Afvissen en vijver aflaten: minstens om de 3 jaar
Ecologisch verantwoorde visbepoting
Grachten ruimen
Filters reinigen
Geen professionele viskweker
12 traditioneel vijverbeheer groter dan 3 ha, met uitsluiting van het ruimen van het slib 10 + 11 + 12 + 13 860 euro/vijver Afvissen en vijver aflaten minstens om de 6 jaar
Ecologisch verantwoorde visbepoting
Grachten ruimen
Filters reinigen
Geen professionele viskweker
13 maaien bij traditioneel vijverbeheer 11 + 12 + 13 1850 euro/ha alleen in combinatie met pakket 11 en 12

 

Procedure

Het indienen van het natuurbeheerplan volstaat als aanvraag voor de subsidie. De benodigde data voor het berekenen van de subsidie kunt u doorgeven aan Natuur en Bos via het rekenblad subsidies (dat vindt u in de lijst informatieve documenten van het beheerplan) of via het sjabloon voor een geodatabase in ArcGIS (zip - 613 kB) of een geopackage in QGIS (zip - 160 kB). Daarvoor is een handleiding (pdf - 549 kB) beschikbaar.

De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar. Telkens na de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan wordt de subsidie voor de volgende 6 jaar toegekend.

De subsidies worden uitbetaald in drie gelijke schrijven tegen 15 april, 15 augustus en 15 december van elk jaar.

U ontvangt daarvoor jaarlijks drie schuldvorderingsformulieren, die u telkens minstens drie maanden voor deze betaaldata aan Natuur en Bos bezorgt.