Tijdelijke natuur: aanvraag en ‘opruiming’

Afbeelding
Icoon Natuur wijzigen
Als u een individuele afwijking in het kader van tijdelijke natuur wil aanvragen, moet u eerst de natuur op uw terrein inventariseren. Daarna bekijkt men welke potenties uw terrein heeft qua natuur en legt men eventueel bepaalde voorwaarden vast voor de latere verwijdering ervan.

Inventarisatie actuele natuurwaarden

Het betrokken terrein wordt geïnventariseerd zodat de aanwezige planten en dieren, en de beschermde vegetaties in beeld worden gebracht.

Met deze nulmeting wordt vastgesteld welke natuurwaarden er eventueel al aanwezig zijn vóór de inrichting van de tijdelijke natuur. Natuur en Bos stelt daarvoor het formulier ‘Inventaris bij  de aanvraag van een individuele afwijking in het kader van tijdelijke natuur (doc - 771 kB) ter beschikking.

De bepalingen van de afwijkingsregeling zijn dan ook enkel van toepassing op de bijkomend ontwikkelde natuurelementen, bovenop de bij de start van het project bestaande natuur.
 

Verkenning potentiële natuurwaarden

In deze fase onderzoekt men welke beschermde natuurwaarden men kan verwachten op het terrein. Dat kan door onderzoek van kaartmateriaal zoals de biologische waarderingskaart.

Men bekijkt ook welke (beschermde) soorten of vegetaties er nu al voorkomen in de nabije omgeving van het betrokken terrein.
 

Aanvraag afwijking tijdelijke natuur

De afwijking wordt aangevraagd bij Natuur en Bos (dienst AVES) met het formulier ‘Aanvraag van een individuele afwijking in het kader van tijdelijke natuur’ (doc - 769 kB). De aanvraag omvat de nulmeting, de beschrijving van de te verwachten beschermde natuurwaarden en op welke manier de natuur zal worden ‘opgeruimd’. Ook moet worden opgelijst voor welke beschermde soorten en vegetaties de afwijking specifiek wordt aangevraagd. Ontdek de exacte procedure over afwijkingen op het Soortenbesluit.  

De afwijking die Natuur en Bos zal afleveren maakt de contouren duidelijk waarbinnen de afwijking kan worden uitgeoefend. De afwijking kan bepaalde voorwaarden bevatten met als doel de effecten van de toegelaten ‘opruiming’ van de tijdelijke natuurwaarden te milderen, zonder de ‘opruiming’ zelf uiteraard onmogelijk te maken.
 

‘Opruiming’ van aanwezige natuur

Het verwijderen van de natuur wordt georganiseerd in functie van het realiseren van de uiteindelijke bestemming en van de aanwezige soorten. Afhankelijk van de voorwaarden die opgenomen zijn in de afwijking worden mitigerende maatregelen genomen zoals het vangen en verplaatsen van amfibieën naar een geschikt permanent biotoop in de nabije omgeving.
 

Vergunningsvoorwaarden

Om te voldoen aan de verschillende wettelijke verplichtingen worden de volgende voorwaarden aan het gebruik van de vergunning gekoppeld:
  1. Tijdens de in de afwijking aangegeven schoontijd wordt de tijdelijke natuur niet verwijderd. In deze periode planten de meeste soorten zich voort. Om de mogelijkheden tot verspreiding van de soorten en de effectiviteit van het concept voor de biodiversiteit te maximaliseren mag de voortplanting in deze periode niet worden verstoord. Als algemene regel omvat de schoontijd de periode van 1 april tot 1 augustus. Is de kans op de aanwezigheid van enkele specifieke beschermde soorten voldoende groot, dan kan deze periode worden aangepast.
  2. Indien relevant wordt in de afwijking aangegeven dat Natuur en Bos de mogelijkheid moet krijgen om tijdig een translocatie van een deel van een aanwezige populatie van soorten, waarvoor dit zinvol en praktisch mogelijk is, uit te voeren of te laten uitvoeren op de voor de betrokken soort meest aangewezen manier
  3. Om de voorgaande voorwaarden te kunnen controleren moet de verwijdering van de tijdelijke natuur gemeld worden aan Natuur en Bos uiterlijk één maand voor de start van de verwijdering
  4. Mocht in de loop van het project blijken dat er een ecologische val optreedt, zal er in overleg tussen Natuur en Bos en de vergunningshouder een oplossing worden gezocht. Als blijkt dat een oplossing ecologisch niet mogelijk of praktisch niet haalbaar is, kan de vergunning worden ingetrokken en wordt het tijdelijke natuurproject vervroegd stopgezet.