Leegpompen van vijver, plas of poel

Afbeelding
Icoon lokale besturen

Voor een normaal beheer van vijvers, plassen en poelen is drainage niet nodig. Het wegpompen van (grond)water moet worden vermeden, zeker als dat tot een permanente daling van het grondwaterpeil leidt. 

Normale onderhoudswerken

Onder ‘normale onderhoudswerken’ verstaan we werkzaamheden die de natuurelementen in en rond een vijver, plas of poel niet aantasten of vernietigen. De Code van goede natuurpraktijk omschrijft de normale onderhoudswerken voor stilstaande wateren (vijvers, plassen, meren, oude rivierarmen…), poelen, moerassen en waterrijke gebieden.

Voor een regulier beheer is drainage (ontwatering) niet nodig. Het wegpompen van (grond)water wordt zoveel mogelijk vermeden, zeker als dat tot een permanente daling van het grondwaterpeil leidt.
 

Vergunning nodig?

Het leegpompen van een vijver, plas of poel kan rechtstreeks of onrechtstreeks gevolgen hebben voor vegetaties en kleine landschapselementen (KLE’s). Daarom moet u steeds een vergunning aanvragen. In sommige gevallen is ook een verscherpte natuurtoets of een voortoets/passende beoordeling verplicht. 

Krijgt u toelating om een vijver, plas of poel leeg te pompen, neem dan maatregelen om de aanwezige vissen en amfibieën te laten overleven. 

Als de natuurtoets uitwijst dat het leegpompen van een vijver, plas of poel schade zal veroorzaken aan de natuur, kan de vergunningverlener maatregelen opleggen om die schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. Die maatregelen zijn bindende voorwaarden om de activiteit te mogen uitvoeren. 
 

Grondwaterpeil niet verlagen

Het grondwaterpeil in Vlaanderen staat al enkele jaren zorgwekkend laag. Dat is een gevolg van de klimaatopwarming en de toenemende verharding van onze bodem. Activiteiten die het grondwaterpeil verder verlagen, moeten dan ook vermeden worden. 

Tijdelijke grondwaterwinning
Wilt u een vijver, poel of plas (tijdelijk) droogleggen in functie van werken?

  • Als de vijver, poel of plas gevoed wordt door grondwater, wordt dat beschouwd als een tijdelijke grondwaterwinning of bemaling. Volg de wetgeving rond grondwaterwinningen en hou rekening met de richtlijnen ter bescherming van het milieu. Zo voorkomt u schade aan de omgeving. 
  • Als de vijver, poel of plas niet gevoed wordt door grondwater, wordt dat niet beschouwd als een grondwaterwinning. Zorg er wel voor dat de geplande werken of activiteiten geen vermijdbare schade aan de natuur veroorzaken.